Voronja galerii «Lättide» näütüisi sari joud kuvvõnda näütüsega jäl Võromaalõ. 8. ja 9. süküskuul saa kõrraga küllä minnä katõlõ sõsaralõ: Billeneevele (Neeve Pille) Uhtjärvele Antsla vallan ja Kindsiko Mann Mariliinile (Kindsiko-Singhi Mariliin) Päidlä külän Otõpää vallan. Mõlõmba omma uma käekiräga kunstnigu, kel käsi vallalõ mitmõ tehniga pääle.

Billeneeve kõnõlas, et lupa rahva umma kodo kaema sändsenä, nigu tuu om. «Et mu elu omgi kunst, sis või üteldä, et näütüsele tullõv om hetke elu installatsioon, kon ma esi olõ üten kõigi ummi tegemiisiga – nii vahtsõ ku vanaga. Mu kodu omgi üts suur kunstitüü – viil poolõlõ projekt, a joba saa tarvita ja mõnnu tunda.» Vana talo om kunstnik esi üles putitanu. A no tarõ, müübli ja tsirkõ-eläjide kõrvalõ lupa tä iks vahtsit maalõ kah üles säädi. Billeneeve värv om jo pikält olnu valgõ ja tuud om iks nätä nii koton ku näütüselgi. «Üts väiku lats ütel’ mullõ, et ma olõ ijä seest sündünü,» muhelõs tä. «Et nigu lumõprintsess hään mõttõn – olõ-i karm ja külm, a õrnakõnõ ja illos.»

45 minodi autosõidu (imelidsen luudusõn) takan sääd kujotegijäs opnu sõsar Kindsiko Mann Mariliin uman talon üles nii varramba tettüid töid (ka maalõ) ku vahtsõt. Inämb om plaan tuvva vällä umma meelüstehnikat – maalitut portsõlani. «Õgal tuntul portsõlanimaaljal om uma sinine,» tiid Mann Mariliin. «Päidlän näütägi ma uma sinidse sar’a kalluga suurvormõ, mink jaos vaim om tulnu latsõpõlvõ järvist. A kirsis tordi pääl om vahtsõ kogo «Pilvikud ja konnakarbid» näütämine.» Veidü tuu kunstnik platsi ka installatsioonõ ja paar uma tõõsõpoolõ, India kujotegijä Udeya Vir Singhi kujjo. «No om nii, et õga kõrd inne näütüst näe ma und, midä ja kuimuudu ma piä tegemä,» ütles kunstnik. «Inemine eläs, süü ja võitlõs tuu jaos, et tä saasi maada ja nätä und – ajo, tuu imelidse ja keerulidsõ instrumendi mänguaiga…»

Voronja galerii juht Oreškini Raul kõnõlas, et «Lättide» sar’a mõtõ om tetä armastõduisi ja tunnõtuisi kunstnigõ näütüsi (kokko 15) näide sünnü- ja latsõpõlvõkoton. Näütüse omma mõlõmban paigan vallalõ 8. ja 9. süküskuul kellä 12–17. «Pidoligumbalt alostami vallalõtegemisega 8. süküskuul kell 12 Manni man Päidlä külän ja kell 14 jõvvami pidojärjega Billeneeve mano Uhtjärvele,» seletäs tä täpsembäle. Tartost om tulõman kunstibuss. Näütüsepaiku koordinaatõ saa kaia Voronja galerii kodolehe päält.

Leimanni Eve


Kunstnik Billeneeve Võrol Katariina allee pääl. Leimanni Eve pilt.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit