Katõtõistkümnele tähemärgile ütles laelambi abiga vahtsõs aastas tüü-, raha-, armastusõ- ja ilmaõnnõ Eesti kõgõ veidemb tunnõt tähetark Kaldmani Hedi (38).
 

Oinas 21.03.–20.04.

 
Tüü. Varrampa häste sisse tiinnü tüüots või seol aastal är kaoda. Hoia uma sälätagonõ joba ette kimmäs, kae näütüses valmis mõni koolitus, mink pääle olõt joba ammu mõtõlnu, ja panõ hinnäst sinnä kirja.
Raha. Pluuto lindlõs su rahaõnnõ kotsil, aasta seen või sinno mitu juhuslikku rahasüsti uuta. A kae ette: ku tiit otsussit ülearvo oina muudu, kaos tuu raha sama kipõstõ, ku tull’.
Armastus. Püsüs sammamuudu. Ku midägi om, sis tuu jääs, ku ei olõ midägi, sis jääs kah.
Ilm. Kehväpoolinõ.
 

Pull 21.04.–20.05.

 
Tüü. Olõt trehvänü Uraani küüdsi vaihõlõ, tuuperäst om ohos hinnäst tüü sisse är uputa. Kae tuuga ette! Periselt piät tüü man iks pulli kah saama. Kõrralda tüüseldsiliidsile määnegi üllätüs.
Raha. Kae ette, et lehmä sinno rahaasjuga es nüsnü.
Armastus. Pull tulõ pikä ilo pääle. Võta hindäle aigu armumängõs, kõkkõ piä ei kõrraga kätte saama.
Ilm. Jaanipäävä om virmaliisi võimalus, jõulu aigu om maa must.
 

Katsigu 21.05.–21.06.

 
Tüü. Siiämaalõ olõt tennü tüüd katõ iist, no om aig tsipa hõngu haarda. Sõida näütüses puhkama lämmäle maalõ.
Raha. Rahha om parasjago, a ku sa olõs heldemb ja raha hoitmisõ pääle nii pall’o es märgotanu, olõs taad viil inämb.
Armastus. Timahavva om su armuõnn peris hää, kogoni nii hää, et piät tegemä rassõ valimisõ. Tuu tegemise man või olla sullõ tähetarkust api.
Ilm. Päiv ja Kuu mõosõ ütenkuun nii, et põlluvilju kasvatamisõs om umbõ hää aastak.
 

Vähk 22.06.–22.07.

 
Tüü. Tüü löüdmisega hätä ei olõ, olõt egäle poolõ väegagi oodõt. Tuugiperäst võissi hinnäst võõrkiili opmisõga tävvendä, ilmangi ei tiiä, kuna vaia tulõ.
Raha. Rahha om nigu rapa.
Armastus. Mine mõtsa! Pedäjide, kuusi ja saarõpuiõ vaihõlt lövvät hindäle tuu õigõ seldsilidse.
Ilm. Jaanipäävä aigu võit trehvädä viipöörüst, esieränis sis, ku olõt joogist ülearvo väke võtnu. Jõulu aigu om rahulikumb.
 

Lõvi 23.07.–22.08.

 
Tüü. Seo aastak om sul hulga kohustuisi, miä tähendäs, et piät sundma hinnäst väikeisi puhkuisi jaos aigu võtma.
Raha. Ku ülearvo rahast piät, sis tedä ei olõ, ku ei piä, sis om.
Armastus. Ku hoiat karva läükmän ja laka lehvmän, sis tulõ ja jääs su mano ka armastus.
Ilm. Jaanipäävä tervütäse sinno pühä Elmo tulõ, jõulu aigu om harilik suusailm.
 

Neitsü 23.08.–22.09.

 
Tüü. Kullõ ummi tüüseldsiliidsi, näide käest võit ammuta suuri tarkuisi, mink pääle sa esi ei olõs tulnugi. Tähtsä om nuu är tunda ja kinni püüdä.
Raha. Ei olõ, a tuu om okei.
Armastus. Veenus om sullõ armulinõ, a õnnõ sis, ku sa timä vasta kah olõt. Är mängku uma õnnõga ja hoia noid, kiä sul omma.
Ilm. Päält jaanipäivä om sul suur põud ja tolmusaadana võiva vaivama naada. A vähembält talvõl om illos ja rahulinõ ilm.
 

Kaalu 23.09.–23.10.

 
Tüü. Inne, ku vahtsõ tüükotussõ vasta võtat, piät hoolõga läbi märkmä. Inemise pruuvva sinno seo aasta esieränis pall’o tüssädä.
Raha. Timahava om rahakõist veidemb, ku oll’ minevä aastak. Õnnõmängõn nii pall’o ei viä, a tuuiist lätt jäl armuelon kõik kõrda.
Armastus. Õigõ inemine om su elon joba olõman, sa olõ-i lihtsäle seod viil tähele pandnu. Vahtsõnõ aastak tuu su pää sisse seo arvosaamisõ ja õnn saat sinno egäl puul.
Ilm. Aasta läbi om külm ja vihma satas.
 

Skorpion 24.10.–22.11.

 
Tüü. Umma tüüd tiit väega häste. Esiki ku sinno välästpuult timahava veidemb kitetäs ja tähele pandas, rühi uma tsihi poolõ sammamuudu edesi. Toetami, igatahes!
Raha. Rahasais om kõik aig üttemuudu. Aasta tõsõl poolõl või tulla suurõmbit välläminekit, a saat neo umast kokkohoiõtust rahast katõtu.
Armastus. Kõik maailm armastas sinno, sa piät tuud lihtsäle esi inämb uskma.
Ilm. Välku ja pauku om nii jaanipäävä ku jõulu aigu.
 

Vibumiis 23.11.–21.12.

 
Tüü. Ku sul om mitu tüükotust, piät opma parõmbalõ aigu näide vaihõl är jagama. Väiku pinge tüü man võiva ette tulla, a lövvät näide maandamisõs api sõpru käest.
Raha. Om kah.
Armastus. Saat timahava Amori nuuliga mitu kõrda pihta. Är lasku suuril tundil umma pääd peris segi aia, tõõlinõ herrä vai õigõ provva timahava viil su mano ei jõvva.
Ilm. Tulõva piniaasta peräst om terve aastak pini-ilm.
 

Kivikits 22.12.–20.01.

 
Tüü. Vanõmba kivikitsõ piäs mõtlõma pensionilõ jäämise pääle, noorõmbil tuuiist om aig helgädä – vahtsõl aastal uut sinno mitu põnõvat tüüpakmist ja võimalust.
Raha. Lövvät rahapaa.
Armastus. Peläkü ei armutii pääl nilvõstumist, miä sinno vahtsõl aastal iin või uuta – egäst vahtsõst kogõmusõst om midägi oppi.
Ilm. Hoia hinnäst kerävälgu iist, seo või sinno ohusta kongi jaanipäävä ja jõulu vahepääl.
 

Viikaldaja 21.01.–19.02.

 
Tüü. Tüü tuu leevä lavva pääle, murõhtagu ei. Ku sul omma suurõmba plaani, sis tulõ rohkõmb vaiva nätä, a siski är hinnäst peris krõnglis tüütägu.
Raha. Raha olõ-i su jaos timahava tähtsä, tuu tähendäs, et tedä vahepääl om ja sis vahepääl jälleki ei olõ.
Armastus. Timahava võit armastusõ seen peris ujju. A kae ette, et är es uppunu!
Ilm. Likõ ja külm ja ilõdu.
 

Kala 20.02.–20.03.

 
Tüü. Ku tüü sullõ närve pääle käü ja tüüseldsilidse ulli omma, sis piä vasta – timahava tulõ seon as’an suur muutus.
Raha. Marsi poolõst võinu jo olla.
Armastus. Hoia noid, kiä sul omma. Ku kiäki om su elon olnu joba pikembät aigu, sis tiiä, et inemise uutva joba ammuki, kuna saa pikä lavva taadõ. Tulõ näile vasta!
Ilm. Taivast satas kallo ja kunnõ.

Reimanni Hildegardi tsehkendüse

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit