Joulukuu alostusõn saa tunnõdu kirämehe, filosoofi ja füüsiku Kõivu Madissõ (1929–2014) sündümisest 90 aastakka. Tarto ülikoolin om seo süküs kursus, kon kõnõldas Kõivu Madissõ võro-ainõliidsi teossidõ paigavaimust ja mõtlõmisõst. Minevä puulpäävä käve tuu kursusõ rahvas ligembält tutvas saaman paikuga, minkast Kõiv umin kirätöien kirotanu om.

Kõivu Madis. Pilt Võro instituudi arhiivist

Kõivu Madis om kimmähe üts võro kultuuri suurkujo. Timä üten Lõhmussõ Aivoga kirotõt ja 1987. aastagal ilmunu näütemäng «Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl» oll’ üts võro keele liikmisõ herätäjit. Taad näütemängu, kon kõnõldas Kõivu suguvõsa luku, mängitäs parhillaki Tal’nan Eesti Draamatiatrin. Vast kõgõ kirivämb tegeläne tollõn näütemängun om põrssalõikaja Peetso Saamo, kellega hiidütedäs poiskõisi: «Poiss, kos väits! Peetso Saamo tulõ!» Näütemängust om tettü ka telelavastus.

Kõivu Madissõ tõõnõ tähtsä võro keelen ilmunu teos om mälehtüisisar’a «Studia memoriae» tõõnõ osa «Kähri kerko man Pekril». Ka sääl kõnõlõs Kõiv umast suguvõsast, a päämine, minka tä tegeles, om hindä ja tõisi inemiisi mälehtüisi ja mäletämiisi uurminõ. Nii ei olõ määnegi ime, ku ütest ja samast as’ast om tä kirotanu mitund muudu. Inemise mälehtäse asju esimuudu, ka ütel inemisel või mõnõst sündmüsest olla mitu esimuudu mälehtüst.

Kõivu Madis kirotas pall’o ka lõhnust ja värvest, midä mälehtäs. Lõhnu siän and tuuni saialõhn, miä om jäänü miilde suguvõsa pekritüükuast, kon kõgõ saiu küdseti. Värvest kõnõlõs Kõiv kõgõ inämb kõllatsõst, sügüsele umatsõst vahakarva värvist. Ja vast kõgõ tähtsämb om Kõivu Madissõ Võromaaga köüdetüin jutõn paigavaim.

Tuud paigavaimu ja sügüseidsi värve kaeman, noid lõhnu nuhutaman kävegi kamp Kõivu-huviliidsi tuul kullatsõl rehekuu pääväl. Et jõudnu rohkõmb paiku läbi kävvü, sõidõti autidõga. Alostõdi Mehikuurmast, kost osa Kõivu Madissõ Kiisleri-nimeliidsi sugulaisi peri om. Käüti Kuurvere veski man, Kiuma külän, esihindäst mõista ka Pekri talo man Kähri lähkül. Päiv lõppi Kähri ja Põlva kalmuaia kaemisõga.

Et tego oll’ kursusõ opikäügiga, es kaia niisama ümbre, a mitmõl puul loeti ette Kõivu Madissõ kirotõdut ja kõnõldi egäst paigast lähkümpä.

Ülikooli Kõivu-kursust vidä Tarto Ülikooli Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskus. Kursust lugõva Kalla Urmas, Saarõ Evar, Allasõ Tiia ja Parhomenko Eduard.

Rahmani Jan


Kähri kerko man Pekril. Matkalidsõ omma jõudnu Kähri lähküle Pekri talo mano. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit