Vabariigi aastapääväl kell 14 näüdätäs Võrol Kandlõ kultuurimajan edimäst kõrda filmi «Kõik sündü Võrol». Tego om režissöör Murusalu Ruti dokumentaalfilmiga, kon kõnõldas perämädse saa aasta elost Võro liinan.

«Ku kolm-neli aastakka tagasi naati vällä kuulutama konkurssõ Eesti 100. sünnüpäävä tähistämises, tull’ mul mõtõ tetä film umast kodoliinast Võrost. Olõ tan üles kasunu ja koolin käünü ja kuigi elo om minno tast är veenü, ei olõ köüdüs Võro liinaga ilmangi kakkõnu,» seletäs Murusalu Ruti.

Filmi mõtõ miildü ka Võro liinapääle ja nii naatigi filmitegemisega pääle. Kõgõpäält säeti kokko miiskund. «Olõ väega tenolik Pedaku Peterile, kiä oll’ nõun kirotama luu. Olõ timäga ka inne kuuntüüd tennü, dokfilmi «Kirjad Islandilt» man,» kõnõlõs Murusalu Ruti. Filmi päätegeläse Juula teksti kirot’ uma tädi elo perrä valmis Toomiku Siiri, produtsendi ammõdi võtt’ hindä pääle Jansonsi Silvi.

Murusalu Ruti sõnno perrä oll’ seod filmi vaia tuujaos, et võrokõnõ saanu arvo, ku hää om täl uman koton ellä. «Tan om kõgõ eletü ja eletäs ka edesi. Häste saa toimõ tuu, kiä om esi miis, tege tüüd, sääd kodo ilosas, laul koorin, tands rahvatandsu, mõist kõgõ nall’a visada, nätä ello hindä ümbre, sõpru avita,» lugõ filmitegijä üles võrokõisi tähtsit umahuisi.

A midä om Murusalu Ruti meelest Võro liin Eestile andnu? «Kõgõ vahtsõmb asi omgi seo film. A muidu, elojõun, õkvaütlemisega nall’alidsõ inemise, võro kiil, «Kalõvipoig», Võrokivi tellüskivi, Abrisõ saapa, müüblivabrigu sektsioonkapi, Atleedi juust, Ummamuudu, tahtminõ vabahusõ poolõ, uskminõ, et «meil om aigu viil»,» and filmitegejä aimu, midä filmin nätä saa.

Murusalu Ruti löüd, et timä jaos om filmin hulga säänest, miä süämehe lätt. «Ku vallalidsõ meelega filmi kaia ja üten ellä, sis piäs löüdmä kül tuud, minkast perrä märki,» seletäs tä.

Nigu filmiga õks, sõnnuga om tuud rassõ är seletä. «Iks esi tulõ perrä kaia,» kuts Murusalu Ruti võrokõisi vahtsõt filmi kaema.

Rahmani Jan


Korgõlt võetu pilt Võro liinast. Pildi kesken om inneskine piiretüsevabrik. Pilt filmi tutvustusõst.

Dokumentaalfilm «Kõik sündü Võrol»

Režissöör: Murusalu Ruti
Käsikiri: Pedaku Peter
Juula teksti: Toomiku Siiri
Kaamõramehe: Kelbä Kris,
Juusu Kristjan, Kumeli Andrus
ja Norksoosi Erik
Kokkolõikaja: Kääriku Kalle
Kõrraldaja: Jansonsi Silvi

Edimäne näütämine 24. radokuul kell 14 Võrol Kandlõ tiatrisaalin.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit