Katõtõistkümnele tähemärgile kuulutas laelambi abiga vahtsõs aastas tüü-, raha-, armastusõ- ja ilmaõnnõ Eesti kõgõ vähemb tunnõtu tähetark Kaldmani Hedi (40).
 

Oinas 21.03.–20.04.

 
Tüü. Aasta tuu hulga tüüõnnõ, a kae ette: ku tüükuhi ülearvo suurõs kasus, võit hinnäst oinas tüütädä.
Raha. Hulga.
Armastus. Veenusõ kvadraat jakkas tuud, miä oll’ inne. Ku inne oll’ kehväste, ei olõ ka timahava muutust luuta.
Ilm. Parõmb ku minevaasta.
 

Pull 21.04.–20.05.

 
Tüü. Neptuun tsiirutas ümbre tüüõnnõ ja tuu üten uutmalda asjo. Olõ valmis tüüst ilma jäämises. A seo ei piä tähendämä ilmalõppu – sul omgi vaia ello vahtsit tuuli.
Raha. Ku sarvõ vaihõlt kratsit, sis lövvät ka rahha, selle et raha mäng elon päämist rolli.
Armastus. Massa-i pulli tetä – armastus om tõsinõ asi. Hoia noid, kiä su elon omma.
Ilm. Vällämaal peris hää, tan kehvävõitu.
 

Katsigu 21.05.–21.06.

 
Tüü. Murrat katõ iist tüüd, a aig olnu märgota puhkusõ pääle. Lupa hindäle üts reis.
Raha. Rahha om topõld.
Armastus. Saat kävvü mitmõl kaejatsil, a hindäl om kehväste.
Ilm. Näütäs kattõ näko.
 

Vähk 22.06.–22.07.

 
Tüü. Kuigi kisklõt ülembäga, är lasku hinnäst rüüpäst vällä viiä. Sul om joba hää tüükotus, hoia tuust kõvva kinni!
Raha. Palk nõsõs kipõstõ, a kae ette! Ku uhkõs läät, või seo ka sama kipõstõ kaoda.
Armastus. Ku egä kivi ala kaet, lövvät õigõ paarilidsõ. Abielon Vähä võiva uuta perre kasumist.
Ilm. Jaanipääväl võit trehvädä maapüksü ja talvõl om taivan imelik juun.
 

Lõvi 23.07.–22.08.

 
Tüü. Tahat haltuurat tetä, a tuu ei õnnistu. Tulõmusõ tulõva vaivaga.
Raha. Ku tahat, sis om.
Armastus. Lasõ armumöirähüsel üle maa kosta, kül sis kandidaadi kokko juuskva.
Ilm. Näet aasta joosul toro muudu pöörüst, miä pääväminegi aigu koonussõs saa, lakja vaos ja kaos.
 

Neitsü 23.08.–22.09.

 
Tüü. Suvõl uut väega tululik tüüots, tarvita tuud hoolõga.
Raha. Aasta alostusõn loet kopkit, tõõsõn poolõn uut suur summa.
Armastus. Lasõ umal neitsülidsel tõmbõl seldsiliidsi mano kakku. Timahava näid om.
Ilm. Suvõl näet esierälist välgähtüst, a talvõl näe ei midägi.
 

Kaalu 23.09.–23.10.

 
Tüü. Saturni kuusnukk lask sul kaalu, kas jakkat samma tüüd vai nakkat märkmä vahtsõ pääle.
Raha. Rahha olõ-i sukugi.
Armastus. Armastust kah ei olõ.
Ilm. Ilma ei olõ kah.
 

Skorpion 24.10.–22.11.

 
Tüü. Tüüst tulõ kosutav paus, märgota hääd aoviidüst.
Raha. Raha, seo om õnn ja armastus.
Armastus. Illos ütenelämine lätt kinäste edesi ja timahava või pere viil kassu. Ütsigu skorpioni piät timahava kõvva vaiva nägemä ja umalõ vällävalitulõ armukihvti pritsmä.
Ilm. Aasta otsa vaivasõ sinno arvosaamalda tsähvähüse.
 

Vibumiis 23.11.–21.12.

 
Tüü. Tüüd om hulga, a seo om meele perrä. Kae, et ülearvo ei pinguta, a muido iks huuga edesi!
Raha. Ku uma eelektriarvõ är jõvvat massa, om ka muu rahasais kõrran.
Armastus. Hoia häste tuud, miä sul om, selle et ka su iist kandas huult. Ütsigu vibumehe tõmmaku uma noolõ vinna ja lasku hindäle üts kõrralik partii. Seo man avitas ESTCube-2 kvadraat.
Ilm. Aasta läbi paistusõ veretäväst taivast su poolõ sinidse kuu kiire.
 

Kivikits 22.12.–20.01.

 
Tüü. Är kaivõlgu ja töinäku, sis om tüüga kah vinks-vonks.
Raha. Kidsi ei massa olla, kül tõõsõst otsast rahha mano andas.
Armastus. Uraan and su kätte vägevä armujõu. Olõ hoolõn ja hoia tuud helläste.
Ilm. Ilm om nilbõ ja likõ.
 

Viikaldaja 21.01.–19.02.

 
Tüü. Tii tüüd.
Raha. Näe vaiva.
Armastus. Sis tulõ ka armastus.
Ilm. Ilm või pettä. Vahepääl või olla võlsspäiv, võit trehvädä pilvevaimõ.
 

Kala 20.02.–20.03.

 
Tüü. Tüüd tulõ mano ja rahha kah.
Raha. Tulõs märgota pikembä ao pääle investiirmisele. Ku olõt pall’o kidsi, sis või raha su nõna alt minemä tsukõld.
Armastus. Ku olõt uma paarilidsõga pikembät aigu kuun olnu, olõs aig sammu säädi abieloranda. Ka maimukõsõ jää-i tulõmada. Ku olõt paarilidsõlda, tulõ suu maigutaminõ är lõpõta. Aig om naada võrku kudama.
Ilm. Vesine.

Reimanni Hildegardi tsehkendüse

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit