Täämbädsest om ammõtligult valla tett internetileht helüait.ee, kost saa kätte võrokeelist kullõmist – audioraamatit ja lühembit lugusiid nii latsilõ ku suurilõ.

Helüaida projektijuht ja vällämärkjä Laanõ Triinu seletäs, et mõtõ naas’ liikma mõnõst tähelepandmisõst. «Pall’o võrokõsõ kõnõlõsõ, et loessi külh, a aigu ei olõ. Määnegi hulk inemiisi jäl kaibas, et rassõ om lukõ, kullõsi tuud hää meelega, ku olnu, kost kullõlda. Ja täämbädsel pääväl väega pall’o inemiisi käü ringi, klapi pään, näütüses tervüsekõndi teten vai rongin-bussin. Tekkü tunnõ, et piässi pakma inemiisile võrokeelist kullõmist rohkõmb, ku toda parla võimalik om olnu,» seletäs tä.

Mõtõt arot’ Laanõ Triinu ummi tüüseldsiliidsiga Võro instituudist. Nime Helüait paksõ vällä Saarõ Evar. Minevä aasta joulukuu alostusõn panti kodolehele vällä edimädse helüjupi. «Tahtsõmi väega tähistä Kõivu Madissõ sünnüaastapäivä, sis pannimi üles ja loimi sisse mõnõ timä loomingu jupi,» kõnõlõs Laanõ Triinu.

Päält edimäidsi juppõ ülespanõkit võtsõ peris lehe luuminõ tsipa aigu. Edimädse as’ana pästeti aolõksist minevä aastasaa lõpun lintkassette pääl vällä ant aigumalda ja väärtüslikku kraami. Nuu omma kasseti võro kirändüse klassika ja muinasjuttõga. Üles omma pantu ka lintivõetu matõrjali vahtsõmbast aost, näütüses mitmõ Pulga Jaani jutukasseti ja CD.

Helüaida täämbäst saisu tutvustas projektividäjä säändside sõnnuga: «Helüait.ee om rõõmsa vällänägemise ja lihtsä sisuga kodoleht, kon egä küläline saa valli rubriike «Latsilõ» ja «Suurilõ» vaihõl ja löüda meeleperälist kullõmist. Otsast loemi sisse ja panõmi üles erinevit raamatit, proosat, luulõt. Ka tõlkõraamatit: joba saa kullõlda «Nukitsamiist» võro keelen, pia om tulõman ka «Sipsik».»

Vahtsidõ kullõmismatõrjaalõ jõudminõ Helüaita käü niimuudu: kõgõpäält valitas vällä matõrjali, midä tahetas lindistä. Sis pallõldas autoride ja välläandjide käest lupa, löütäs vabatahtligu sisselugõja, lõigutas helü kokko ja pandas internetilehe pääle üles. «Mullõ tege pall’o rõõmu, et autori omma väega lahkõhe olnu nõun umma loomingut Helüaidan avaldamisõs andma ja et vabatahtlikkõ sisselugõjit iks jakkus,» ütles Laanõ Triinu.

Edespite om lehe pääle plaanin viil kokko kor’ada internetilinke tõisi kodolehti päält, kon võrokeelist kullõmist üles om pant. Viil luut Laanõ Triinu, et tulõviku tulõ Helüaida mano ka veebiraadio, kost näütüses egä paari nädäli takast saanu kullõlda mõnt võrokõsõ märgotust vai loengut.

Helüait om olõman ka podcast’ina (eesti keeli taskuhääling). Oppus tuust, kuis Helüait hindäle karmanihe saia, löüd huviline Helüaida lehelt. Niisamatõ või Helüaida üles otsi õkvalt umma telefoni tõmmat podcast’i-äpist.

Helüaita tegevä kuuntüün Võro instituut ja MTÜ Luumisõ Kõrd. Tugõva Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Kultuurkapitali Võromaa ekspertgrupp, autori ja sisselugõja.

Rahmani Jan

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit