Kuimuudu tarvita mõistligult energiät? Sääne om päämine küsümüs Tarto regiooni energiäagõntuuri veetäväl Eesti-Läti projektil, minkast võtva ossa mi maalt Rõugõ vald ja Lätimaalt Aluksne liin ja Vidzeme piirkund.

Rõugõ koolin om energiäpäiv. Spordisaali om üles säet hulk nukakõisi, kon saa pruuvi ja mõõta, kuimuudu energiä kulus. Üten nukan om kolm kasti, mis seest esi värvi sainapaprõga üle liimitü. Mõõdõtas, kuimuudu tarõ tapõt mõotas valgust. Tulõ vällä, et tummõ tapõt kulutas rohkõmb valgust ku hellemb.

Tõõsõ lavva pääle omma säedü kodomassina. Mõõdõtas, pall’o nä vuulu võtva.

Kolmandan nukan om hulk esi lampõ, kon seen esimuudu pirni. Kaias ja rehkendedäs, ku suur om näide kulu aastan.

Edesi saa jalgratast vändädä. Tarto eksperimentaalnõ rattatehas om tulnu näütämä, et väntämisega saa vii kiimä aia, ku ratta külge generaator panda. Plaanõ perrä tulõ üts sääne ratas ka Rõugõ kuuli, kon latsõ saava telefoni laati vai pirni palama panda. Sis om nätä, ku pall’o vaiva piät nägemä, et elektrit olnu.

Viil saa tüütarrin mõõta CO2 tasõt, kaia, määndse isolatsioonimatõrjali kõgõ inämb lämmind pidävä ja ka tuud, määndsest paigast ruumin lämmi vällä lätt.

Energiäpääväle om päält uma kooli latsi tulnu ka hulk koolilatsi Lätimaalt. Tulõva keväjä tetäs säänesama energiäpäiv ka Lätin, sis läävä Rõugõ kooli latsõ sinnä küllä.

Energiätarvitamist mõõdõtas ka majapidämiisin

Projekti «Energiaarukas kogukond» üts Rõugõ vidäjä Margi Martin seletäs, et päält kooli ja koolilatsi saava tegemiisist ossa ka kümme Rõugõ kandi majja. Tuu käü niimuudu, et maja elektrikilpi pandas aparaat, miä mõõt kuu aigu, kuimuudu täpsele majapidämisen elektrit tarvitõdas.

Perän kaias energiä tarvitaminõ üten as’atundjidõga üle ja märgitas, midä saanu tetä, et elektriväke kokko hoita. Rõugõ kandin om sääne mõõtminõ õkva pääle naanu, osa majapidämiisi tulõ mano viil ligembil kuil. Sammamuudu mõõdõtas kümne majapidämise energiätarvitamist Lätimaal Aluksnen ja Valmieran.

Viil opatas paikkunna inemiisi umma energiätarvitamist mõistlikumbas muutma seminärel ja opitarrin. Rõugõn oll’ üts sääne seminär minevä kuu.

Mõõtva ja väntäse

Rõugõ kooli energiäpäiv lätt edesi niimuudu, et kokkotulnu jaetas vähembis grupõs. Egä rühm käü 20 minotit egän tüütarõn. Juttu kõnõldas inglüse, vinne, eesti ja läti keelen. Tõlgi Prangli Jaan ja Aida Ieva avitasõ esi maiõ koolilatsil ütstõõsõ jutust arvu saia.

Ku opitarõ omma läbi tettü, kaias AHHAA tiidüstiatrit ja andas avvohindu videoklippele, midä koolilatsõ üle Võromaa teivä. Noidõ teema oll’ muidogi kah energiä tarvitaminõ.

Koolilatsõ omma nutiga. Nä saava arvu, et energiä hoitminõ ei tähendä õnnõ elektri kokkohoitmist. Väiku koolilatsõ omma tennü klipi tuust, et massa ei vahetunnin nii pall’o karõlda. Ka tuu kulutas energiät, midä koolitunni kullõmisõs vaia lätt.

Rahmani Jan


Rõugõ kooli poiskõsõ pruuvva, kas saava jalgratast vändäten vii kiimä. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit