Harglõ kihlkunna õdagujaon Lannamõtsa külän inneskidsen Taheva vallamajan om sisse säetü käsitüütarõ. Tarõ, miä inne oll’ vallavanõmba kabinet, om no täüs kangastelgi, miä uutva kolmapäivilde huviliidsi kudamist opma. Oppust saa 15 aastakka käsitüüd tennü Elissaarõ Triinu-Liisi käe all.

Käsitüütarõ vallategemine sai härgütüst mitmõst kokkotrehvämisest. Inneskine Taheva vald om sääne kant, kohe om elämä tulnu hulga vahtsit latsiga perrit, kiä pidävä luku luudusligust eloviiest ja tuust, et uma süük ja rõivas om esi kasvatõt ja tett. Nuu perre omma päämidselt kogonu Parmu ökoküla ümbre.

Ka Elissaarõ Triinu-Liis ja Möldri Jandra omma ummi perriga vahtsõ maalõtulõja. Et Triinu-Liis mõist käsitüüd tetä ja opada, sis edimält naksi külänaasõ käümä timä poolõ vaipu kudamist opma. A sääl olli õnnõ üte suurõ peele ja nii pidi egä tahtja umma järekõrda uutma. Tekkü mõtõ, et võinu olla tarõ, kon om rohkõmb kangastelgi üles säetü ja saa hulgan kuun kuta.

Elissaarõ Triinu-Liisile tull’ appi projekti kirotama Möldri Jandra ja nii saadigi kangastelgi ostmisõs tukõ. Minevä sügüse säeti peele üles inneskiste vallamajja, midä MTÜ Parmu Ökoküla parhilla vallavalitsusõ käest rent.

Kõgõpäält tetti üts käsitüükursus paikligõlõ koolilatsilõ. Seo aasta alostusõst om tüütarõ valla kõigilõ huviliidsilõ egä kolmapäävä kellä 14–20. Elissaarõ Triinu-Liis rehkendäs, et kipõmb kudaja või üte pääväga vaiba valmiski kuta.

Suurõmba huvilidsõ omma parhilla kuus ümbrekunna naist, hariligult tulõ kolmapäävä kokko neli-viis huvilist. Elissaarõ Triinu-Liis ütles, et huvilidsõ omma käsitüütarrõ oodõdu ka kavvõmbast. «Suurt kunstilist andi vaibakudaminõ ei nõvva, veidükese fantaasiat pidänü olõma,» seletäs tä.

Parhilla koetas päämidselt vaipu, a tetä saa ka sallõ ja sannarätte. Tulõvigun om plaan kõik tarvilik rõivas esi tetä. Käsitüütarõ tegijide pään liigus mõtõ, et võinu naada ka esi linna kasvatama ja tuust linast rõivast tegemä. «Unistusõ piät suurõ olõma, sis jõvvat edesi,» löüd Triinu-Liis.

Läbikäümine om tähtsä

Lisas käsitüü tegemisele pidävä käsitüütarõ vidäjä tähtsäs tuud, et paiklik rahvas saanu inämb kokko kävvü. Egänädäline vaibakudaminõ om tuu jaos üts hää võimalus. Möldri Jandra seletäs, et maal eläden om umavahelist läbikäümist inämb ku liinan. «Tan om sääne tarvidus suurõmb. Egä päiv ei näe pall’u inemiisi, tuuperäst hoitas rohkõmb kokku,» seletäs tä.

Ku hariligult om vana ja vahtsõ külärahva vaihõl edimält iks võõristamist, sis Möldri Jandra löüd, et Taheva kandin tuud väega ei olõ. «Paiklik kogukund om vahtsõ kinäste vasta võtnu,» seletäs tä.

«Just noorõ perre löüdvä iks inämb, et latsi om parõmb kasvata maal. Nõsõs tiidlikkus tervüsele hääst eluviiest: tervüsele hää süümine, esimajandaminõ. Tuuperäst otsitas maakodusid ja hinnatas maal elämist. Seo om ka põhjus, mille noorõ perre tulõva maalõ elämä,» märgotas Jandra. Nii omgi juhtunu, et piirkunnan eläs parhilla hulga latsi. Jandra arvas, et sama pall’o ku täüskasunuid.

Pääle latsi kasvatamisõ pidävä vahtsõ maalõtulõja tähtsäs söögi kasvatamist. Inämbüs kasvatas esi aiakraami, a näütüses Triinu-Liis jõud kõgõ kõrvalt ka eläjit pitä. Käsitüütegijit om piirkunnan hulga, inämbüisi hindä ja kogokunna tarbõs tetäs kõotohust, nahast, langast ja muustki elämises tarvilikku.

Läbikäümist om Taheva kandi rahval ka naabridõga, näütüses võeti kuu alostusõn ossa Lüllemäe tandsuklubist. 22. radokuul tetäs tandsuklubi Harglõn, kohe oodõtas vastaküläliidsi. Ligembät teedüst Taheva, Karula ja Mõnistõ piirkunna tegemiisi, ettevõttidõ ja vabaütisüisi kotsilõ saa kaia internetist leheküle kotus.ee päält.

Rahmani Jan


Käsitüütarõ vidäjä Elissaarõ Triinu-Liis kaes sälä takast, kuis Möldri Jandra telgi takan vahtsõt põrmandurõivast kuda. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit