Timahavadsõ Uma Lehe jutuvõistlusõ võitsõ Leinusõ Arvo jutt «Kirvõkuninga aasta». Võidujuttu saa lukõ seo lehe perämädse küle päält. Jutu kirotaja Leinusõ Arvo om sündünü Taheval, a olnu pikält Võro kandin tiimeistri.

Kuis timahavanõ Uma Lehe jutuvõistlusõ lugu sündü?

Seo luuga oll’ sääne asi, et lahksõ puukuurin puid ja ku tüü sai tettüs, jäi viil rahulikult paku pääle istma. Ütekõrraga kae, et puuriida alt tulõ uudistama hiir ja kaes ümbretsõõri.

Sis tuu jäi sinnäpaika, aga lätsi tarrõ ja lavva pääl oll’ Uma Leht ja sääl kuulutõdi vällä jutuvõistlust. Sis tull’ viil miilde vana lugu, mis umal aol joba mitukümmend aastat tagasi oll’ juhtunu. Nii taa saigi kirja pantus.

Kas Sul om säändsit esimuudu juhtumiisi viil olnu?

No elu joosul iks om juhtunu, a kõik ei tulõ miildegi inämb. Ku vaim pääle tulõ, panõ iks mõnõ jutu kirja. Kiruti joba kooliaol kirjandiid ja käve noid võistluisil kirutaman.

Om Sul viil juttõ pään, midä kirja panda?

Ku tulõ miilde, sis või-olla juhtus kah, et mõnõ panõ viil kirja.

UL


Leinusõ Arvo.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit