Pikkä aigu traumapunktin tüütänü Urmi Aili tulõtas miilde, määndsit juhtumiisi meditsiinitüün ette om tulnu.

Kipõ ku kerävälk

 
Kiirabi tõiõ mehe, kes oll’ pur’on pääga maaha sadanu ja pää katski löönü. Avitimi tä lõikusõlavva pääle, kon tohtri naas’ tedä umblõma.

Äkki karas’ miis pistü ja tormas’ nigu kerävälk tohtrilõ kallalõ, tougas’ tä vasta saina. Tohtril sattõva prilli maaha ja lätsivä jalgu all katski.

Huuldaja tahtsõ miist takista, a tä lüüdi pikäle.

Saina pääl oll’ riiol õrnu arstiriistuga jo kõvõrihe lüüdü. Ma hoitsõ tuul olga all. A tapõlus küündü minoni ja minno tougati iist. Riiol asjoga sattõgi maaha.

Viimäte saimi politsei abiga mehe vahtsõst lavva pääle pikäle ja pää iks är ummõlda.

Latsõ pelgäse arstõ

 
Ku kõgõ rassõmba umma alko-ravialodsõ, sis järgmädse umma latsõ. Näidega saa iks väega pall’o vaiva nätä. Nä pelgäse hirmsahe arstõ ja haigõmajja.

Ku um vaia mõni protsõduur tetä, sis näid and är kõnõlda ja nõuhtõ saia.

Õnnõs um no muudsa asi – haavaliim. Esieränis hää umgi liimi tarvita latsilõ. Ku muido olli kõik haava vaia är ummõlda, sis no saa vähämbit ja väiku verega haavu kinni liimi.

A tuu liim ei kõlba suuri ja liikja kotusõ pääl olõvidõ haavu jaos.

Ütskõrd lasksõ arst panda toda liimi kundsa taadõ, a tuu jo liikja kotus. Haigõ tull’ paari tunni peräst tagasi, haav vallalõ. Pidi iks umblõma.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit