Vana-Võromaa latsõ omma oodõdu 9. lehekuul (9.05) kell 12 Sänna kultuurimõisahe Jaigi Juhani avvus võrokiilsit juttõ kõnõlama. Sännäst peri tunnustõdu kiränigu 120. sünnüaastapääväle pühendedüst võrokiilsest jutukõnõlamisõst võiva ossa saia kõik huvilidsõ.

Sännä mõisan sündünü Jaigi Juhani (1899–1948) loomingun lövvüs pall’o rahvalist jutujüvvä. Võrokiilne juttõ kõnõlamisõ päiv avitas alalõ hoita aoluulidsõn imäkeelen kõnõlamist, niisama om jutupäävä tsihis näüdädä, kuis lugu, taa ettekandmisõ ja kullõmisõ mõistminõ om tähtsä ka parhillatsõl aol.

Võrokiilsele jutupääväle omma oodõdu Vana-Võromaa latsiaidu ja kuulõ latsõ. Egä osalinõ kõnõlas üte võrokiilse jutu, ette või kanda ka hindä luudut. Kõgõ parõmba jutukõnõlõja valiva vällä kullõja. Täpsämpä om kõgõ kotsilõ lukõ Võro Instituudi kodolehe päält wi.ee. Jutupääväle kirja pandmisõ perämäne aig om 3. lehekuu päiv (3.05).

Sännä külä ja taa lähkü kant om kultuurilidsõlt rikas kotus – om jo Sännäst peri ka Võro kirändüse klassik Adsoni Artur (1889–1977), kelle avvus 1999. aastagast alatõn peetüt võrokiilset ilolugõmisvõistlust kõrraldõdas 2017. aastagast pääle kõrdapite jutupääväga.

Täämbädse päävä kiränikõst eläs Sännä kandin Sommeri Lauri, kink jutõn om sakõst kuun Jaigi Juhani, kiränigu edevanõmbidõ ja luuja hindä ettekujotusõ ja välläütlemise ilo. 2018. aasta lõpun ilmu Sommeri kokkopantuna Jaigi Juhani vähätunnõtust loomingust raamadu «Tundmata palu» ja «Võrumaa joogi julgustükid», välläandjas Kaarnakivi selts. Jutupääväl kõnõlas Kaarnakivi seldsi iistvõtja Otsingu Henri Jaigi illatsõmbast kodoküläst Luhamõtsast Roosikatsi plaanitust mõtsalidsõst märgotusraast.

Jutupäävä kõrraldasõ Võro instituut ja MTÜ Sänna Mõisakeskus kuuntüün Kaarnakivi seldsi ni MTÜga Sänna Kultuurimõis.

Allasõ Tiia


Ülemineväaastadsõ Jaigi-päävä jutukõnõlõja ja juhendaja. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit