Pikkä aigu traumapunktin tüütänü Urmi Aili tulõtas miilde, määndsit juhtumiisi meditsiinitüün ette om tulnu.

Suu- ja sõrataud

 
Oll’ aig, ku mi teie pääle panti suu- ja sõrataudi piätämises desinfitseeridü kasti.

Ütskõrd sõitsõ latsi spordikooli buss vasta säändse kasti viirt nii, et buss läts’ põllu pääle ümbre.

Kiirabi naksi sis meile noid vika saanuid tuuma iks mitmõkaupa. Kokko tull’ näid 31 tükkü. Neli olli suurõ ja ülejäänü olli latsõ, muadsõ ja veridse.

Sis naas’ peris paanika. Näid oll’ nii pall’o, et andsõ kirja panda ja miilde jättä, kes um kes.

Sis tulliva meile haigõmaja päält tõsõ osakunna kah appi.

Rassõlt vika saanuid, kes haigõmajja panti, oll’ viis last. Õnnõs olli tõisil vähämbä hädä. Tuu päiv pidi ma õdagu katsani tüül olõma, a saiõ kodo kesküü paiku. Päiv väsüt’ külh, a süä oll’ rahul, et saiõ iks tävvega tarvilik olla.

Edimäne lumi ja iä

 
Tuust ei olõki mõtõt pikembält kirota, selle et tuu um aastast aastahe üttemuudu. Iks um talvõ tulõk uutmalda. Sis käü traumapunktin 80–100 inemist üüpäävän.

Ütskõrd jõulupuulpääväl, ku oll’ iä teie pääl ja matusaian käüjit niideti nigu vikahtiga, oll’ kokko eski 120 hädälist. Kiäki meile siski appi es tulõ. Meil oll’ kõrraga tüül kats õtõ, üts-kats huuldajat ja üts tohtri.

Sis andsõ meil näid lappi ja kipsitä kooni hummoguni vällä.

Kiä um tähtsämb?

 
Seo üle um nii pall’o vaiõldu, a as’alda. Egälütel um uma arvaminõ.

Kalitorin ist imä latsõga. Latsõl um plaastri otsa iin, silmäga nätä, et nahk katski. A verd inämb ei joosõ.

Kalitorin ist ka vähä napsunõ miis, kel nõna all neerukauss, kohe tsilgus verd.

Kiirabi tuu pur’on mehe, kes um maaha sadanu ja kelle pääst juusk verd.

Sis uut kalitorin viil üts imä suurõmba poiskõsõga, kel um käeluu katski.

Ja viil pall’o tõisi hädäliidsi.

Kedä sis piässi kõgõpäält tohtõrdama?

Ma esi arva, et inne piässi verejoosu kinni pandma. A kalitorin arvatas, et latsil um iinõigus.

Periselt um kõigil ütesugunõ õigus.

A meid um nii veidü, et kõiki kõrraga ei saa vasta võtta. Selle umgi eräkõrralinõ tüü keerolinõ, et vaihõpääl ei olõ üttegi haigõt ja sis tulõ näid kõrraga pall’o.

Võissi olla sääne kodonõ valvõ, et ku kipõstõ vaia, saasi õkvalt appi tulla.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit