Luulõ- ja spordimiis Contra (Konnula Margus) ütles, et 16. süküskuul joostu Valmiera maraton jääs timä perämädses joosumaratonis. Täüspikki maratonnõ om tä 2003. aastagast pääle läbi joosnu 69 tükkü ja no löüd Contra, et aig olõs ekstreemsuisi tagasi tõmmada.

«Või-olla et ma olõ veidükese maratonnõ juuskmisõst väsünü, tuu nakkas joba rutiinis minemä. Ütlemi nii, et taa ei pruugi peris viimäne elun olla, a proovi vähembält viiekümnendä eloaastani ilma maratoni juuskmalda vasta pitä,» kõnõlõs Contra.

Valmieran joostu maratoni tsihis säädse Contra, et võinu viil kõrra juuskõ tuu maa läbi kipõmbalõ ku neli tunni. A tuu es lää seokõrd kõrda, uma puul tunni tull’ õks tsihis võetulõ aolõ otsa. «Vast 25 km pidäsi vasta tuun tempon, sis es suta inämb,» seletäs joosumiis.

Plaan joosumaratonnõ inämb mitte tetä tähendä ei, et Contra spordist kavvõmbalõ jääs. No pruuv tä naada tegemä rohkõmb keppega kõndmist. «Tuu või tähendä, et tii mõnõ kepikõnnimaratoni vai 100 km matka. Periselt om plaan Lätin joba seo sügüse 100 km läbi matkada,» seletäs tä ja ütles mano, et tahtnu sporti rahulikumbalt võtta ja rohkõmb luudusõst häädmiilt tunda.

Pia või uuta võrokeelist luulõkoko

Umist kirätöiest kõnõldõn ütles Contra, et täl nakkas õkva valmis saama luulõkogo käsikiri võrokeelitside luulõtuisiga. Ja tulõva aasta om täl plaanin tetä raamat umast joosukogõmusõst.

Muiduki või Contra käest uuta ka egäsugumaidsi tõlkõraamatit Lätist: tä om är opnu läti keele ja pand eesti kiilde vahtsõmbat ja vanõmbat läti kirändüst. Nii või mõnõ ao peräst uuta Contra tõlgituid Läti latsiraamatit, nuuri luulõtajidõ luulõtuisi ja plaan om eesti kiilde panda ka tsipa ropuvõitu daina’sid – lühkit läti rahvalaulõ.

Rahmani Jan


Contra umma perämäst täüspikkä joosumaratoni lõpõtaman. Līgatsi Jānisõ pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit