Kogokundõ tegüsä inemise võinu löüdä üles kipõ interneti tahtja ja alosta kaablividämise kotussidõ kokkolepmist, härgütäs Võro maavanõmb Kõivu Andres.

«Ku inemise umavahel saanu kokko leppü, sis täämbä om võimalik saia vähembält 90 protsõndi majapidämiisi mano kaabli sisse,» selet’ Kõivu Andres.

Kokkolepmine tähendäs joba ka tuud, et tetäs selges, kost kaabli minnä võinu. «Kõgõ om hädä jo maaküsümiisiga: kelle maa päält ja kuis kaabli läbi viiäs,» kõnõl’ Kõivu Andres võimalikõst hätist.
Kipõ interneti kaabli kodo mano tuumist Võro, Põlva, Valga ja Tarto maakunnan vidä mittetulundusütisüs Eesti Andmõsidevõrk. Ütisüse mano omma tulnu mitmõ umavalitsusõ, hulgal umavalitsuisil käävä viil läbikõnõlõmisõ.

Eesti Andmõsidevõrk lupa vällä, et mano tulõjalõ lätt fiiberoptilidsõ kaabli külge tulõk masma kõgõ inämb 150 eurot. Võrkõ välläehitüse tugõmisõs om majandus- ja kommunikatsiooniministeeriüm plaannu tulõvas ja ületulõvas aastas toetusrahha. Parhilla tüütedäs vällä reeglit, kuimuudu tuud jagama naatas.

Maavanõmb: ei massa uutma jäiä

Maavanõmb Kõivu Andres ütles, et meil massa-i uutma ja märkmä jäiä, tulõ virka toimõnda. «Võromaa ei piä hannan juuskma, mi võimi olla edimäidsi hulgan,» ütel’ tä.

Parhilla saa Eesti riik viil Euruupa Liidu käest api, a toetusõ saava 2020. aastil läbi ja sis om riigil säändside suuri asju välläehitämist rassõmb tukõ, löüd Kõivu Andres.

Eesti Andmõsidevõrk om võtnu plaani, et timahava tetäs ettevalmistuisi, otsitas noid, kiä mano tulla tahtva. 2018–2020 om plaanin projektiirmine ja sidevõrgu ehitüs. A tahtmiisi mano tulla oodõtas õnnõ tulõva kuu lõpuni.

Vallavanõmb: maainemine om kipõt internetti väärt

Põlva maakunna Laheda vald lüü projektin üten.

«Meil om trass är veetü, vaia ühendüse mano tetä. Ma arva, et seol asjal om tulõvikku,» kõnõl’ Laheda vallavanõmb Tobrelutsu Sirje.

Et täämbädse noorõ omma väega kõva internetitarvitaja, sis löüd Tobreluts, et maal pidänü kah olõma võimalus kipõt internetti pruuki. «Maainemine om kah midägi väärt!» põrot’tä.

Projekti kotsilõ saa teedüst mano kodolehe internetkoju.ee päält vai paikligust umavalitsusõst.

Rahmani Jan


Valguskaabli omma inämbüisin paigun är veetü. Edesi olõs vaia võrk ühendä ka majapidämiisi ja ettevõttidõga, kon internetti pruugitas. Rahmani Jani pilt.

Eesti Andmõsidevõrgu liikmõ löüdvä, et fiiberoptilinõ baasvõrk, miä om tähtsä üldvõrgu osa, piät olõma rohkõmb paikligõ umavalitsuisi ja riigi kontrolli all, mitte õnnõ võõra raha pääl saisvidõ suuri ettevõttidõ vai noidõ kontrolli all olõvidõ ütisüisi uma.

Avaligu sektori suurõmb kontroll baasvõrgu ja tõisi tähtside köüdüs-ehitüisi üle and kotusõpäälitsile inemiisile ja ettevõttilõ parõmba võimalusõ saia hääd teenüst hää hinnaga.

Läte: eestiandmeside.ee

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit