Kuis Mehikuurma poiskõsõst sai Eesti

edimädse populaartiidüsaokirä päätoimõndaja

«Hallõ külh, et Horisont või kinni minnä, aokiri lätt mugu sisukambas,» ütel’ Horisondi edimäne päätoimõndaja, Mehikuurma miis Feodorovi Feodor inne aokirä ilmumisõ 50. ja hindä 90. sünnüpäivä.

Tiidüse- ja aoluuhuvilinõ Feodor om üts Horisondi 20 000 lugõjast. Auväärt mehele saat aokirä toimõndus. No taha-i keskkunnainvesteeringide keskus aokirä tegemises inämb rahha anda ja tulõvik om tummõ.

Horisonti päält 20 aasta toimõndanu Feodor luut, et aokirä päst määnegi õnnõlik trehvämine, nigu timä umal aol tuud juhtma trehväs’.

Nuur Feodor pagõsi 1941. aastal sõa iist üten perre ja hulga muu Mehikuurma rahvaga üle järve ja edesi Pihkvahe. Säält saadõti nä rongiga Omski oblastihe Irtõši jõõ viirde.

17. sünnüpääväl (3.11.1943) võeti Feodor sõaväkke ja saadõti Krasnojarskihe. Et esä Stepan oll’ Eesti korpusõn, sis sai timägi sinnä ja liiku üten rindõjoonõga jäl Eestimaani vällä.

Sõaväen – telegraafivalvõn morse-sõnomiid toksman ja vasta võtman – oll’ Feodor 1950. aasta lõpuni.

Tuu mant opsõ tehnigasoonõga nuurmiis tüüstüs-eelektrias’andust, sai tüüle ja vidi kuu aigu korgit huunit pite eelektritraatõ.

Palgapääväl anti sada ruublit. «No sis mõtli, et taa raha iist ma külh ei nakka turnma,» põrot’ Feodor. «A ütel tutval oll’ ono aokirä Eesti Raudteelane toimõndaja, sokut’ minno sinnä.»

Tull’ vällä, et Feodoril oll’ kirätüü pääle andi – pia sai tä tüüle aolehte Noorte Hääl.

Teküs kirätsura jäi silmä – Feodor kutsuti 1966. aastal vahtsõt populaartiidüsaokirja kokko säädmä.

«Üteldi, et maht om särne, honorarifond särne, naka tegemä,» selet’ Feodor. Rahvas võtt’ Horisondi lämmäle vasta: teljit tull’ kõrraga 40 000, kõgõ rohkõmb eski 54 000.

Põnõva tüüreisi

Feodoril om meelen, et aokirätüü peräst sai müüdä Nõvvokogo Liitu ümbre sõita õkva nii pall’o, ku tahtmist oll’.

«Ku Koola puulsaarõ pääle puuriti ilmadusükäv kaiv, sõite kavvaaignõ täppisteaduste toimetaja Veskimäe Rein õkva toda kaema,» selet’ tä. «Ku oll’ NSV Liidu 50. aastapäiv (1972), sis teime ringreisi müüdä liiduvabariike. Egän numbrin oll’ lugu. Tuu seeriä iist saime eski aokirändüspreemiä.»

Feodor esi kirot’ põh’aligu luu Kaspia mere viirsest naftatüüstüsest. «Naftaplatvormi pääl elli nätäl aigo tüüliisiga kuun,» selet’ tä. Es piä õnnõ kitmä, kirota sai ka probleemest, innekõkkõ naftareostusõst. A näütüses tuumapommõ kotsilõ üteldi, et parõmb, ku noist ei kiroda.

«Eesti tiidläse helistivä esi, ku näil midägi vahtsõt oll’,» kõnõl’ Feodor. Vällämaa aokir’ost tohtsõ harva midägi ümbre panda, no ameeriklaisi Kuu pääl käümisest saa es müüdä kaia. «Imevärk oll’ tuu iks tolaigo,» tunnist’ Feodor.

Lugõja pidi tark olõma

Lugõja kirodi kah hoolõga, miä miildü ja miä mitte. Kaivati, ku artiklist arvo es saa. Näütüses tuust arvo saamisõs, miä om tsibiputin (elementaarosake), pidi iks lugõja füüsikast midägi tiidmä. «Suurõst Paugust, universumi ja maakerä sündümisest oll’ kuus-säädse luku, (noodega) oll’ sama hädä,» selet’ Feodor. «Ku ma esi kah inämb es jaga är, sis tull’ kiäki appi kutsu, et juttu kohendada.»

Feodor juhtsõ Horisonti aastani 1988. «Ku tull’ pensioniaig, es saa inämb päätoimõndaja olla ja tulli är kodo Mehikuurmalõ kalamehest,» kõnõl’ tä. «Oi, tuu oll’ väega hää tunnõ!»

Kalamehe loiva kah Horisonti

Feodor võeti kodokülän lämmäle vasta. No tä oll’ nigunii egä suvi puhkusõ aigu tan olnu ja Horisonti loeti külä pääl kah. Edimädsen tull’ Feodoril miilde, et kõva Horisondi teljä olli paikligu «kalakuninga» Narusingi Margusõ vanõmba.

Tuust aost pääle om Feodor uurnu uma kandi ja suguseldsi aoluku.

«Tiiä imä suguseltsi Põhjasõani vällä, mõnõ nime omma teedä aastast 1625, a noid piät viil üle kontrolma,» kuulut’ tä uhkõlõ.

Feodori imä Pooli (Apolinaria) oll’ põlinõ Mehikuurma inemine. A esä Stepan, Pihkvamaa vinläne, johtu Mehikuurmahe päält revolutsiooni.

Tä oll’ Valgõnkaardin ja ku kaardivägi lakja lüüdi, sis otsõ kotust, kon ellä. Mehikuurman trehväs’ kinä naasõ otsa ja sinnä tä jäi. Küläinemise mäletäse tedä ku suuri vuntsõga kolhoosi tallimiist.

«Esä käve hummogu kellä nelä aigo kõik nurmõ läbi ja andsõ rahvalõ käsü kätte: sul om vaja tuu tetä ja sul tuu tetä,» muheli Feodor ja es vaidlõ vasta, ku küssemi, kas esä käest tuu juhi-geen peri omgi.

Mustlasõ ettekuulutus läts vett vidämä

A ku Feodor om kõva kalamiis ja käü iks viil velepojaga järve pääl, sis esä eski es kae järve poolõ.

«Mustlanõ ütel’ tälle, et tä pidi är uppuma,» selet’ Feodor. «Mu teedä käve tä järve pääl kats kõrda. Mi, poiskõsõ, püüsime iks järvest 500 põhjaõngõga kalla, et kooliasjo osta. Ütskõrd tull’ torm ja mi es tulõ toimõ. Sis tull’ esä appi. Tõõne kõrd sõõdime mootorpaadiga vanaesäle küllä, Raiglalõ.»

No om teedä, et mustlasõ ettekuulutus läts vett vidämä – Feodori esä elli piaaigu 88aastadsõs.

Harju Ülle
Kalla Urmas

Horisondi edimäne päätoimõndaja Feodorovi Feodor uman koton Mehikuurman
Horisondi edimäne päätoimõndaja Feodorovi Feodor uman koton Mehikuurman. Harju Ülle pilt.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit