Bussiaigõ rahva perrä säädmine tunnus kolmõ valla kogõmusõ perrä hulga rassõmb tüü ku piletide ärkaotaminõ.

Kullõ artiklit:


 
«Kuul nakkas 8.30, buss jõud Võrolõ tunn aigu varramba,» kaibas Võro gümnaasiumi opilanõ Havvõ Kristina (16), kiä eläs Sõmmõrpalon. «Tulõ istu ja uuta, varra ülestulõminõ nakkas tervüse pääle kah.»

Sõmmõrpalo ja Antsla vallast käü Võro gümnaasiumin kokko 15 opilast. Kedä autoga är ei viiä, saa ütte tiid pite bussiga liina kell 7.20, tõist tiid pite kell 7.30. A ku kodo om Tarto–Võro tii veeren, sis saa õnnõ päkäküüdiga – edimäne buss jõud Võrolõ kell 9.40.

Võro gümnaasiumiga samal aol nakkas koolipäiv ka Võromaa kutsõhariduskeskusõn Väimälän, tüü nakkas pall’odõl 8–9 aigu. Et nuu hummogudsõ bussi rahvalõ ei passi, näütäs ka sõitjidõ arv – keskmädselt sõit Võrolõ 9 ja 14 inemist.

Kel kelläaost ütskõik, tuul olõ-i hätä: Antsla–Võro vaiht sõit päävän 13 bussi, Tartost saa Võrolõ 19 bussiga.

Samal aol sõit Antsla–Tarto vaiht õnnõ üts buss päävän: lätt pääle lõunat üle Otõpää, a tagasi tulõ inne lõunat. Antsla inemine piät bussiga Tarton käümises sinnä üüses jäämä vai sõitma läbi Võro liina.

«Ütel inemisel oll’ vähk.Tä sõitsõ iks mitu nädalit niimuudu Tartohe kiiritüsravilõ – kolm tunni sinnä ja sama pall’o tagasi,» ütel’ Antsla vallavanõmb Prätzi Merike. «Mis kassu om ilma rahalda bussisõidust, ku inemiisile ei passi bussiao ja bussisõit võtt üle mõistusõ pall’o aigu? Ma käve 11 aastakka Antslast Väimälän tüül, bussiga sõitsõ tuu ao seen õnnõ üte kõrra.»

Parõmbal aol olnu sõitjit viis kõrda inämb

Et bussihädä ai egäst nukast üle veere, kõrraldi Antsla, Urvastõ ja Sõmmõrpalo vald rahva soovil sügüse suurõ bussiküsitlüse nii Antsla–Urvastõ–Võro ku Antsla–Urvastõ–Tarto liini pite sõita tahtmisõ kotsilõ.

Tull’ vällä, et ku Antsla–Urvastõ–Võro buss käünü tunn aigu ildampa, sõitnu tuuga egä tüüpäiv mitte ütessä inemist, a 45 opilast (tii pääle jääs Osola põhikuul), vähämbält kats kõrda nädälin tüüle 11 inemist ja muul põhjusõl 21 inemist.

Tartohe tahtsõ hummogu õkvatiid pite sõita egä päiv 23, nädälin kõrra 36, kuun kõrra 37 inemist. Lisas taht bussiga Antsla–Tarto vaiht sõita 24 gümnasisti/tudõngit, kellele pasnu sõidus kõgõ parõmbidõ riidi ja pühäpäävä õdak.

Seo oll’ edimäne suurõmbat sorti uurminõ päält 2015. aasta ütistranspordiuuringut, mille tekk’ Turu-Uuringute AS ja telse suurõtiiammõt.

Vana-Võromaa bussisõitja kaibsi ka tuun uuringun: «Sõiduao ei passi, bussiliini piässi olõma inämb läbi mõtõldu, Tartohe sõitmisõs piät mitu kõrda ümbre istma, bussi omma tühä, ku bussiaigõ ümbre tetä, piässi rehkendämä inemiisi arvamisõga.» Et bussipilet pall’o kallis olnu, tuud es kaiba pia kiäki.

No vastada saiva õnnõ bussisõitja ja küsüti õnnõ, kas inemise omma rahul vai ei olõ, mitte mõnõ kimmä liini kotsilõ.

Ammõtnigu: ütski inemine ei tohe kannata!

Võro maavalitsusõ transpordispetsiälist Ruschi Rein oll’ valmis Antsla–Urvastõ–Võro bussi tunn aigu illatsõmbas nõstmist kaaldma, no pallõl’ vallavanõmbil inne uuri, kas kiäki tuu peräst ei kannata – näütüses jääs tüüle ildas.

Vallavanõmbidõ detektiivitüü perrä tull’ vällä, et kats inemist piät Antslast Urvastõ kuuli tüüle jõudma kelläs 7s ja kolm-neli inemist Osula kandist Võrolõ inne kellä katsat.

Antsla–Liinamäe–Võro buss saanu Osulalõ sisse käändä, no Urvastõ kuuli saanu sis, ku panda käümä Antsla–Tarto buss.

No Antsla-Tarto buss sõitnu läbi kolmõ maakunna ja olõ-i maakunnaliin. Maavalitsus saa külh pallõlda suurõtiiammõtilt liini käümäpandmist, a olõ-i teedä, ku pall’o tuuga sõitma naatas ja ku pall’o liinile piät pääle masma.

«Maavalitsus ei tohe inemiisi sõita tahtmist õnnõ küsütlüisi perrä rehkendä,» ütel’ suurõtiiammõdi ütistranspordi osakunna juhtekspert Proosi Aini. Tä tõi näütes, et ku Saru–Võro–Talliina liini Saru–Võro ots kinni panti, sis tuudi maavalitsustõ 521 allkiräga palvõkiri: alla kirotanu lubasi taad liini pia egä päiv sõita. «521 x 22 tüüpäivä ehk 11 462 sõitjat,» rehkend’ Proos. «No periselt sõitsõ Saru–Võro vaihõl jaanuarin 141 inemist.»

Võro maavalitsusõ transpordispetsiälist Ruschi Rein rehkend’, et aastan mass Antsla–Tarto bussi sõidunhoitminõ 36 000 eurot. Esi tasunu tuu liin är, ku Antsla–Tarto vaihõl sõit vähämbält 20 inemist. A kas sõit?

Vallavanõmba küsse arvamist ka Antsla bussifirma Taisto Liinid käest: firma es usu, et sõitjit nii pall’o om ja hinnas’, et liinile piät pääle masma. Vallavanõmba naksi pelgämä – äkki inemise lupasõ, a ei sõidaki?

«Vaia olõssi kimmämbät uuringut,» ütel’ Rusch. Selle ei olõ tä viil suurõtiiammõtilõ taotlust tennü ja kaald kolmõ valla bussisõidumurrõ lahõndamisõs ka tõisi varjantse.

«Ku panda Antsla–Urvastõ–Võro liin 10 minotit ildambas ja käändä Raiste ristist Tarto–Võro tii pääle, sis saanu ristist Tarto bussi pääle minnä, tuu tii veeren elävä inemise saava bussiga liina ja liini ümbretegemine mass 0 eurot,» ütel’ tä.

Viil võinu sama bussi panda egä iispäävä sõitma Võrolõ üle Kanepi – säält saanu Antslast ja Urvastõ kandist peri tudõngi 6.50 Tarto bussi pääle ümbre istu. «Tuu masnu 1000 eurot aastan, egä päiv sääne buss 5000 eurot,» ütel’ Rusch. No Võrolõ jõudmist sändse varjantsi parõmbas ei tii.

Toimõndusõlt: ku om bussisõidumurõ vai ettepanõkit, andkõ maavalitsusõlõ teedä.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 


Ilma rahalda bussisõidust rohkõmb uutva maainemise sändsit bussiliine, miä passise tüülõ, kuuli ja liina asjo ajama jõudmisõs. Harju Ülle pilt


Kiäki nal’ahammas tekk’ Urvastõmõisa vahtsõ bussiuutja – inemine lätt säält kell 6.32 Võro bussi pääle üte kõrra nelä kuu joosul. Harju Ülle pilt

Buss vinüs nigu tigu

Elä Antslan, tüül käü joba kolm aastat Võrul. Mu jaos om bussisõidu man kõgõ suurõmb murõ aig – buss sõit liiga kavva. Saa ei arru – ku käve 20 aastat tagasi Võrul koolin, sõit’ buss sama kavva. No nüüt omma jo bussi väikumba, parõmba ja inemiisi piätüisin vähämb.

Bussi sõitva asfalttii pääl 50ga – Lõõdla järve kandin kae, kuis autoga müüdä saat. Kõgõ kipõmb buss sõit Antslast Võrulõ 50 minotit, autoga lätt 25. Mullõ om tuu aig tähtsämb.

Tuu ei passi kah, et puul säidse piät kotust vällä tulõma, et katsas tüüle saia. Saa ei latsi kuuli saata.

Ma võta sakõst auto pääle ütte inemist, kiä hääletäs tii veeren – eski niimuudu saa tä kipõmbalt Võrulõ ku bussiga.

Ma olõ muidu harinu bussiga sõitma, latsõn sõitsõ kõik aig koolibussiga. Ku Talinalõ lää, sis kas rongi vai bussiga – ei piä väsünüst pääst autoga sõitma. Sõidassi hää meelega Antsla-Võru vaiht kah, ku kipõ buss käümä pantasi.

Tõniste Evelyn
Antsla, Urvastõ khk

Paikligõ umavalitsuisi helüst saa jõud

Om üteldü, et Põlva-Võro vaihõlõ olõssi vaia bussiliini, millega saanu kelläs katsas tüüle-kuuli. Maavalitsus võinu tuu käümä panda, no ku periselt ei sõidõta, sis kannatasõ inemise tõsõn maakunna veeren, kon bussiliiklus om hõrrõmb ku Põlva ja Võro vaihõl.

Pall’o inemise sõitva tüüle uma massinaga. Maakunnaliinega sõitva suurõlt jaolt koolilatsõ – tuud om nätä Räpinä-Põlva–Võro bussi (jõud Võrolõ kell 8.30) päält. Põlvast sõit tuu bussiga Väimälähe kutsõhariduskeskustõ egä päiv 15–20 inemist. Tõisi liinilõikõ pääl nii 5. Maakunnaliini kombiniirvägi opilaisi ja tõisi inemiisi sõiduvajaduisi, riik mass kinni 70% bussisõidu hinnast.

Edimäne Tarto–Võro buss jõud Võrolõ kell 9.40 – tüüle ja kuuli käümises tuu ei passi. No buss sõit läbi kolmõ maakunna, sändsit liine maakunnabussi ei sõida. Mille perrä kommertsvidäjä ummi sõiduplaanõ tege, ma kommõntiiri ei mõista.

Paikligu umavalitsusõ piässi uurma, kuis om vaia näide inemiisil sõita, ja ütlemä tuud ütistranspordi kõrraldajalõ, olku tuu maavalitsus vai vahtsõst aastast ütistranspordikeskus. Keskus luvvas MTÜ vormin, umavalitsusõ omma MTÜ liikmõ ja näide sõnast saa jõud ütistranspordi suunamisõ man.

Saarõ Sandri, Põlva maavalitsusõ ütistranspordi pääspetsiälist

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit