Timahavadsõ Uma Laulu konkursi päältkaejidõ lemmikus valiti Hellamaa Sirli laul «No kos tuu iPhone jäi!» Laulul om häste lännü ka edesi, YouTube’in oll’ lehe trükküminegi aigu laulu kaemiisi pia 9000. (Kae ja kullõ: https://youtu.be/wtVZdH9_80s). A kiä om laulutegijä ja esitäjä Hellamaa Sirli?

«Olõ inemine, kellele miildüs kõgõ rohkõmb laulda ja pilli mängi. Viil olõ ma Osola põhikooli muusigaoppaja, kes pääle tunnõ iispääväst nelläpääväni kellä ütest katsani õdagu tegeles naidõ latsi, nuuri ja suuriga, kiä tahtva pilli mängi ja laulda. Riidi ja pühäpäävä olõ ma Antsla baptisti kogudusõ man, et sääl nuuriga tegeldä ja laulda ja näidega pilli mängi. Ma olõ ka kolmõ latsõ imä ja mul om miis ja mehe imä ja üts pini, kellega ma kuun elä,» võtt Hellamaa Sirli lühkült uma tegemise ja elo kokko.

Rahvalõ miildünü laul sündü Sirlil tegemiisist vabal aol. «Oll’ puulpäiv ja ma tulli sannast. Üts mu latsist küsse, et kon tuu telefonilaatja om ja ega ma olõ-i toda nännü, ja tõnõ es levvä telefonni. Ma esi ka ei levvä vahepääl ja sõs mul naksi pään käümä viis ja sõna kuun. Istsõ klavõri taadõ ja paari tunniga sai laul valmis. Kõik nigu tull’ koskilt ja ma ei tiiä, kuis tä niimuudu valmis sai,» seletäs Hellamaa Sirli laulu luumist.

Võistlusõl kandsõ Sirli esi üten uma sõsara Kerliga luu ette. «Ku ma edimäst kõrda sinnä Mooste folgikotta astsõ, sis mõtli, et o my god ku suur tuu lava om ja mis iks saa. Tei pruuvi ja iks olli veidü närvin: mis tetä, ma olõ-i nii ammu kongi suurõ lava pääl üles astnu. A ku är laulsõ, oll’ väega hää miil, et ma iks tulli. Seo oll’ sääne võimsa kogõmus kullõlda tõisi ja esi üles astu. Taha tennädä katõ käega tuud helümiist, kes hellü tekk’!» seletäs Sirli. «Ja ku viil tull’ tuu teedäandminõ, et ma olõ päältkaejidõ lemmik, sõs no es saa maada terve üü.»

Sirli arvas, et laulul läts’ nii häste selle, et taa kõnõlõs inemiisile, esieränis noorilõ tutvast hädäst. Laulu iist om tä kõvva ka tutvidõ käest kittä saanu. «Tagasiside om olnu sääne, et and mullõ huugu tetä viil midägi ja tuvva seo laul viil rohkõmb just noorilõ võrokõisilõ ligembäle,» ütles Hellamaa Sirli.

Rahmani Jan


Hellamaa Sirli (hääd kätt) üten sõsara Kerliga (klavõri takan) laulu ette kandman. Urbasõ Ülle pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit