Trüküst om vällä tulnu vahtsõnõ raamat, kon kõrvuisi eesti ja võro keelen saa lukõ kar’apini Maximusõ läbielämiisist ja mõtõluisist. Piniga sündünü luu pandsõ pini silmi korgusõlt kirja Pindmaa-Rosina Kreet.

«Seo kirätüü näkk’ ilmavalgust Haanin eriolokõrra aigu, ku inemise pidivä koton püsümä. Ma es käü katõssa nädälit kõrdagi kodovärtest välän ja olli inämbüse tuust aost kodojärve veeren luudusõ kesken. Maximusõ luu sündü läbi juhussõ: mõtõ oll’ pakku Mol’ovihun egä hummogu sõbrulõ elorõõmsit pildikeisi pere meelüseläjä tegemiisist ja sinnä mano käüvist mõtõluisist,» kõnõlõs autor umast raamatust.

Raamadu päätegeläne om lustimiilne Berni Alpi kar’apini Maximus. «Iks um timä katõ karvadsõ kõrva vaihõl mõni vembumõtõ varun, a täl jakkus ka mutso elo üle märgota. Tä kõnõlas külän elävide sõpruga, kelle hulgan umma naabri-Pitsu, naabri-Nessa ja Maximusõ silmärõõm naabri-Alma.
Kar’apini märgotas nal’alidsõ mooduga egäsugumaidsist as’ost: tennämisest, luudusõga üts olõmisõst, elolustist, sõpru hoitmisõst, vanõmbist huulmisõst, elo loomuperrä olõkist, hindä väärtüsest, märgotamisõst ja loomuligult armastusõst,» seletäs Kreet.

Kinkalõ taa raamat mõtõld om? «Lugõmisõlusti pakk seo raamat nii tsillembile ku jürrembile – egäüts või tast löüdä pääle hää ärtundmisõ ka vahtsit väärt taipamiisi vai tsipa tõistmuudu elo pääle kaemist,» löüd autor.

Raamatun saa kõrvuisi kaia nii eesti- ku võrokeelist juttu. Võro kiilde om jutu ümbre pandnu Pindmaa Aigar.

Raamadu edimäne näütämine tulõ 21. hainakuul kell 18 Kubija hotelli man. «Ettenäütämise mano tulõ ka päätegeläne Maximus esi,» lupa Pindmaa-Rosina Kreet. «Koton küdsetüt leibä ja kuuki pakutas, kõik umma oodõdu!»

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit