Rahvamuusigatüütlüisi festival Moisekatsi Elohelü om seo aastak 21.–22. mahlakuul. Katõpäävädse suurpido aigu saa aoluulinõ Mooste mõisa täüs rahvamuusikat, tüütarri ja kontsõrtõ.

Festivali kõgõ tähtsämb osa om suur võigõluskontsõrt 22. mahlakuul, kon egä ülesastja tege võrokeelist luku «Kost laalu saadu».

A inne võigõluskontsõrti om kah hulga tegemiisi. Festivali vallategemise pääväl andva külälise mitmõn paigan kontsõrtõ. Pääle ammõtlikku alostust om oratooriumi «Tähemõrsja» edimäne ettekandminõ. Tuu om Põlva kihlkunna rahvaviise põh’a pääle tett muusigateos.

16 osaga oratooriumi om loonu Meistri Erki, egän osan om üts vai mitu rahvaviit. Sõna omma peri Hurda Jakobi 19. aastagasaa keskpaigan kor’atust rahvaluulõkogomigust «Vana kannel», päält tähemõrsja lugusid om tarvitõt ka lugulaulõ vanast tammõst.

Moisekatsi Elohelü om timahava pühendet festivali ellokutsjalõ ja vidäjäle Podekrati Üllele (1958–2016). Tuujaos et perimüsmuusiga uhkõlõ kõlanu, tekk’ Ülle pall’o tüüd.

Tuldas kokko ja lauldas ütitselt, et lännü täüde Ülle suuv: et mi olõs hoiõt, et muusiga olõs hoiõt, et püsünü helge silmin ja sõnnom laulun.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit