Muusik Kalkuna Mari sääd Viitinä kandin uman kodostuudion kokko vahtsõt lühküt helütsõõri «Õunaaia album».

«Tollõ salvõsta ma uma vanaimä pianiino pääl ja ka välän aian. Vii taa klavõri uma talo vanna uibuaida, kon filmimi plaadikontsõrdi kah üles,» seletäs muusik.

«Seo projekt es olõ mul plaanin, a ku koroona tull’, sõs tekkü äkki aigu ja oll’ tunnõ, et saa-i peris aidnikus naada, piä esi hindäle vahtsõ loomingulidsõ tsihi vällä märkmä. Mõtõ tull’ nigu üts unõnägo, ettekujotus parõmbast ja helgembäst maailmast uibuhäiermide kesken. Mitmõn kultuurin omma kirsi- ja uibuhäiermä ka luutusõ sümbol. Mu ku muusigu kohus om hoita hääd mi mõttin ja pakku umilõ kullõjilõ luutust, ka rassõmbal aol. Taa plaat om ka kõnõlus edevanõmbidõga, näide täüde lännüisi ja katski lännüisi luutuisiga ja kimmäle ka katõkõnõ luudusõga – nigu inämbüs mu laulõ,» seletäs Kalkuna Mari.

Vahtsõnõ plaat om esieräline tuuperäst, et kujondus om tettü käsitüün ja tuu man om tarvitõt viläpuiõ häiermit Mari uibuaiast. «Ma esi panõ kah tuu tegemisele käe külge,» lupa Kalkuna Mari. Plaatõ tetäs kimmäs ports ja perän mano inämb ei tetä. Poodin müvvä plaatõ ei plaanita, plaadi saava õnnõ nuu, kiä omma tuu Huuandja kaudu ette telnü. A huviliidsi võrokõisi jaos om Mari märgotanu ka tõistmuudu plaadisaamist. «Olõ mõtõlnu, et ku huvvi om, sõs ma või piimäkuun Võromaal üte plaaditakso tiiru tetä. Nii et kirotagõ mullõ info@marikalkun.com, ku tahati plaati saia, ja ma saada oppusõ vasta.»

Rohkõmb teedüst ja mõttit saa lukõ internetist aadrõssi hooandja.ee/projekt/mari-kalkuni-ounaaia-luhialbum päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit