Mullõ miildüs väega kingitüisi saia. A toda juhtus harva, et midägi kingitäs. Viil harvõmb juhtus, et kingitäs midägi säänest, mis sullõ tõtõstõ rõõmu tege. Naanõ kinkse mullõ õkva kängä. Mul om elon egäsugutsit kängi olnu, rassõ om järgmädse paari üle rõõmusta. A kingidü hobõsõ suuhtõ teedüperäst ei kaia.

Jõulõ aol kingitäs harilikult sukkõ ja T-hammit. Vahel teksapükse. Kõik omma kingitüisi ostõn nii praktilidsõ, et mul tulõ ikk pääle. Ku sa olõt suurõs saanu, sõs käävä su umadsõ sukka ümbre nigu rõivapuuga. A miis jääs surmani poiskõsõs, timäle om mängoasjo vaia ja egä sullõ hääst süämest kingit rõivatükk, köögimassin vai tiatripilet muut sinno kõrrast täüskasunumbas ja kuivõmbas ja õnnõtumbas.

Kingitüisi tsiht ei olõ mitte inemine rõivilõ panda, a tälle rõõmu tetä. Ma oodi nelikümmend ja rohkõmb aastat ja ku rõõmu es tulõ, leüdse hädäst tävveste tüütävä välläpäsemise.

Kaegõ, maailm om võrgupuutõ täüs. Sa valit kas Soomõst, Inglüsmaalt vai kostki muialt hindäle kingitüse vällä, sõs lüüt hamba risti ja massat krediitkaardiga är. Seo om kõgõ valusamb. Sõs nakkas pakk tassakõistõ su poolõ tulõma. Täämbädsel pääväl saat internetist perrä kaia, kon su kraam parajalõ om, kas tä om joba pakki pant, kas tä om joba posti viid, määndsen kotussõn tä parajalõ videles.

Tõsõl pääväl om sul joba meelest lännü, et sa timä iist hingehinda massit. Kolmandal pääväl om hingen sääne makõ uutminõ, et olkõ tegemist kasvai sitatüküga, parhilla su jaos tähtsämbät asja ei olõ. Nelländäl pääväl lätt söögiiso är. Viiendäl lõpõtat vällänkäümise, selle et pakk või egä minot tulla. Kuvvõndal-säitsmendäl pääväl istut õnnõtulõ koton ja vahit ütte punkti. Sõs tulõ vaihõlõ nädälivaihtus, ku ütski pakk mitte sentimeetritki ei liigu, sõs proomit lihtsäle ilma ikulda toimõ saia ja sõs…

Sõs järgmädsel pääväl tulõ SMS vai kullõri kõnõ ja sa saat uma pakiga kokko. Raha masminõ om meelest lännü, kõik kannatusõ niisama. Istut tarõn lavva takan, arotat pakki vallalõ ja tunnõt perädüsuurt õnnõtunnõt. Seo om lühkene. Puul tunni hoiat kingitüst näpu vaihõl, sõs panõt tä kappi, kohe inämbüs asjo jääseki umma aigo uutma.

Päält tuud tulõ hinge tühi tunnõ. Selleperäst om hää plaan paar päivä inne paki perälejoudmist vahtsõnõ pakk är telli. Ma tiiä naid asjo, ma olõ proff. Mul istus parhilla üts pakk katsandat päivä Inglüsmaal Weybridge’in ja tõnõ kolmandat päivä Helsingi logistigakeskusõn.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
võrgupuutõ kundõ

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit