Võromaal ellen om minno joba päält katõ aastaga egä pühäpäävä õdagu rõõmustanu koorilaul. Laula Võro segäkoorin Hilaro, mink nimigi juhatas rõõmu mano.

Laul tege rõnna rõõmsas, üteldäs. Olõ tuuga ekäpite nõun, laulminõ ja egäsugumanõ tiidlik helütekütämine omma mu kogõmuisi perrä tervembäs tegevä. Ku saami haigõt, oigami. Ku olõmi rõõmsa, hõiskami. Helü kand mi energiät, tege mi süäme valla vahtsõlõ energiäle.

Ma pruugi kül egäl võimalusõl är juhussit, kuis kõva helüga üten laulda. Jõuluaigu käve kerikungi õnnõ tuuperäst.

Hilaro kuuri käü rahvast Põlvast, Rõugõst, Kütiorost, Setomaalt ja kavvõmbastki. Neo maahasõidõdu kilomeetri omma tuud väärt, et pühäpääväõdakunõ saanu tarvilidsõlt veedetüs. Müts maaha kõigi noidõ iin, kiä seo tii ette võtva. Ku elli Tal’nan, näi küländ tihtsäle tuud, et õdaguidsi huvitegemiisi jaos nal’alt kodokandist kavvõmbalõ minnä ei viisitä.

Meil om ka väega koorijuhiga vidänü. Otsari Silja om mu meelest üts Võromaa truksampi inemiisi. Päält tulõverevide hiussidõ ja väke täüs dirigiirmisstiili om täl perädü hää näütlejämeisterlikkus. Mõnikõrd kontsõrdil, ku om vaia lauljilõ kipõstõ naaratus näkko saia, tege tä säändsit vigurit, et mul om külh tegemist, et mitte kõva helüga naarma naada.

Koorin om niisamatõ peris pall’o hää nal’asoonõga õnnistõduid inemiisi, tuuperäst saa päält laulmisõ egäst proovist kõgõ üten ka hää tujo.
Mu jaos om mitmõ helü pääl laulu kullõmisõn määnegi esieräline lumm. Seo, kuis helü ütenkuun tervikus saava, ütstõist tugõva. Seo, kuis kuur kõlajoudu hoit, ka vaikust kand, om müstilidse maiguga…

Kah’os om segäkoorõn iks millegiperäst miihi helle veidemb. Tuuperäst, ku olõt miis ja tunnõt hindä seen kutsmist uma pühäpääväõdagulõ rõõmu mano saia, tulõ laulma. Keväjä uut meid reis Horvaatiahe ja bussin om viil ruumi!

Meid saa kullõlda ja kõva helüga esämaaliidsi laulõ üten laulda joba 24. radokuul Võrol Kandlõ kultuurimajan.

Lumiste Kati

Kiränik Lumiste Kati and värskit mõttit, kuimuudu egäpääväello vaeldust löüdä ja märgotas tuust, miä parasjago süäme pääl.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit