Pikkä aigu traumapunktin tüütänü Urmi Aili tulõtas miilde, määndsit juhtumiisi meditsiinitüün ette om tulnu.

Puuk pudõlin

 
Vastavõtulõ tull’ noorõpuulnõ miis. Pandsõ penitsilliinipudõli, kon puuk sehen, lavva pääle. Ütel’, et võtsõ esi, tiidäki kost, puugi är.

Nõudsõ mi käest, et mi toda puuki põh’alikult uurissi. Kas um terve vai haigõ puuk.

Ku ma ütli, et mi traumapunktin ei uuri puukõ, es olõ tä tuu vastussõga peri ja naas’ püksõ maaha ajama. Esi ütel’, et uurgõ sis tedä, kas tä om viil suguvõimõlinõ vai ei.

Segäjä as’a

 
Seo lugu om segäjist as’ost nii mi seen ku mi ümbre.

Puupind um kõgõ halvõmb selle, et tedä ei olõ röntgenin nätä.

Nagla ja nõgla umma külh pildi pääl nätä, a noid kõiki um rassõ kätte saia. Nä umma arstilõ peris nuhtlusõs. Niisama õngõkonksi, noil umma kida kah külen.

Sis viil sõrmussõ, mis umma sõrmõ pantu ja inämb är ei tulõ. Õnnõs kinkse pästeammõt meile sõrmusõ katskijürämise riista. Inne toda vidäsimi siidiniidi ümbre sõrmussõ ja naksimi sis sõrmust maaha kerimä, mis oll’ peris vallus.

Ütskõrd tull’ üts hädäline baarist ja tuul oll’ ümbre keskkotusõ. Tä oll’ roninu tooli sisse, a vällä inämb es mahu.

Ja viil, väiku latsõ topva tihtsäle hindäle väikeisi asjo ja rahasente kül kõrva, kül nõnna. Mõnõ söövä är kah. Ja mõnõ suurõ inemise topva vahel niisama ei tiiä midä ei tiiä kohe ja peräst tulõva hädäga arsti mano.

91aastanõ

 
Mu tüülavvaga vai lavva mant um mul õkvalt mitu luku kõnõlda. Üts om sääne: istõ lavva viirde väärikan iän vanadaam, silmä perrä nii 70–75aastanõ.

Mu küsümise pääle, mis juhtu, nõstsõ daam viuhti uma jala lavva pääle ja näüdäs’ haigõt kotust.

Perän kaimi kaardi päält perrä, et täl oll’ jo vannust 91 aastat. Pruuvsõmi kah jalga lavva pääle nõsta, a nii ruttu es jõvva kiäki.

Rassõ rusik

 
Niisama ei lää mul meelest järgmäne lugu.

Taa küsümisega, et mis juhtu, um kõik aig jama olnu. Piämi jo tiidmä, midä tohtõrdami. Esieränis viil sis, ku välästpuult midägi nätä ei olõ.

Tull’ sis jäl üüse napsinõ miis ja istsõ lavva mano. Mu küsümise pääle sai tä vihatsõs ja lei uma rassõ rusigu mu näo iin tävvest jõust vasta lauda.

Ime külh, a lavvaklaas es lääki katski.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit