4.–10. märdikuuni peetäs Võro instituudi iistvidämisel võro keele nädälit. Avaldami nädäli joosul plaanituisi tegemiisi kava, kohe või tulla tävvendüisi.

3. märdikuul kell 11.05 kullõ Vikerraadion «Mnemoturniiri», kon Kõivupuu Marju lugõ ette võrokiilse küsümüse!

Terve nädäli joosul saava keelehuvilidsõ tetä veebin viktoriini, miä tutvustas eesti ja võro keele essütüssõnnu. Lingi löüd Võro Instituudi kodolehe päält ja Facebooki lehelt.

Iispääväst riidini kell 11.30 ja 22.30 saa kullõlda Vikerraadiost järejuttu: Kaplinski Jaani vahtsõt raamatut «Latsepõlve suve» lugõ Sootsi Ago.

Terve nädäli joosul omma Teppani Steni ja Oja Andrese saatõ Vikerraadion harilikust võrokiilsembä.

6.–10. märdikuuni kõnõldas Kreutzwaldi muusõumin küläliisiga võro keelen.

4.–8. märdikuuni peetäs Karilatsi vabaõhumuusõumin märdinädälit. Latsiaialatsilõ ja põhikooli edimädse ja tõsõ astmõ opilaisilõ kõnõldas võro keelen märdiao kombist, lauldas Põlva kihlkunna jt Lõuna-Eesti laulõ.

4.–8. märdikuul tsihiotsmismäng Karilatsi vabaõhumuusõumin. Põhikooli vanõmba astmõ ja gümnaasiumiopilasõ saava mängi võrokeelist maastigumängu.

5. märdikuul kell 18 kirändüsõdak ja kontsõrt Tarto Kirändüse Majan. Kauksi Ülle ja Kahuski Maali kõnõlõsõ umast võro-eesti luulõkogost «Paralleeluniversum».

6. märdikuul kell 11 II–VII klassi opilaisi võro keelen ettelugõmisõ päiv «Kullõ, ma loe sullõ!» Põlva keskraamadukogon.

6. märdikuul kell 11 ja 13 näüdätäs Kreutzwaldi majamuusõumin «Mino Võromaa» sarja 30. kogomikku ja Sepä Joosepi pilte näütüst «Tsõõrikväeline». Loetas ette latsi võrokeelitsit jutukõisi. Võro sõnnu tundmisõ viktoriin ja pildi tsehkendämine.

6. märdikuul kell 18 muusikalis-kirjändüslik õdak Parksepä latsiaia saalin: muusikat tege ja laul Kalkuna Mari; ummi võro-eestikeelitsit latsiraamatit näütäs Laanõ Triinu.

7. märdikuul kell 11 ja 13 Kreutzwaldi võrokiilse muinasjutu kullõminõ helütsõõri päält Kreutzwaldi majamuusõumin. Valik: «Kuuvalgõl vihtlõja neitsi», «Vaeslatsõ jahvõkivi», «Väkev vähk ja ahnõ naane». Pildi tsehkendämine.

7. märdikuul kell 18 vahtsidõ võrokiilside laulõ võistluskontsõrt Uma Laul Mooste folgikuan.

8. märdikuul kell 11 ja 13 näüdätäs Kreutzwaldi majamuusõumin pilteepost «Kalõvipoig» ja loetas tuud ütitselt ette.

8. märdikuul kell 13.30 vahtsõ võrokiilse Tähekese näütämine Võromaa keskraamadukogo latsiosakunnan.

9. märdikuul kellä 9–14 om Võrol Uma Meki suurlaat, kon kaubõldas kotusõpäälidse söögikraamiga. Laadu üts kauplõmiskiil om võro kiil.

7.–10. märdikuul saa Tal’na liinan mardilaadul võro kiilt kõnõlda: võrokõsõ näütäse sääl savvusanna- ja käsitüükaupu. Mardilaat käü Saku suurhallin, võrokõsõ lövvät üles Vana-Võromaa Käsitüü märgi alt.

Täpsempä teedüst saa kaia Võro instituudi kodolehe wi.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit