Pand peris imehtämä, kuis täüskasunu inemise nii suurõ hoolõga umakeelitsit juttõ kirja tahtva panda. 14 aastakka peetü Uma Lehe jutuvõistlusõ omma toonu mitmõltsaalt kirotajalt kokko 1590 juttu. Noin juttõn om kirja pant suur tükk Võromaa aoluku ja hulk võrokõisi juhtumiisi.

Minevä nätäl kuulutõdi vällä 14. Uma Lehe jutuvõistlusõ tulõmusõ. Seo kõrd valisi hindajidõ kogo võidutüüs Kiviti Kadri jutu «Nii unõh ku ilmuisi», midä saa lukõ seo lehe perämädse küle päält. Jutuvõistlusõ täpsembä tulõmusõ omma är tuudu lehe tõõsõ küle pääl.

Kiviti Kadri. Rahmani Jani pilt

Uma Lehe 2017. aasta jutuvõistlusõ võitja Kiviti Kadri om Oravil koolioppaja. Päält algklassõ oppas tä luudusainit. «Luudusõhuvi om mul kõik aig olnu, ma olõ mõtsah ja seeneh imäga eloaig olnu, tuust aost, ku mäletämä nakka hinnäst,» seletäs tä.

Viil om Kadri aastit vidänü latsi rahvatandsurühmä. A tuust kõnõldõn tulõva timä hellü kurva noodi. «Nii kurb, ku ei olõ, är nakkas kaoma rahvatands, selle et latsi ei olõ. Koolih jääs latsi veitüs, edimädse-tõsõ klassi pääle saa neli paari, mõni tütrik viil mano. Ei olõ inämb, kellega tetä,» kõnõlõs Kadri.

Päält koolin oppamisõ tege Kiviti Kadri kõvastõ käsitüüd: kuda, umblõs, heegeldäs. Ja süvvä tege, latsõlast hoit…

Hää, et juttõ om kohegi saata

Juttõ naas’ Kadri kirotama sugulaisi härgütüse pääle. Tuuperäst, et uma suguvõsa ja perre luu kirja saanu ja meelest es lännü. Uma Lehe jutuvõistlusõlõ saat’ tä uma edimädse kirätüü 2014. aastagal. «Ega muido vabatahtlikult jo ei panõ kirja, a ku juttõ saa niimuudu kohegi saata, sis saavaki aigupite paprõ pääle,» kitt’ Kadri jutuvõistlust.

Kas võro keelen om rassõ juttõ kirja panda? «Ei olõ inämb. Edimält oll’ rassõ. Edimält oll’ Umma Lehte kah peris rassõ lukõ, a parhilla om põnnõv. Ku loet Uma Lehe är ja võtat määndse tõsõ lehe ette, sis tulõva võrokiilse sõna tõist lehte lukõh kah, paar rita viil,» seletäs Kiviti Kadri.

Võidulugu kõnõlõs ütest ettenägeväst unõnäost. Kadri ütles, et om unõn viil asju ette nännü, a inämbüisi mõista-i noist inne arvo saia, ku ettenätt asi müüdä om lännü.

Rahmani Jan


14. Uma Lehe jutuvõistlusõ tulõmuisi välläkuulutaminõ minevä riidi Võro Instituudin. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit