Võrokeeline muusikal kõnõlõs koolilatsi elost

Koolin om umbõlõ mõnna – säänest päälkirja kand seo sügüse valmis saanu võrokeeline koolimuusikal, miä tulõ püüne pääle vahtsõ aasta urbõkuu lõpun. Muusikali teksti kirot’ Contra ja muusiga viiemeistre Ripsi-Laulu Piret. «Lugu sünnüs üten Võrumaa koolin ja om iks tuust, kuimuudu inemise ei saa ütstõsest arvu, a määndsegi hää juhtumise läbi nakkase parembide arvu saama. [...]


Kreutzwaldi mälestüspääväl anti preemjit

Minevä puulpäävä, 14. joulukuul peeti Võrol Kreutzwaldi muusõumin Lauluesä mälehtüspäivä, kon anti kätte timahavanõ Kreutzwaldi mälehtüsmetäl ja stipendiüm. Timahavanõ mälehtüsmetäl anti kirändüstiidläsele Veidemanni Reinulõ. «Veidemannilõ anti Kreutzwaldi mälehtüsmetäl rahvuseeposõst «Kalõvipoig» kirotavidõ kirändüsuurmiisi iist. Pikäaolidsõ ja missiooniga tettü tüü iist eesti kirändüse ja kultuuriluu mõtõstamisõ ja tutvastegemise man,» kõnõl’ Kreutzwaldi memoriaalmuusõumi juhataja Hollo Aimi. Muusõum and [...]


Pildipostkaart Rõugõst

Seo pildi tekk Rõugõ pildimiis Margi Martin. «11. jõulukuul oll’ üle hulga ao selge taivas ja värviline pääväminek, miä peris kutsõ lindama ja jõulõ uutvat Rõugõt korgõmbalt kaema,» ütles Martin pildi saamisõ kotsilõ.


«Vunki mano!» sai presidendi käest aasta härgütäjä tunnustusõ

7. jõulukuul saiva president Kaljulaidi Kersti käest kittä aasta priitahtligu ja tegüsämbä kodanigu. Preemiäsaaja valisi vällä Eesti küläliikmine Kodukant ja vabaütisüisi liit. Aastaga härgütäjäs valiti Võromaa «Vunki mano!» luumistalos. «Mi jaos tull’ tuu üllätüsenä,» kõnõlõs luumistalgidõ üts vidäjä Margi Martin. «A jo mi sis iks silmä olõmi jäänü. Olõmi mitu aastat toimõndanu, meid om kutsutu [...]


Põlvan tulõ jõulumatk

Põlva matkaklubi kuts 26. joulukuul, tõõsõl jõulupühäl huviliidsi matkama. Ligi 12 kilomeetrit pikk matk nakkas pääle kell 11 Põlva keskplatsi päält. Matkalõ minejä piäs hinnäst kirja pandma ildampa 25. joulukuul meiliaadrõssi polva.matkaklubi@gmail.com pääl. Ligembät teedüst saa kaia internetist aadrõsi matkaja.ee päält. UL


Nursi kandin mälestedäs vabahusõ iist võidõlnuid

Joulukuu lõpun saa 74 aastakka Lükkä punkrilahingust. Nigu aastit kombõs om olnu, tetäs lahingu aastapäävä aigu säälkandin matk Lükkä mõtsavelli punkri mano ja peetäs loengut. Timahava peetäs mälestüsmatk puulpäävä, 28. jõulukuul. Kell 10 saias kokko Nursi mõtsavelli mälestüskivi man, säält sõidõtas autoga edesi punkrilõ ligembäle. A ku tii om väega muanõ, või juhtuda, et autoga [...]


2019

Ja omgi käen Uma Lehe 2019. aastaga perämäne nummõr. Määndse aastaga sis tego oll’? 2019. aasta oll’ võro kultuuri jaos raamadu-aasta. Vällä tulli Contra luulõkogo «Olkõ vakka!», Laanõ Triinu latsiraamat «Päähäkääntäv tita», Kaplinski Jaani «Latsepõlve suve». Kauksi Ülle ja Kahuski Maali sulõst ilmu luulõraamat «Paralleeluniversum», luudusõhuviliidsi rõõmustas Valtri Edgari ja Leppiku Külli pildiline ja muinasjutulinõ [...]


Jutuvõistlusõ võitja Leinusõ Arvo om olnu nopõ kiräsulõga joba kooliaost

Timahavadsõ Uma Lehe jutuvõistlusõ võitsõ Leinusõ Arvo jutt «Kirvõkuninga aasta». Võidujuttu saa lukõ seo lehe perämädse küle päält. Jutu kirotaja Leinusõ Arvo om sündünü Taheval, a olnu pikält Võro kandin tiimeistri. Kuis timahavanõ Uma Lehe jutuvõistlusõ lugu sündü? Seo luuga oll’ sääne asi, et lahksõ puukuurin puid ja ku tüü sai tettüs, jäi viil rahulikult [...]


Jutuvõistlusõ kokkovõtõ

Timahavatsõlõ Uma Lehe jutuvõistlusõlõ saadõti kokko 82 juttu. Jutukirotajit oll’ seokõrd 51. Aituma kirotajilõ, hindamiskogolõ ja lugõjilõ Eesti Rahvaluulõ Arhiivist (ERA) ja Võro liinavalitsusõst. Pääpreemiä • Leinusõ Arvo, jutt «Kirvõkuninga aasta». Jutuvõistlusõ 1. kotus, katõgooria «Periselt sündünü tõsinõ lugu» võidulugu. • Prisko Mart, jutt «Nõiatütre needüs». Jutuvõistlusõ 2. kotus, katõgooria «Periselt sündünü nal’alinõ lugu» võidulugu. [...]


Jutuvõistlusõ hindajidõ kogo kommõntaari timahavvatsidõ juttõ kotsilõ

Säinasti Ene: Uskmada pall’o häid juttõ. Olõ jo mitmõl aastal hinnanu, a nii pall’o kõgõ korgõmbit hindit olõ-i jutu mu käest saanu. Inämbüs olli väega laheda vai lobõda lugõmisõ. Mõni jutt oll’ õkva nii põnnõv, et oodi, kuis tuu lõpõs. Säändsit juttõ, koh sissejuhatus om pikemb ku lugu esi, oll’ seokõrd õnnõ mõni. Juttõ oll’ [...]


Tõsinõ raamat

Kiri kodukandist   Oll’ 3. detsembri ja ma loi raamatut. Ei, mitte Valdur Mikitat, tuud võit pall’a maaga kah lukõ. Ma loi tuud, mia lumõ pääle kirutõt ja kon võlssi ei saa. Nii ma sis loi vällä, et mu vahtsõnõ puukuur, mia mullõ tundus puultühi ja vaiknõ, om kimmäle asustõt: tuhkri oll’ sääl kammandanu peris [...]


Loosi rahvas kuts jõulumaalõ

Vahtsõliina kihlkunnan Loosi mõisan inneskidsen poodiruumin käü inne jõulu kõva ettevalmistus. Loosi kandi selts om võtnu plaani kõrralda 21. jõulukuul jõulumaa, kon küläliidsi uutva jõuluvana ja jõulumemm, loetas muinasjuttõ ja mängitäs näütemängu. Ku mitmõl puul om jõulu aigu iks esisugumaidsi pühhiga köüdetüid tegemiisi olnu, sis Loosi kandin om sääne jõulumaa edimäst kõrda. Mõttõ jõulumaa tetä [...]


Pääliina võrokõisil käve külän muusigamiis Otsa Aavo

Edimädsel joulukuu pääväl Tal’na Võro seldsi suurkogolõ minnen oll’ tunnõ, et vanajummal om võrokõnõ. Tä oll’ maaha pandnu ilosa valgõ lumõvaiba ja säädnü nii, et võrokõisi kokkosaaminõ ja edimäne advent olli ütel pääväl. Et seldsi liikmõ Laanpere Helga ja Tiku Ants omma mõlõmba sündünü tõõsõl joulupühäl, saigi alostusõs näil katõl lastu advendikünnel palama panda. Sis [...]


Pang bensiini ja tõnõ diislit

No om meil jo mitu aastaiga taast kriisist kõnõld. Üte kõrra oll’ taast jutust külh niipall’u kassu, et poodi saie enne jõulu pudrukraamist, jauhõst ja esiki viist vallalõ, aga elu läts’ vannamuudu edesi ja arvada, et vanas lännü pudrukraam tull’ mitmal ussõ puistada. Ega mõtsaeläje ja tsirgu naid jo kah ei taha. A misperäst ei [...]


Kuimuudu tohtõrda külmetüshaiguisi

Meid pass egä sammu man pall’o egäsugutsit pisiläisi, viiruisi ja näist tulõvit haiguisi. Et näide kõigiga võidõlda ja võitjas jäiä, esieränis talvõl, um parasjago vaia hindäga tüüd tetä, nii õgvõmban ku mitte nii õgvan mõttõn. Paras füüsiline tüü värskin õhun umgi kõgõ parõmb rohi. Ku jäät tarrõ istma, sis tahtva tõvõ vägüsi küllä tulla. Ja [...]


Priinime lugu: Talv

Seod nimme kand Eestin 194 inemist. Sündü taa edimält nellän paigan, egä nimi esimuudu. Koorastõ mõisan pand’ praosk Roth taa nime 1809. aastagal Rebäste külän, paarin nimega Suwwi. A Vahtsõ-Kambja mõisan sai taa nime Talvikesse Pede Jurri uma perrega, mõisakirjun külh vahtsõt muudu talu perrä Parve Jüris kutsut miis. Priinimi lühendedi vanast Talvikõsõ talu suguvõsa [...]


Kirvõkuninga aasta

Uma Lehe 2019. aastaga jutuvõistlusõ võidujutt   Ku aastalõpp nakkas lähküle tulõma, sis kaias iks aon takkapoolõ ja mõtõldas ettepoolõ tulõviku pääle kah. Nii oll’gi ütel hämutsõl süküs-õdakul, et nigu tsusati miilde üts vana-vana tõtõstõ sündünü lugu. Oll’ aasta 1978. Joba süküskuu viimätsil päivil tull’ maaha sükäv lumi. Tuud kül mõnõs pääväs, a kurja tekk’ [...]


Mu arsti man käügi

Käü iks suurõ kaariga arstõst müüdä. Pall’u kaibat, saat nahuta, vähä käüt, saat kah nahuta. 1. jagu. Lätsi Tartuhe kõrvakliinikumi, et aparaat nigu logisõs. Illus nuur abilinõ istõ tõsõl puul lauda ja küsse probleemi. Ma sis kõnõli, et kaegõ, lugu um tuu, et ku kiäki naard, ma naara üten, ku tõsõ kässi plaksutasõ, plaksuta ma [...]


Tossu Tilda pajatus

Päkädsi vimka Inne ku jõuluvana uma suurõ kingitüisi täüs kotiga üle tarõläve astus, toimõndasõ timä abilidsõ päkädsi. Latsõ säädvä aigsalõ aknõlavva pääle sussi, mille sisse tsill’okõnõ päkäts pand midägi hääd – kas kompvegi, vehverkoogi vai mõnõ väiku as’akõsõ. Nelä-aastanõ Emma kai egä hummogu uma sussi üle. Ütte-tõist oll’ sääl piaaigu egä kõrd. Ku suss oll’ [...]


Muda Mari pajatus

Ketipini ja tõõsõ nägemäldä eläjä Ma kuuli raadiost, et aastavaihtusõl pidi Vinnemaa puult innenägemäldä külm tulõma. Jo sõs tuu suurõ külmä iist pakõsõgi egäsugumadsõ sitka. Nigu laulusalm ütel’, et sitika ja satika ja lutiku ja täi, Vinnemaa puult tulliva ja raputiva päid. Tiiä-i, kuis täiuga, a lutigu omma külh peräl. Edimädse omma otsaga jo pääliina [...]


Maolda nali

Tsiapääd ei olõ Vanamutt lätt inne jõulu lihapuuti, küsüs tsiapääd. «Pääd ei olõ, a ma või sullõ põskõ anda,» ütles müüjä.


Parm tsuskas: pässäpikk

Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.