Näütlejile, muusikilõ ja tõisilõ hindä loomingu rahva ette tuujilõ tõi taudi peräst elokõrraldusõ muutuminõ pääväpäält kõigi ülesastmiisi ärjäämise. Rõugõ kandin Hakil eläs muusik Kalkuna Mari, kiä märgotas, kuimuudu timä elo om muutunu ja midä om taast kõgõst oppi.

«Edimält tull’ mul ku muusikul väega kipõstõ olokõrda hinnata, teedüst kogoda, et arvu saia, ku tõsinõ taa asi iks om. Pidi viil mõni päiv inne eriolokõrra välläkuulutamist lindama Belgialõ, a sis sai kõrraldajaga kõnõtraadi otsan istutus ja otsustõdus, et tuu kontsõrt tulõ är jättä. Nigu perän vällä tull’, tulõ kõik urbõkuu ja mahlakuu esinemise är jättä. Lehekuust edesi viil ei tiiä, a tuu om kül selge, et kõva põndsu saa kogo kultuurisektor siist peris kimmäle. Muusigu jääse mõnõs aost ilma tuust tüüst, mille iist rahha om võimalik saia.

Egäl rassõl aol nakkas luuvus kah tüüle. Nii mõnigi om tennü joba netikontsõrtõ ja muud säänest. A mu hindä sisetunnõ ütles, et ma tii niikavva päämidselt umma luumistüüd.

Taad aigu tulõ võtta ku kingitüst ja luuta õnnõ, et taa väega pikäle ei lää. Maal olõ-i inemisel hätä midägi: päiv paistus, kevväi tulõ. Naasõ omma aian, mehe mõtsan. Pall’o saa olla luudusõn, kraami maia, tarrõ. Kraami ka hindä seen. Võiolla om taa kriis võimalus oppi ja inemisel ku liigil om seod vaia, et juhata hinnäst tagasi põhi- ja põlisväärtüisi mano, lihtsämbä elo mano. Ja väärtüstä rohkõmb kogokonda ja häid inemiisi hindä ümbre. Pääle tuu ka lihtsit ja eloliidsi asjo, nigu umilõ sugulaisilõ vai naabrilõ kõlistaminõ. Mi pere om lännü kogukondaitab.ee rahvalõ mano, et avita noid, kel om api vaia kasvai söögikraami ja arstiruuhi ärtuumisõ man.

Viimätsel aol om tunda pall’o rohkõmb huulmist ja üttehoitmist. Kuigi mi olõmi füüsilidsen isolatsioonin, om mu arust tähtsä vaimult kokko hoita ja tõnõtõõsõlõ toes olla, niipall’o ku tuu võimalik om. Inemkund om arõnõnu läbi kriise ja inemine om niipall’o mukav, et tä ei nakka inne liigutama vai midägi muutma, ku om viimäne hädä käen. Tan om ka suur võimalus: kaiõn, mis maailman sünnüs, sis arvada ei olõ tuu edimäne ega perämäne sääne aig, ku mi piämi kipõstõ muutuisiga üten minemä ja midägi esi vällä märkmä.
A maal olõ-i inemiisil viil hätä midägi, ütenkuun ja kokko hoitõn saami taast rassõst aost üle.»

Kalkuna Mari täüt märgotust üten võromaidsõ loitsuga saa kullõlda täämbädsest Vikerraadio saatõst «Vahtsõmbat Võromaalt» kell 18.45.


Kalkuna Mari 22. urbõkuul uma kodo lähkül mõtsan. Tatsi Taavi pilt.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit