Urbõkuu lõpuots pand märgotama aoluu pääle. Innekõkkõ mälehtedäs timahava 70 aasta iist olnur kiudutamist.
A Haanimaal peeti 23. urbõkuul aoluupäivä, kon tulõtõdi miilde 100 aasta iist olnuid Vabahussõa tapõluisi Haanimaal ja Haani ümbre. Käüti mälehtämän sõamiihi, kaeti filmi ja kullõldi auluu-uurja ettekannõt.

Haanimiihhi nõvvokua vanõmb Hollo Agu kõnõlõs mälehtüspäävä põhjusõst lähembäle: «Nigu üle terve mi maa tüksevä verevä vägüsi maad üle võtma. Ka siiä Suurõ Munamäe ala säievä verevä uma staabi sisse. Õnnõs nii ratsarügement ku paigapäälse inemise, kes üteh tulliva, kütsevä nuu verevä siist minemä. Mi olõmi võtnu avvoas’as mälehtä ja anda avvo noilõ, kes anniva uma elo vabas saamisõ iist. Ja avvostami ka noid, kel õnnistu sõast kodo tulla. Piämi paikkunna rahvaga noidõ inemiisi tegemiisi meeleh. Suurt terrorit ei saa kunagi unõhta.»

Vabahussõa mälehtüssammas Munamäe all, mink man sõamiihi mälehtedi, ehitedi edimält üles 1932. aastagal. «A pia tulli jälki verevä üle piiri ja võtiva võimu üle, sis lasti tuu õhku. Kah’os kuuh tammõga, midä istutõdi tuukõrd nii sõapääliku ku presidendi avvos. Õnnõs taa vahtsõ vabas saamisõ aigu tulli jäl noorõ kokko ja seo sammas tetti tagasi. Taa om inämb-vähämb säänesama, nigu tuu vana oll’, tuu perrä prooviti tetä,» seletäs Hollo Agu.

Rahmani Jan


Haanimiihhi nõvvokua, Eesti Sõamuusõumi ja Kaitsõliidu rahvas 2019. aastaga 23. urbõkuul Suurõ Munamäe all Vabahussõa avvosamba man sõamiihi mälehtämän.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit