Kultuuriruumi giidioppus

Seo süküs peeti neli giide koolitamisõ loengupäivä, kon kõnõldi Vana-Võromaa kultuuriruumist. Opipäivi loengu võeti video pääle üles ja noid saa tarvita giide koolitamisõ man ka edespite. Perämäne loengupäiv 16. märdikuul kõnõl’ Võro liinast ja lõppi väiku liinaekskursiooniga. «Olõmi arvu saanu, et meil om tõsinõ hädä vahtsõ põlvkunna giidega. Täämbäne giide seltskund om väega pall’o är [...]


Savisepä avitasõ rutiinist rituaali tetä

Vana-Võromaa kultuurikua aasta viimätsel, a üteliidsi seo kandi saviseppi edimädsel ütitsel näütüsel «Rutiin või rituaal?» omma vällän egäpäävädse savianoma, miä kodo lämmäs tegevä. Päälkirä võigi valla seletä nii, et ütelt puult om tarbõkeraamiga köüdet süümise ja egäpäävätside toimõnduisiga – rutiiniga, a tõsõlt puult and sääne käsitüü kõgõlõ nii harilikulõ suurõmba tähendüse. Näütüse kuraatri Huulõ Jana [...]


Latgali meediätegeläse käve võro kultuuriga tutvas saaman

Minevä nätäl käve Võrol latgalikiilse portaali päätoimõndaja Vilcāne Vineta ja latgalikiilside raadiosaatidõ toimõndaja Lazdiņa Renāte. Nä uursõ Võro instituudist ja Uma Lehe toimõndusõst, määne om võro keele täämbäne sais, ja kõnõli tuust, miä latgali keelega sünnüs. Pildi pääl arotasõ nä keeleasjo Võro instituudi keeletiidrüide Jüvä Sulõvi ja Saarõ Evariga. Võro keele ja latgali keele sais [...]


Vannamuudu and sünnüpääväkontsõrdi

Ansambli ja kapell Vannamuudu saa 20 aastakka vanas. Tuul puhul and tä 24. märdikuul kell 14 Võro kultuurimajan Kannel sünnüpääväkontsõrdi, kohe omma sõbra ja poolõhoitja lahkõlõ oodõdu. Kontsõrt om massulda, müügil omma kollõktiivi pildi ja suvõniiri. UL


Joulukuu alostusõn peetäs Võrol kotussõnimepäivä

Rahandusministeeriüm ja kotusõnimenõvvokogo kutsva kõiki aoluu-, kodoluu ja keelehuviliidsi kotussõnimepääväle, miä peetäs 3. joulukuul kell 11 Võrol Kandlõ kultuurimajan. Tõisi siän astussõ pääväl ettekandõga üles Hõrna Aare, Saarõ Evar, Kauksi Ülle, Fastrõ Mariko ja Kama Pikne. Ligembät teedüst and Tormi Timo rahandusministeeriümist timo.torm@fin.ee, tel 611 3037. UL


Valla läts «Mino Võromaa» võistlus

Võro instituut om vällä kuulutanu latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa». Säändse nimega võistlust peetäs joba 33. kõrd. Timahava saava latsõ ja noorõ valli viie teema hulgast. Kimmäle või kirota ka vabal teemal. Võistlustöie saatmisõ tähtaig om 31.01.2020. Inämb teedüst saa Võro instituudi kodolehe wi.ee päält. UL


Võro liina jõululaat uut umatettü kraamiga kauplõjit

Timahavanõ Võro liina jõululaat peetäs 8. joulukuu pääväl (8.12) liina vahtsõ keskplatsi pääl ja lähkün. Laat nakkas pääle kell 10 ja om ka seokõrd köüdet talvidsõ tandsupääväga säälsaman platsi pääl. Laatu oodõtas kauplõma innekõkkõ käsitüüga ja esisugumadsõ umatettü kraamiga kauplõjit, talosöögi ja muu talokraami müüjit. Kauplõmisõ kotussõ omma ilma massulda. Uma kauba näütämine ja pakminõ [...]


Lõuna-Eesti kiili seminär Tarton

6. joulukuul 2019 alostusõga kell 11.15 peetäs Tarto Ülikooli päähuunõ Veski auditooriumin (Ülikooli 18-139, Tartu) seminääri «Lõuna-Eesti keeled põliskeelte aastal». Ettekandõga astva üles Pajusalu Karl, Tóthi Szilárd, Saarõ Evar, Jüvä Sullõv, Kabuna Kaile, Leima Evelin, Hõrna Maarja, Vaabi Janek ja Tigasõ Merike. Näüdätäs ka vahtsit lõunaeestikeelitsit välläandit. Seminäri kõrraldas Tarto Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ [...]


Valvjapinil tulõ laskõ hauku

Käve minevä nätäl kõrras ütel umal pensionäärist sugulasõl külän. «Nonii, nüüt omma sis aokiränigu naanu ministriid maaha võtma,» sai tervitüses. Naksi hinnäst vällä vabandama: mis no ma, väiku paiga aokiränik, mu jõud ei käü vast ütistranspordi keskusõ juhatajastki üle, kõnõlõmada ministrist. Rohkõmb mi poliitikast es kõnõlõ, a perän naksi mõtlõma. Miä tuu aokirändüse mõtõ iks [...]


Võrokeeline laul eläs!

Pildigalerii 7. märdikuul Moosten peetüst vahtsidõ võrokeelitside laulõ võistluskontsõrdist. Pildi om tennü Urbasõ Ülle. Võidulaulu «Mõtõlus» esitäjä Määri Andres, Rahmani Elo, Rahmani Hebo ja Rahmani Jan. Kae ja kullõ: https://youtu.be/xiJdFYE_L7M Kalkuna Mari üten tütre Lindaga laulman laulu «Palvõ». Kae ja kullõ: https://youtu.be/KDOa-5tT0a0 Ilvesse Aapo ja Varblasõ Marju ette kandman bluusiluku «Palla käega». Kae ja kullõ: [...]


Pikäkarvalise eläjä

Mõtsaeläjiide liiklusaasta nakkas lõppõma. Kel tervüs kõrran, tuu jõusõ paraja rasvapadja naha ala korjada ja ots hoolõga kotussiid, kon saanu talvõl segämäldä magada. Liiklusõnnõtustõst võit vast joba kokkuvõttiid tetä. Mu tii pääle trehväs’ seo suvi kolm allaaetut mäkrä, kats kährikut, üts pesukaru ja üts nuur repän. Ku tuu perrä nakada eläjide arvukust tulõtama, sis võit [...]


Tasalik laululuuja Õkva Margit

Ku Peri raamadukogohoitja Õkva Margit 7. märdikuul üten tõisi vahtsidõ võrokeelitside laulõ tegijidega Mooste folgikua lava pääl saisõ ja Uma Laulu preemjit vällä kuulutõdi, olli timä mõttõ joba kodotii pääl. «Sis tull’ nigu kapaga külm vesi: tuu oll’ hiitümine, a rõõmsa hiitümine,» kõnõlõs Margit võiduluu välläkuulutamisõst. Hiitümise põhjus oll’ tuu, et võiduluus sai timä tett [...]


Hellamaa Sirli laul kõnõlõs noorilõ tutvast hädäst

Timahavadsõ Uma Laulu konkursi päältkaejidõ lemmikus valiti Hellamaa Sirli laul «No kos tuu iPhone jäi!» Laulul om häste lännü ka edesi, YouTube’in oll’ lehe trükküminegi aigu laulu kaemiisi pia 9000. (Kae ja kullõ: https://youtu.be/wtVZdH9_80s). A kiä om laulutegijä ja esitäjä Hellamaa Sirli? «Olõ inemine, kellele miildüs kõgõ rohkõmb laulda ja pilli mängi. Viil olõ ma [...]


Maahaina võim. Neläs jago

Et ravivist maahainust api saia, tulõ seletä näide pruukmisõ viise. Lisas tsäile um viil mitmit tarvitamisoppuisi. Siirop Mõni kasv um nii mõro ja halva maiguga, et tälle tulõ siirop pääle kiitä. Näütüses põdrasammõl. Võta klaasitäüs ütstõsõ külest vallalõ harotõduisi samblit, vala üle poolõ liitri viiga. Keedä väiku tulõ pääl 5 minotit ja lasõ 2 tunni [...]


Priinime lugu: Raag

Seod nimme kand Eestin 445 inemist. Nimme käändäs eri muudu – ammõtlikun stiilin tulõssi kõnõlda džuudotriinrist Raagi Ennost a võro muudu üteldäs Raa Enno. Või ka olla, et kongi Eesti kandin käändäs taad nimme Raag: Rao. Nimmi pandmisõ aigu tekkü taa nimi Valguta mõisan Rannun, Sangastõ mõisan, Võru mõisa Navi külän (hingerevisjonin Raach), Sõmmõrpalu mõisan, [...]


Massulda sõit

Mineväaastaga 16. märdikuul käve Tarton silmäarsti man. Arsti man läts’ häste: seo silm, mis vahepääl näüdäs’ musta ja karvast pilti, nakas’ vahtsõst nägemä. Om tett viis kõrda lasõrit ja kolm silmäsisest süsti. Sõitsõmi sis Tartoh tütrega liinaliinibussiga bussijaama ja oodimi viimäst massulda Valga-Valka liinibussi kell 17.30. Bussijaamah oll’ üts Leedu miis ja tuuaig otsiti õkva [...]


Vussilännü sandinkäük

Mul om antsak kullõlda marti-juuskmisest. Mehkamaal käüti ja käüdäs mardi- ja kadrisandin. No kink iist vai takan sa joosõt? Liina uulitsõid piten viil, maakotusõn tulõ kävvü ja hoita, et silmä pähä jäänü. Taa lugu juhtu 1953. aastaga mardiõdagul. Mi kandin oll’ Nõukogudõ Armee kolhoos, ja egän majapedämisen latsi ja nuuri inemiisi. Elektrit viil es olõ, [...]


Pudõr tarakannõga

Üts vinne vanamiis viidi vägüsi haigõmajja. Es olõ tä sääl millegagi rahul ja helist’ kodo, et tulkõ no perrä. Saadõti tälle üts noorik küllä, et tuu panõssi papilõ mõistust päähä ja aigu viidässi. Papi sai süäme puhtas kõnõlda. A sis tull’ õdagusüük. Papi kai ja imeht’: vai jummal, taa om külh pudõr tarakannõga! Oll’ olnu [...]


Tossu Tilda pajatus

Midägi hääd kah! Kõva tuulõhuug vei minevä kuu pühäpääväl Võro alajaama päält katussõ ni eelektri kattõ Võro liinast ja maakunnast. Liinan tull’ tä tagasi vasta üüd. A mitu tunni pümmen olla oll’ inemiisile midägi vahtsõt. Tuust kõnõldi iispäävä egäl puul. Latsiaian kah. Vanõmba rühmä latsõ olli eelektriunodõ pääle pahanu, et telekast es saa multikit kaia [...]


Muda Mari pajatusõ

Takastperrä tarkus Ma kuuli raadiost, et võit terve eloiä oppi, a koolõt iks ullina. Esieränis ku taha-i oppi tõisi vikost, a piät esi kõik läbi tegemä. Vaivalt nätäl pääle suurt tormi arvas’ üts kabinetimõtlõja, et kipõstõ tulõ terve Eestimaa raudtiirongi elektri päält käümä panda. Jo tuu suur mõtlõja es olõ kuulnu, et mi kandih olõ-s [...]


Maolda nali

Väega hää unõrohi «Kuis nuu kündle mõosõ, mis ma sullõ unõrohos vällä kiroti?» küsüs tohtri ravialodsõ käest. Ravialonõ kitt vasta: «Umbõ häste! Jõvva-i viil näppugi tagaotsast vällä tõmmada ku joba maka!»


Parm tsuskas: katrõsandi

Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.