Mul um üts hää sõbranna, kes iks mu hinge iist huult kand. Seokõrd kinkse tä nii mullõ ku hindäle Vanemuisõhe piledi Kihnu Virve 90 aasta juubõlikontsõrdilõ. Ma olli külh Kihnu Virvet telekast nännü, a lähkõst ja ilmuisi um iks tõõnõ asi.

Saal oll’ muidoki puupistü täüs egän iän inemiisi. Kõgõpäält tull’ Virve püüne pääle, tervit’ ja istsõ mugavahe tugituuli. Võtsõ sukavarda vällä ja nakas’ umma eloluku kõnõlõma, et tä um tüütänü iks maa ja mere pääl ja pikkä aigu oll’ kultuurimaja juht kah viil. Samal aol kävevä sõrmõ õigõ kipõstõ vardidõga.

Pääle tuu tulliva Untsagu ja laulsõva õigõ mitu laulu. Näide kõgõ hallimb vanaherrä võtsõ Virve tandsma ja nä keerutiva valssi nigu uhkõ nuurpaar.

Sis tulliva nuu ilosa tütrigu ummi uhkidõ rahvarõividõga, võtsõva Virve kah puldi taadõ saisma ja nüüt läts’ sääne pido käümä, et rahvas kõik saalin pesse kässi kokko. Virve ai vaihõpääl kihnu keelen törts juttu kah ummist nuurusaastist.

Pääle vaheaigu kävevä lava pääl viil Audru Jõõlaivandusõ Pundi trio ja Kukõrpilli üten Järsumäe Virve perreansambliga laulman. Virve laulusõna olli iks inämbält jaolt nuurusõ armastusõst, meremehe igatsusõst ja muidoki merest, näide toitjast.

Ku edimält olliva naisil pään ilosa kirivä räti, sis no joba uhkõ Kihnu pääkattõ hõbõhõidsi rahho vai litritega ja kaalan hõpõhelme. Nä kõik olliva väega ilosa ja võrksa. Ja ku vaihõpääl tull’gi mõnõl meeleliigutusõst vesi silmä, sis tuu pühiti ruttu põllõ sisse är.

Lõpõtusõs ütel’ Virve üte lausõ, mis mullõ täpsele kihnu keelen miilde es jää ja ma panni tuu ümbre mi kiilde: «Mu edimäne nuurus oll’ pikk ja illos, tõnõ nuurus läts’ ruttu müüdä ja põra um mul kolmas nuurus, mis um kah illos ja loodami, et iks pikk kah viil. Näemi järgmädsel juubõlikontsõrdil!»

Ku kontsõrt läbi sai ja vällä tullimi, oll’ süä nii lämmi, et es panõki tähele, kuis välän oll’ jo pia kümme kraati külmä.

Ma arva, et kõik suuvsõva uman süämen Virvele viil pall’o ilosit ja õnnõliidsi aastit, et saassi iks viil timäga kokko ja noid timä kirotõduid süämehe minevit laulõ kullõlda.

Olõsi hää, ku meile kah säändsen iän viil elopäivi, jõudu ja mõistust antanu!

Urmi Aili


Järsumäe Virve perreansambli. Pilt om 2009. aastagast, ku ansambli Oravil üles astsõ. Pilt Uma Lehe arhiivist

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit