Latsilõ, a ka suurõmbilõ kõrraldasõ mi kandi muusõumi seo joulukuu esimuudu tegemiisi.

Jõulusikk Mõnistõ muusõumin

Timahavadsõn Mõnistõ muusõumi jõuluprogrammin saa nätä jõulusika läbielämiisi. 12.–19. joulukuul võetas sääl üten jõulusikaga ette pikk ja põnnõv tii jõuluvana mano.

Ütenkuun mängitäs vanno jõulumängõ, avitõdas jõulusikal toimõnda innejõulu-tegemiisi ja tetäs vana ao moodu perrä meisterdüisi. Küdsetäs ka karaskit ja kaarahelbepräänikit, juvvas tsäid.

Üten jõulusikaga saias mõtsan kokko tõisi eläjidega, kiä juhatasõ tiid jõuluvana mano. Vallalõ om ka vehverkoogipuut.
Ligemb teedüs monistemuuseum.ee, tel 525 7027.

Karilatsin mölläs jõulusukk

6.–21. jõulukuuni tege Põlva talorahvamuusõumin Karilatsin tükke jõulusukk.

Tuu om harilik lambavillast koet sukk, kost seest või löüdä ka üllätüskompvekke.

Sukk and küläliidsile tiidmiisi, kuis vanastõ Eestimaal jõulõ peeti ja määndse omma tõisi rahvidõ jõulukombõ.
Ligemb teedüs polvatalurahvamuuseum.ee, tel 521 0671.

Tiimeistri pidä jõulõ

Eesti suurõtiimuusõumin Varbusõl pidä timahava jõulõ tiimeistri.

Programmin saa teedä, kas tiimeistril om aigu kuusõpuud ehti ja vehverkuukõ kütsä, vai unõhtas tä tüühuun esiki kingitüse ostmalda.

Üten tiimeistriga saa liiklusmärke paika säädi ja sahaga lummõ tougada.

Latsi uutva lõbusa mängu, maitsva üllätüse ja üts lustilinõ jõulusõit.

Teedüs: maanteemuuseum.ee, tel 5330 2641.

Lämmä soovi Pokumaal

Urvastõn Pokumaal om koolivaheaol, 26.–30. joulukuul lämmide suuvõ aig. Viis päivä om täüs mitmõsugumaidsi tegemiisi, egä päiv tulõ küllä esi küläline. Käüdäs ka väikul mõtsamatkal.

Teedüs: pokumaa.ee.

Et suur osa tegemiisi om välän, soovitasõ kõrraldaja ilma kaia ja tuu perrä rõiva sälgä panda. Üritüse omma piletiga, teedüst piledi hinna kotsilõ kae muusõummõ kodolehe päält vai küsü telefoniga.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit