Pikkä aigu traumapunktin tüütänü Urmi Aili tulõtas miilde, määndsit juhtumiisi meditsiinitüün ette om tulnu.

Liiva õnnõtus

 
Olli üüvalvõn. Kõrraga juusksõ sisse miis ja ütel’, et tä tõi uma autoga Liiva kurvõn olnust õnnõtusõst mehe.

Lätsimi raami ja tüül olõva rahvaga vikasaanut autost vällä võtma. Mitte koskilt es olõ kinni võtta. Egält puult luu paindu.

Perän kuulimi, et mehel olli luu 22 kotusõst katski. Muidoki es jää tä elämä. Nigu meditsiinin üteldäs, täl olli elos pasmalda vigahusõ.

Sääl Liiva kurvõn um aastidõ joosul peris pall’o õnnõtuisi olnu. No sis ummõhtõgi jõuti niikavvõlõ, et viimädse tiiremondiga tetti sõidurito vaihõlõ tara. Vast tuu päst mõnõ elo.

Kiirabi vai uma auto?

 
Vanastõ tuudi rohkõmb uma autoga, no õnnõs kiirabiga. Küländ hulga avitas üten tuu, et inemiisil omma telefoni. Vanastõ es olõ mobiile ja tõisi telefonnõgi es olõ egäl puul.

Ka kiirabi umma kipõmbas lännü. No umma näide sõidu kõik ekraani pääl nätä ja saadõtas tuu massin, mis kõgõ lähembäl um. Vanastõ oll’ egäl rajoonil uma kiirabi.

Siski juhtus iks viil, et mõni tuu liinan kah uma massinaga vikasaanu traumapunkti.

Üts sääne lugu. Vanõmb miisautojuht oll’ latsõlõ otsa sõitnu ja tõie tä üsäga tohtri mano. Latsõl olli seereluu katski ja jalg liiku, nigu esi tahtsõ.

No um kiirabil massinit rohkõmb ja vähämbält liinan piässi iks nä är uutma.

Imäl um vallus

 
Ku joba õnnõtuisist kõnõlda, sis viil ütest. Kiirabi tõi kontrolli neläaastadsõ tütärlatsõ. Saimi tuujidõ käest tiidä, et auto sõidi kokko ja latsõ imä sai hukka.

Ku tohtri küsse latsõ käest, kas sul um koskilt vallus kah, sis vastas’ tuu: «Imäl um vallus, mul ei olõ.»

Tedä oll’ nii hallõ kaia ja kullõlda, et lätsi tõistõ tarrõ ja iksõ päätävve. Säändse as’a ei lää kunagi meelest.

Kõgõ pikemb kalitor

 
Niisama ei lää mul meelest järgmäne lugu.

Ilda õdagu joosiva traumapunkti vanõmba, umbõs poolõaastanõ elolda lats üsän. Nä panniva latsõ lavva pääle ja rüüksevä. Nä olli hindäst nii välän, et es saa sõnnagi kõnõlda, mis juhtu.

Aigu es olõ, et selgust saia. Võti latsõ üskä ja joosi pikkä kaltori pite reanimatsiooniosakunda, vanõmba takan.

Perän kuuli, et oll’ hällisurm. Tuud tulõ ette õnnõ paar protsõnti ja täämbädseni ei tiiä kiäki, millest tä tulõ. Vanõmba olli väega är hiitünü ja tennü latsõlõ kunstlikku hingämist. A nii väikulõ võit kunstlikku hingämist tetä õnnõ väega väiku õhuhulgaga.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit