Timahavvatsõn Kaika suvõülikoolin Kaikal tulõ edimäst kõrda ettekandmisõlõ ilmakuulsa Becketti Samueli näütemäng «Godot’d uutõn». Näütemäng kandas ette võro keelen ja lavastaja Tubina Taago ütles seo ettekandmisõ kotsilõ «eskiis», selle et tego om osalt jaolt lavastõdu lugõmisõga. Minevä puulpäävä sai Godot’ näütetrupp edimäst kõrda kokko, käsikiri loeti läbi ja käüti kaeman etendüspaika Alakonnu suurõn kivilaudan.

Lavastaja Tubina Taago ütles, et täl om hää miil tetä üle hulga ao võrokeelist näütemängu. «Väega häste juusk’ seo tekst võro keelen.
Oll’ jo innegi teedä, et võro kiil ja miil tüütäse seo tekstiga kuunkõlan, a et taa nii häste tüüt’, oll’ suur üllätüs,» seletäs tä päält näütlejide edimäst teksti ettelugõmist.

Tükü lava pääle säädmine tulõ esieräline, suurõmb jago näütemängu opmisõ ja säädmise tüüd plaanitas tetä viie pääväga inne ettekandmist. «Seo om paras eksperiment tuvva vällä lavastus, mi nimmami tedä eskiisis, vällä viie pääväga. Löüdä seo õigõ vorm, et asi olõs parasjago mänguline ja jätäs tervikligu tundõ. Tuu nätäl tulõ intensiivne ja põnnõv,» kõnõlõs Tubina Taago.

Võro keelega kõrvuisi tarvitõdas tükün tsipakõsõ ka prantsusõ kiilt. Näütlejä valisi Taago paikkundligu periolõmisõ perrä. «Näütlejä Tagamõtsa Tarmo, Trolla Agu, Õunapuu Imre ja Sachrisõ Jaak omma peri tast lähküst. Üts näütlejä, kink valik oll’ kontseptuaalnõ, MacGinley Patrick om Iiri juuriga ameeriklanõ, kiä kõnõlõs puhtalõ prantsusõ kiilt ja om Vanal Võromaal joba 10 aastakka elänü,» kõnõlõs lavastaja.

«Godot’d uutõn» om Nobeli kirändüspreemiä saanu iiri näütekiränigu ja luulõtaja Becketti Samueli (1906–1989) kõgõ kuulsamb näütemäng. Seod absurditükkü om üle maailma väega hulga mängitü.

Võro keelen tulõ tükk seo aastak ettekandmisõlõ üts kõrd, puulpäävä, 11. põimukuul kell 19 Antsla vallan Mähkli külän Alakonnu suurõn kivilaudan.

Rahmani Jan


Edimäne kokkosaaminõ Kaikal. Pildi pääl MacGinley Patrick, Trolla Agu, Õunapuu Imre, Tubina Taago ja Tagamõtsa Tarmo. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit