Katõtõistkümnele tähemärgile kuulutas laelambi abiga vahtsõs aastas tüü-, raha-, armastusõ- ja ilmaõnnõ Eesti kõgõ vähämb tunnõt tähetark Kaldmani Hedi (36).
 
 

 

Oinas 21.03.–20.04.

Tüü. Vannost sisseharinuist tegemiisist om sul peris viländ, tulõ löüdä midägi vahtsõt ja kontorilõ värskimbät luhvti laskõ. Võit näütüses osta kaktusõ ja tuu aknõlavva pääle kükädä.

Raha. Vana aastaga raharaiskamisõ kõvõrat tiid massa ei edesi minnä. 2017. om rahakorjamisõs, et aasta lõpun saanu kinki umalõ perrele üte vällämaareisi vai puhkusõ viikeskusõn.

Armastus. Marsi ja Veenusõ ruut tuu armuello vahtsit tuuli, a Oinas piät aasta alostusõn sarvõ maaha juuskma, et peränpoolõ saanu armastusõ villä mekki.

Ilm. Jaanipäävä tuiskas ja jõulu aigu paistus päiv.
 
 

 

Pull 21.04.–20.05.

Tüü. Om aig tõmmada otsa kokko mõnõl pikembät aigu tettül ütitsel tüül. Otsi hindäle kotus, kon sinno inämb oodõtas. Lövvä üles tuu, midä periselt tetä tahat.

Raha. Marss om ette valmistanu kesä raha päälekülbmises, a kae ette – kõik, miä helkäs, olõ-i viil kuld.

Armastus. Päähäkääntävüs või armuelolõ kehväste mõoda. Hoia ummil tegemiisil silmä pääl. Pullil olõs aig kõrras asjo kaia ka läbi lehmä silmi. Ütsik Pull piät häräl sarvist haardma ja esi edimädse sammu astma.

Ilm. Ilm om halv nii jaanipäävä ku jõulu aigu.
 
 

 

Katsigu 21.05.–21.06.

Tüü. Olõt uma kihäga hulga vaiva nännü, no olõs aig tetä tüüd ka uma hengega. Opi midägi vahtsõt selges, tuu avitas ka tüü man kimmäst tsihti hoita.

Raha. 2017. aastak olõ-i Katsikilõ raha mõttõn hää. Piä meelen, et raha kasus puu otsan õnnõ Ull’õmaal. Sul om vaia tarvita mutso, et hinnäst korgõmba orrõ pääle istma saia.

Armastus. Veenus om suvõ aos liiknu Katsikidõ tähtkujjo ja elo või paistu väega roosilinõ. A kae ette: roosi võiva ka tsusada. Vast olõs targõmb löüdä hindäle hoobis mõni tasalikumb ja rahulikumb lillikene.

Ilm. Jaanipäävä paistus päiv, jõulu aigu satas lakju lumõhelbiid.
 
 

 

Vähk 22.06.–22.07.

Tüü. Om aig naada tõsitsõmbalt uma tüü pääle märgotama. Inneskiidsil aastil es olõ sa kümne küüdsega tüün kinni ja tuud tulõs no muuta. Om aig inämb üten lüvvä ka kogokunna tegemiisin.

Raha. Minevä aastak käket kokkokraabidu raha kivi ala, no om aig toolõ pääväpaistõt näüdädä. Mahlakuun võit tsipa kuluta ka hindä hääs. A minku-i tuuga väega huugu, kae iks, et kivialonõ peris tühäs es jäänü.

Armastus. Olõt uma perre iist häste hoolõn olnu – lasõ niisama edesi. Ütsigu henge võiva timahava kokko saia hindäsugumaidsiga. Hoia siski silm selge ja lasku ei täl hinnäst tävveligult uma meele ala tsurmi.

Ilm. Jaanipäävä ilm pilviskelles, a om kuiv, jõuluaol om teie pääl musta ijä oht.
 
 

 

Lõvi 23.07.–22.08.

Tüü. Suur tüükuurma om mõotanu su läbisaamist ligembide inemiisiga. Om aig säädi asjo tähtsüse perrä ümbre. Tulnu kõrras ka aig maaha võtta, et kätte löüdä tuu, misjaos sa taha ilma olõt tulnu.

Raha. Näütäs nii, et aastagal om sullõ pakku hulk haltuurasit. A piä meelen, et massuammõt või su tegemiisi vasta huvvi üles näütämä naada.

Armastus. Marss om mängnü su armuelo pääl vingõrpussi ja muutnu tuu väega sõakas, a vahtsõl aastal om aig sõakirvõs maaha matta. Kõkkõ saa kõrda ajja ka inemiisiga kõnõldõn. Ütsigu Lõvi löüdvä joba aasta alostusõn hindäväärilidse vastadsõ nii elon ku armastusõn.

Ilm. Nii jaanipäävä ku jõulu aigu om halv suusailm.
 
 

 

Neitsü 23.08.–22.09.

Tüü. Tüüga köüdetüisi asjo edesiminekis om tähti sais väega hää, a õnnõ sis, ku olõt esi nõun ummi kässiga tüüd tegemä ja vaiva nägemä. Nika ku 17. süküskuuni piät tüü kõrval ka huulsalõ tervüsel silmä pääl pidämä.

Raha. Tulõval aastagal lasõt rahha hoolõga tuuldõ linnada ja aasta edimädsel poolõl mass tuu sullõ rassõlõ kätte. Aasta lõpupoolõn om uuta suurõmbat rahalaiva, a tuujaos piät saama terve aasta kaptõniga häste läbi.

Armastus. Kas sa usut kah, et su sais armastusõn om tävveste luutusõlda? Päälenakkaja kikka-aasta tuu sullõ häid sõnomit. Ümbre su tsõõritas mitu kanna, a tuu ainumadsõ ja õigõ võit löüdä hoobiski uutmalda paigast. Perrerahvas või uuta vahtsit tibusit.

Ilm. Jaanipäävä satas ja jõulu aigu satas kah.
 
 

 

Kaalu 23.09.–23.10.

Tüü. Mõtlõ tüü tegemises vahtsit viise vällä. Su vana süstemi võidas är lahku ja piät kipõstõ vahtsõt muudu toimõ saama. Joba aastaga alostusõn om hää aig tüüpaiga kõrdategemises.

Raha. Pluuto paistus häste õnnõmängo-õnnõ pääle. 25. süküskuul võinu osta hindäle lotopiledi, om võimalus võita suurõmb summa rahha.

Armastus. Noil, kinkal õnnõmängun vidä, omma armastusõn kehvä luu. Piät olõma esieränis hoolõn ja ei või laskõ väiksil vipõruisil hinnäst rüüpäst vällä viiä. Ku su ello tulõ vahtsõnõ inemine, opi tedä inne kõrraligult tundma, muido võit õnnõtusõ sisse trehvädä.

Ilm. Jaanipäävä külmetäs ja jõulu aigu satas lummõ.
 
 

 

Skorpion 24.10.–22.11.

Tüü. Tuu tüü asõmõl, midä sa hää hoolõga tennü olõt, võiva tulla vahtsõ välläkutsõ. Peläku ei vahtsõt elon, lase täl hinnäst hääst külest näüdädä.

Raha. Rahasais om kõik aig üttemuudu.

Armastus. Su armuelo käänd hinnäst pää pääle. Piät esi hindä seen rahulikus jäämä, et olokõrraga toimõ saia. Saman saat tunda midägi vahtsõt ja ilosat.

Ilm. Ilm om hää nii jaani- ku jõuluaol.
 
 

 

Vibumiis 23.11.–21.12.

Tüü. Tüüga köüdedü tahtmisõ ei piä tõtõs saama. Mõtlõ kastist välläpoolõ, vast om elol sullõ pakku tegemist hoobis tõõsõn paigan.

Raha. Kiä ei tüütä, tuu ei süü.

Armastus. Vana tundõ jätä vanna aastahe ja lasõ vahtsil tuulil puhku. Otsi ummi armunuuli jaos vahtsit märklaudu.

Ilm. Tormituulõ puhkva nii suvõl ku talvõl.
 
 

 

Kivikits 22.12.–20.01.

Tüü. Tüü man kae veidükese ette, mis juttu suust vällä ajat. Ku olõt joba hulk aastit samma tüüd tennü, võit mõtõlda välläteenidü puhkusõ pääle.

Raha. Elo om lühkü, a raha pikk. A ku tahat, võit seo ütlemise ümbre kah käändä.

Armastus. Anna umalõ armuelolõ maiku mano, näütüses löüdke ütenkuun mõni põnnõv hobi. Ku olõt ütsik, kae hindäle mõnõ vahtsõ põnõva tegemise, äkki lövvät tuu mant uma õigõ armastusõ.

Ilm. Ku aasta alostusõn hoolõga pallõt, saat nii jaanipääväs ku jõulus säändse ilma, määnest tahat.
 
 

 

Viikaldaja 21.01.–19.02.

Tüü. Tüüseldsilise omma sinno jupp aigu as’alda kehväs pidänü, a sutat näile timahava üllätüse pakku. A Jupitõr olõ-i jõuluvana – et saia parõmbat tulõmit, piät ka hulga vaiva nägemä.

Raha. Rahha om.

Armastus. Sa valat tõisi armastusõga üle, a sullõ või jäiä tunnõ, et saa ei midägi vasta. Olõ kannatlik, pikämeeline, aasta lõpus lövvät hindäle tuu õigõ.

Ilm. Terve aastak vala nigu uavarrõst.
 
 

 

Kala 20.02.–20.03.

Tüü. Olõ valla kõikilõ pakmiisilõ. Võit löüdä vahtsõ tüü, miä om sullõ periselt mokkapite.

Raha. Keväjä paiku või olla rahaga kitsas käen, a massa-i miilt hiitä, kül kõik laabus.

Armastus. Olõt perämädsel aol ülearvo närvin. Massa-i otsi süüd tõisin, kae hindä sisse. Om hää aig andispallõmisõs. Ütsik kala om õnnõ üts tiigin tsuklõjist kallost. Muuda hinnäst esierälidses ja paistu silmä.

Ilm. Jaanipäävä ja jõulu aigu om pini-ilm.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit