Ja omgi käen Uma Lehe 2019. aastaga perämäne nummõr. Määndse aastaga sis tego oll’?

2019. aasta oll’ võro kultuuri jaos raamadu-aasta. Vällä tulli Contra luulõkogo «Olkõ vakka!», Laanõ Triinu latsiraamat «Päähäkääntäv tita», Kaplinski Jaani «Latsepõlve suve». Kauksi Ülle ja Kahuski Maali sulõst ilmu luulõraamat «Paralleeluniversum», luudusõhuviliidsi rõõmustas Valtri Edgari ja Leppiku Külli pildiline ja muinasjutulinõ «Aastatsõõr pokudõga». Kõvõmbilõ keelehuviliidsilõ ilmu võro-eesti essütüssõnastu.

2019. oll’ ka suuri võro kiränige juubõliaasta. Saimi pitä Jaigi, Adsoni, Kolga ja Kõivu tsõõrikit sünnüaastapäivi. Elävist kiränikest oll’ tsõõrik sünnüpäiv näütüses Ruitlasõl ja Contral.

2019 oll’ ka võrokeelidse laulu jaos tähtsä aasta. Maaha peeti vahtsidõ võrokeelitside laulõ võistlus Uma Laul, kohe saadõti päält neläkümne laulu. Jakkuvalt om hään vormin laulukirotaja ja laulja Kalkuna Mari, kiä võrokeelist laulu mitmõl puul maailman tutvambas tege. A vormin omma ka tõõsõ pall’o laulõ tennü luuja nigu Pulga Jaan ja Ilvesse Aapo ja vällä om ilmunu ka hulga vahtsit tegijit. Aasta lõpun tulnu uudis, et valmis om saanu edimäne võrokeeline muusikal, pand viil üte kirsi muusika-aasta tordi pääle.

2019. aastagal om võrokeelitsen ilman silmä paistunu ka Põlva kant. Mamastõn valla tettü ilmajaam näütäs tsipa nal’alist puult, a Peri naasõ Õkva Margiti laulu toova vällä mõtlikumbat ja nostalgilidsõmbat ilma.

Umalõ Lehele om 2019. aasta tähendänü tsipa pildilidsembas muutumist. Aastit kõgõ loetavambas olnu Ruitlasõ peräkiri sai uma loomuligu otsa, tuu asõmõl rõõmustas lugõjit nal’apildiga Varustini Andres. A tuu ei tähendä, et juttu lehen vähämbäs om jäänü: noid häid kirotajit, kiä lehele juttõ saatva, tulõ tassakõisi iks mano. Jutuvõistlus oll’ seogi kõrd nii suurõ saagiga, et kõik hää jutu ei mahuki tulõva aasta joosul lehte.

Aastak 2019 saa pia läbi. Ilosat aastalõppu ja vahtsõ alostust!


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit