Valtri Etsi sünnüaastapäiv

Minevä nädäli lõpun tähistedi üle Eesti tunnõdu kunstnigu Valtri Edgari 90. sünnüaastapäivä. Riidi saiva Valtri loomingu avvostaja kokko Eesti Rahva Muusõumin (ERM). Kõnõldi kunstnigu kiriväst käekiräst ja timä kotusõst Eesti latsikirändüsen. Tuu om nii kimmäs ku viil olla saa, ku mõtõlda Sipsiku, Naksitrallõ, Kunksmoori, pokudõ ja viil pall’odõ tõisi tegeläisi pääle, kiä jo kümnit aastit [...]


President sai opitunni võro keele kotsilõ

Minevä nätäl oll’ president Kaljulaidi Kersti tõist vuuri Kagu-Eestin tüül. Riidi, 20. süküskuul käve tä tutvas saaman Võro instituudi rahvaga. Päämine aig presidendi 40-minotilidsõst külänkäügist kullu instituudi direktri Kuuba Raineri ettekandõ pääle, kon tä kõnõl’ presidendile Võro instituudi tegemiisist ja võro keele aoluust. Nii sai president teedä, et võro kiil om väega vana kiil ja [...]


Hää kurõmar’a-aastak

Timahava om suu pääl hulga kurõmarju. A paistus, et korjajit om veitüs jäänü – seo paiga pääl es olõ kiäki varrampa käünü. Saimi paari tunniga katõ pääle ütessä liitrit. Ma kõikaig es korja, tei vahepääl pilti kah. Piiri Aini jutt ja pilt


Kangro Bernardi kirändüspreemiä saa Hollo Maarja

Timahavadsõ Kangro Bernardi kirändüspreemiä saa Hollo Maarja artiklikogomigu «Kõik, mis oli, on suurem ja suurem» iist. Hindamiskogo pidi tähtsäs tuud, et autor, kiä om Eesti Kirändüsmuusõumin tiidrü, om pühendänü pikä ao Kangro Bernardi elo ja loomingu uurmisõlõ ja tennü uma tiidüstüü seo raamatuga laembalõ lugõjidõ hulgalõ tutvambas. Ütidsen monograafian esitet artiklikogomik om tenoväärt läte kirändüsluu-huvilidsõlõ [...]


Võro liina kunstisaalõ ütine tuur

Riidi, 27. süküskuul tulõ Võro liinan kunstigaleriidõ tuur. Vana-Võromaa kultuurikua ja Võro liinagalerii iistvidämisel omma võro liina kunstisaali tuu õdak pikembät aigu valla. Saa kaia näütüisi ja inämbüsen paigun omma paiga pääl ka kunstnigu ja galeristi. Programmist võtva ossa Vana-Võromaa kultuurikua galerii, Stedingu maja kohvik, Liiva-ATE ja Võro liinagalerii. Kunstisaalõ tuur nakkas pääle kell 17 [...]


Põlva kuulsa minnij

Ei tiiä joht, kas põlvakõsõ iks omma märknü, kiä om niida üteldä Põlva kõgõ kuuulsamb minnij. A timä om Põlvast peri paraigu maailma üte kõgõ kõvõmba kümmevõigõlõja (Uibo Maiceli) naanõ ja om peri Bahama saarilt ni om üle ilma kae et kõgõ kipõmb juuskja-naanõ. Viimätsilt olümpiamängelt sai tä kuldmidali. Muidoki om täl säändene nimi, et [...]


Süküs

Süküs om aig, miä pall’odõlõ ei miildü. Pikält om pümmet ja tuu tege meele mustas. A ütele mu sõbralõ miildüs süküs. Tä tekk’ hindäle väiku tarõkõsõ, kon sügüseõdagidõ istu ja märgota. Om nigu om, a egäsugumadsõ muutusõ luudusõn andva võimalusõ küssü, mille nii om. Näütüses: mille läävä sügüse vahtrõlehe kõllatsõs ja vereväs? Et koolitunnist tuu [...]


Koorti Erkki: inemiisi tulnu rohkõmb hoita, a mi tükümi näid raiskama

Koorti Erkki om julgõolõgias’atundja. Tä om pikält tüütänü korgidõ kotussidõ pääl, miä pututasõ mi egäpääväst julgõolõkit. Aastil 2007–2018 oll’ tä siseministeeriümi julgõolõgipoliitiga asõkantslõr. Parhilla juhatas tä Sisekaitsõakadeemiän sisejulgõolõgi instituuti, toimõndas Postimehen Meie Eesti rubriigi julgõolõgilehekülgi ja kirotas põnõvusromaanõ. Timä raamadu «Kättemaks Kirumpääl» ja «Veritasu Tartus» omma lugõja häste vasta võtnu. Jutt Erkkil juusk ja võro [...]


Kiri Nöörimaalt

Võro liina küle all Nöörimaal eläs laulja, kiränik ja otsja Lumiste Kati, kiä and värskit mõttit, kuimuudu egäpääväello vaeldust löüdä ja märgotas tuust, miä parasjago süäme pääl. 13. kiri. Pido mi uulitsan   Suvi saa tassakõistõ otsa ja kuigi om süküskuu, om siski viil küländ lämmi ja valgõ. Ma ütle seod aigu viil suvõs. Nika [...]


Lavaluulõtaja Kuslapuu Kaisa

Minevä kuu keskpaigan kirot’ Vesselovi Joosep Uman Lehen säändsest as’ast nigu slämm vai luulõprõmm. 14. süküskuul peeti Tarton Eesti luulõprõmmu finaal ja võitjas tull’ Võrolt peri Kuslapuu Kaisa (24), kedä varramba om rohkõmb muusikat tegemän ku luulõt lugõman nättü. «Ma olõ positiivsõlt üllätünü ja tuu om iks maru suur tunnustus,» ütles Kaisa, kinkal oll’ hää [...]


Määnegi austus…

Üleminevä tõsõpäävä käve ma Ape-nimelidsen Hopa liinan. Tõist kõrda seo aastanumbrõ sisen. Asi tollõn, et süküs tulõ – hiir jürä joba 31. augustist saani põrmandu all. Valmistas talvõ vasta. Nii ka ma – gaasiballooni vaia täüs hoita. Eelmine käük läts’ mul nii ja naa. Suurõst poodist, kost gaasi osti, võti viil suurõ purgitävve tomadimahla. Tuu [...]


Kuis hinnäst vormin hoita. Kolmas osa

Ku pall’o lätt energiäs. Kaloriraamatun um kah vällä tuud tegemiisi kaupa, pall’o inemine kulutas määndsegi tüü vai tegemise man energiät. Ku kulutõt energiä hulk ja söögiga mano saad energia hulk tasakaalu viiä, saamiki tiidä, pall’o um vaia süvvä. Ku pall’o um sis vaia päävän liiku ja tüüd tetä? Tuu um egäl inemisel ummamuudu. Mõni kõnd [...]


Priinime lugu: Sermat

Seol nimel on täämbädsen Eestin 69 kandjat. Nimi panti õnnõ üten paigan, Vana-Antsla mõisa üten Matu talun. Matu om talukotus, miä jääs Kraavi küläst õkva lõuna poolõ. Mägiste poolõ käändvä tii lätt sääl kõrraga üle Matu oja. Vanastõ oll’ ka seo kant Säre külä all. Matu tallõ vana nimi ollegi Säre külä perrä Särematu (1782 [...]


Verevä paprõ

Jutt käü 1970. aastidõ edimädse poolõ kottalõ. Ma tüüti Võro ainukõsõn raadiopoodin. Tuukõrd oll’ sääne säädüs, et ku ostõt pildinäütäjä vai lustikummut lühkü ao peräst tossu vällä visas’, saie tuu kimmä ao joosul massulda remonti viiä. Tüükotta sis. Ku pill iks viil sõra vasta aie, ni kats kõrd jo kõpitsõt oll’, saie kundõ voli hindäle [...]


Sügüsene sünnüpäiv

Olõt nuur vai vana – meil egälütel om sünnüpäiv. Mul om sünnüpäiv näütüses sügüse. Latsõn sai taad päivä oodõtus. Imä küdsi küümnekuklit, mano käve lõhmusõhäitsme tiivesi, mõnikõrd limmunaat kah. Ma arva, et kuklidõ peräst tulliki mullõ küllä tõõsõ latsõ uulidsa päält. A vanan iän tuu kõik ei olõki nii tähtsä. Kõgõ ilosamb om, ku tunnõt, [...]


Tossu Tilda pajatus

Illos värviline naanõ Ütel lämmäl suvõlõpu õdagul istsõ miis uma naasõga kodoaian. Naanõ videli sälätoega aiatooli pääl, mehel oll’ istmisõ all jämmest palgist vällä raot pink. Kinä olõminõ oll’. Sääl nä sis aiva juttu ja maidsi veini. Miis tundsõ, et võisi är tarrõ minnä. Õdak naas’ jahhes kiskma. Naanõ oll’ ohkõsõ lämmä fliisteki hindäle ümbre [...]


Muda Mari pajatus

Pensionilambidõ lugõminõ Ma kuuli raadiost, et nuu pensionilamba, midä egäl inemisel ollõv kolm tükkü, lastas nüüd vallalõ. Egä inemine piät uma lamba kohegi är pandma. Ei tiiä, mille nä inne talvõkülmä nuu lamba ilma pääle saatva? Ma mõtlõ, et mul sais vana laut jo hulk aastit tühält. Eski sitahais om sainu külest är tuuldunu. Ma [...]


Maolda nali

Kitet tüüriist Ostja näge tüüriistapoodin puultutvat müüjät, lätt mano ja ütles, et täl om vaia akutrell osta. «Võta seo, Makita,» näütäs müüjä üte pääle. «No ku sa kität, sis ma võta õkva seo,» jääs ostja teenindüsega rahulõ.


Parm tsuskas: lehepuhkmismassin ei jää saisma

Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.