Mu meelest elämi egän mõttõn väega huvitaval aol. Egäl aol omma olnu uma kadso ja katsko es koolõ kah peris kõik, olkõ pääle, et väega hull tõbi oll’. Tunnista, et olõ tõtõstõ väsünü seost koroona-teemast, a siski ei saa mi viil timäst üle ega ümbre. Suurõmban plaanin kaiõn om seo tõbi, kriis ja karantiin üts suur kingitüs. Üleilma kimmäle, selle et majandus om planeedilõ külh pall’o kahh’o tennü ja hengetõmbamisõ aig tege tälle õnnõ hääd.

Inemise uman plaanin om tõbi kõgõ olnu draama, a meil om no hää võimalus hindäle otsa kaia, olla ütenkuun esihindäga, tetä kõkkõ tuud, mille jaos innembä aigu es olõ.

Hirm om külh tuu, midä inemisel kõgõ veidemb vaia om, seo olõ-i kedägi avitanu. Käü mõtsan, tii sporti, nakka pääle talvõtsuklõmisõ huuaoga! Moro orjamisõ asõmõl kasvada hindäle esi süük ja ku aida ei olõ, kasvada aknõ vai rõdu pääl vai kinkagi man maal. Suuri muutuisi aig nõud muutuisi ka mi hindä elon.

Kullõ, midä sa periselt elost tahat, ja loe veidemb uudissit.

Om aig pitä pito, selle et murõhtaminõ tii-i kedägi tervembäs. Kevväi om uman tävven vägevüsen käen. Piä pito keväjä võidukäügi, vahtsõ alostusõ hääs, tandsi uma kihä talvõst vabas! Pido jaos ei olõ rahvamassõ vaia. Pido om su hindä seen. Anna umalõ iholõ kõgõ parõmbat süüki ja tunnõ tuust mõnnu rikkaligult katõdu lavva takan.

Keväjäne päiv om nii helle. Esiki ku olõt määndsengi tõvõn, tii akõn valla ja võta päivä. Päiv om võimsa, tapp pisiläse ja jaga sullõ massulda D-vitamiini.

Tandsi ja laula! Usu, et kõik haigusõ pelgäse rõõmu ja naaru.

Ja ku olõtki peris haigõ ja paistus, et lõpp om ligi, sis mõtlõ, määndse omma nuu as’a, midä sa inne tast ilmast ärminekit umilõ latsilõ vai inemkunnalõ üteldä tahat. Kirota mõni kiri vai raamat. Kirota noilõ, kedä olõt armastanu, ja tennä ello opitunnõ iist.

Miä sis om seo, midä sa viil ei olõ uman elon tennü, a tahtnu tetä. Äkki om parhilla tuu jaos aig? Elä nii, nigu olõski ilmalõpp käen! Sis võit vast minnäki… egävädses, a rõõmsa meelega.

Lumiste Kati

Kiränik Lumiste Kati and värskit mõttit, kuimuudu egäpääväello vaeldust löüdä ja märgotas tuust, miä parasjago süäme pääl.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit