Minevä nädäli alostusõst näüdätäs telekanalin Kidzone TV tunnõtut latsimultikat Peppa-põrss võro keelen. Võrokeelidse helü piäs timahava saama ka mõni tõõnõ multikasari.

«Ku kaia meediä, latsi ja latsõvanõmbidõ hääd tagasisidet, om võrokeeline Peppa-põrss mi meelest väega lämmäle vasta võetu,» kitt latsikanali Kidzone TV juht Eelmaa Regiina.

Multikidõ võro kiilde saamisõ projekti vidäjä om Võro instituudi direktri Kuuba Rainer. Tä kõnõlõs, et seo om joba ammunõ mõtõ, miä tull’ märkmise pääle, kuis saanu nii, et võro kiil olõs nügätseao latsil egä päiv kuulda. «Vanavanõmba ja vanõmba, esiki nuu, kiä võro kiilt mõistva, omma har’otõdu säändses, et latsiga piät eesti keelen kõnõlõma. Tull’ mõtõ, et ku latsõ multikit nigunii kaesõ, sis nä võinu noid võro keelen kaia. Pall’o noorõ inemise omma Võromaalt är kolinu ja kuigi juurõ omma Võromaal, ei kuulõ nä kostki võro kiilt. Et kuuldnu sis vai telekast.»

Kuuba Raineri sõnno perrä peeti läbikõnõlõmisi mitmõ telekanaliga ja nuu lõppiva nii, et multika omma Kidzone’i kanalin. «Statistika näütäs, et tuud kanalit kaesõ latsõ pall’o. Ja sääl kõrratas multikit kah tihtsäle, nii et üte ümbrepandmisõga om võimalik latsil naid mitu kõrda kaia.»

Nii sündügi kuuntüüprojekt, kon telekanal ost litsentsi ja näütäs multikit, Võro instituut pand multikateksti inglüse keelest võro kiilde ümbre ja rahvakultuuri keskus tugõ näütlejide ja helitehniku tüüd. Et Eestin käü digikultuuriaasta, sis loodõtas tukõ ka kultuuriministeeriumilt, et jõudnu viil inämb multikit võrokeelitses tetä.

Parhillatsõs om ümbre pantu ja sisse loetu 26 ossa Peppa-multikat, tõlgitas vahtsõt multikasarja «Toomas ja sõbra». «Plaan om sääne, et aasta pääle tulnu rohkõmb esi sarju, et olõs vaheldust,» ütles Kuuba Rainer.

Multikit pand võro kiilde ümbre Fastrõ Mariko. Tä ütles, et kõgõ inämb märgotamist tull’ lühkide hõikuisiga – kuis nuu võro keelen kõlanu. Peppa-multik om timä meelest latsilõ ka hää opmismatõrjaal, selle et sääl kõrdasõ tegeläse ütstõõsõ juttu peris pall’o ja nii jääse sõna latsilõ miilde. Järgmäne multikas, midä ümbre pandas, «Toomas ja sõbra», om joba sääne, kon tegeläse ajava pikembät juttu.

Peppa-multikilõ anni võrokeelidse helü näütlejä Mureli Hilje ja Tagametsa Tarmo. Kuuba Rainer om näide lugõmisõga rahul: «Nii häste omma tegeläse loetu, et näütlejä nägu ei tulõ silmä ette.»

Ka näütlejä Mureli Hilje om rahul, et sai säänest tüüd tetä. «Oll’ suur avv ja lust võro keelen «Peppat» lukõ. Opsõ esi kah vahtsit sõnno mano,» seletäs tä.

Rahmani Jan


Kaadri Peppa-põrsa multikast. Pildi Kidzone TV arhiivist.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit