Paganidõ üü-ülikuul

Riidi, 12. hainakuu nakkas tassakõistõ õdagulõ saama. Pähni külän RMK keskusõ väläopihuunõn alostas pääle üü-ülikooli avalik ülesvõtminõ, kon Kõivupuu Marju kõnõlõs paganist ja Tuksami Jaak laul jutu vaihõlõ ummi laulõ. Üü-ülikuul om päämidselt raadiosaatidõ sari, midä 2000. aastagast pääle toimõndas ja kõrraldas Tootseni Jaan. Päält raadiosaatidõ om üü-ülikooli nime all tettü telesaatit. Seokõrd võetas jutt [...]


Mooste kandin tulõva suidsusannapäävä

1.–4. põimukuuni peetäs Mooste mõisa ümbre suidsusannapäivi, miä om muusigaetendüse «Suidsusannasümfoonia» lisaprogramm. Sannapäivil omma valla suidsusanna, tetäs sannakütmise ja vihategemise tüütarrõ, saa näütüst kaia, pilti tetä, loengut kullõlda, huvireisil kävvü ja hulga muud tetä. «Kõrraldami suidsusannapäivi tuuperäst, et savvusanna näüdädä ja avvu sisse nõsta. Et inemise tiidnü, mis vara näil kotoh om ja et külälidse [...]


Harglõn peetäs üülaatu

20. hainakuu õdagu alostusõga kell 20 peetäs Harglõ kooli bussipiätüse lähkül mõtsan üülaatu nimega «Kotussõ uma üülaat». Laadu pääle tulõva käsitüümeistre, kiä möövä umma käsitüüd ja näütäse ja oppasõ tuud, midä mõistva. Valla tetäs ka mõtsakohvigu, kesküüse saa kullõlda kontsõrti. Ligemb teedüs internetist: kotus.ee. UL


Suurõ pido Võrol ja Põlvan

Nigu iks, om ka timahava suvõ keskpaigan hulk suuri ettevõtmiisi, kon huvilidsõ saava üten lüvvä. 18.–21. hainakuuni käü Võro liinan ja maakunnan Võro perimüstandsu festivaal. Seokõrdsõ tandsupido päälkiri om «Veeränd pööret». Et säänest pito peetäs joba 25. kõrd, tähistedäs pido ümärikku tähtpäivä. Ligemb teedüs ja kava internetin: vorufolkloor.ee. Puulpäävä, 20. hainakuul peetäs Põlvan lõõtspillipito Harmoonika. [...]


Talo tegevä jäl uma ussõ valla

Timahavanõ üle-eestiline vallaliidsi talodõ päiv om 21. hainakuul. Et Vana-Võromaa om timahava Eesti söögipiirkund, sis om ka talodõ päävä vallategemine seokõrd Võromaal Tiri külän Maamehe Golfi talon. Tuud, määndse talo küläliidsi uutva, saa kaia internetist kodolehe avatudtalud.ee päält. UL


Krabi külätiätri naarut’ kaejit vahtsõ tüküga

13. hainakuul tull’ Paganamaa päivi kavan edimäst kõrda lava pääle Krabi külätiatri vahtsõnõ tükk «Pordumaja». Nigu Krabi tiatril õks, om tego võrokeelidse nal’atüküga, muinasjutuga, minkal om õnnõlik lõpp. Luu autor ja lavastaja om külätiatri vidäjä Mürgü Marje. Kontusõ Margusõ pilt


Teedüs Uma Lehe lugõjilõ

Hää Uma Lehe lugõja! Vanal Võromaal postitõdas Umma Lehte postkasti massulda, a ekkä postkasti lehte ei jakku. Üten Omniva postituspiirkundõ muutumisõga 1. põimukuust ja lehetoimõndusõ tettü jaotusõ täpsüstämisega tulõ muutuisi ka Uma Lehe postitamisõ man. Suurõmba muutusõ pututasõ Setomaa ja Valga valda. Setomaa vallan Umma Lehte 1. põimukuust massulda inämb ei postitõda. Valga vallan postitõdas [...]


Egäle poolõ ei jõvvaki!

Seo suvi om joba olnu egäsugumaidsi suuri sündmüisi täüs. Pikäaolinõ Uma Lehe tagaküle luu kirotaja Ruitlasõ Olavi sai seo kuu alostusõn 50aastadsõs ja tuul puhul peeti Võrol maaha kõrralik katõpääväline konvõrents, kon kõnõldi Ruitlasõ elost ja loomingust. Hää oll’ nätä Võro pääl hulka tunnõtut kirärahvast ja kullõlda-kaia Ruitlasõga köüdetüt. Viil suurõmb pido oll’ Tal’nan, kon [...]


Tagamõtsa Tarmo: tiatri and võimalusõ midägi ümbre käändä ja asjulõ krutskit manu säädi

Näütlejät ja lavastajat Tagamõtsa Tarmot või seo suvi küländ pall’o Vanal Võromaal trehvädä. Kõnõlõmi Tarmoga timä suvitsist ettevõtmiisist ja lavastajakäekiräst. Olõt Moosten tulõva suidsusannasümfoonia lavastaja. Minka om täpsempä tego? Mooste folgikuan tulõ egän mõttõn lavalaudu pääle suidsusannasümfoonia. Tuu om Märt-Matis Lille muusikalõ ja sama mehe ja Tubina Taago libreto pääle tett eepiline lavastus, mis kõnõlõs [...]


Kõplaga liinan ja bussi pääl

Lätsi puukuuli tüüle ja võti uma kõpla üten. Puukoolil umma kah kõpla olõman, a näil umma nii jämme varrõ, et mu lühkese sõrmõ saava vaivalt säält ümbrelt kinni hoita. Mul um harilik kõblas, kost muld vaihõlt vällä juusk. Panni sis kõplalõ kilekotist «mütsü» päähä ja lätsi hummogu maalt bussi pääle. Bussijuht kaiõ külh imelikult, a [...]


Kiri Nöörimaalt

Võro liina küle all Nöörimaal eläs laulja, kiränik ja otsja Lumiste Kati, kiä and värskit mõttit, kuimuudu egäpääväello vaeldust löüdä ja märgotas tuust, miä parasjago süäme pääl. 8. kiri. Õnnõgi sõbõr?   Kas es olnu armsa, ku piiri naabriidõ vaihõl kuigi imekombõl är kaonu, nii et naabri olnu umavaihõl sõbraligu ja lämmä, avitanu ütstõist? Kuis [...]


Massulda bussiga tõistõ Eestimaa otsa

Kildakõisi Eestimaa reisist, miä suurõlt jaol massulda bussõga ette sai võetus. Plaan oll’ jõuda Narva vällä ja niimuudu läts’ kah. Kuigi mitte peris massulda bussõga. Jaanipäiv om õkva läbi saanu ja kiäki nigunii suurt tüüd ei tii ja midägi ei taha. Otsustami naabrimehega varasta paar tüüpäivä ja ütenkuun latsiga väiku reisi ette võtta. Massulda bussõga, [...]


Hädäh nigu Pondso Jakop pääsokõisiga

Niiviisi ütel’ üts mu tutva meesterahvas kõgõ, ku täl mõni tüü es edene. Ütsäkümnendide aastidõ algul olle tüükotussidõ saamisõga küländki rassõ. Kuigimuudu olli ma hinnäst saanu sokuta ütte virmahtõ, koh olliva keskmädseh nuurusõh inemise tüül. Läbisaaminõ olle umavahel hää. Pääle tüütegemise peeti vahepääl ütehkuuh sünnüpäivi vai muid pidosid. Nigu sõs kombõs olle, olliva nuu pido [...]


Tossu Tilda pajatus

Silmärõõm Üts õdak võtsõ keskiän pereesä, kinkal latsõ suurõ, jutus uma nuurusõao. «Mullõ miildü väega Tiina. Ma olli kah joba suur miis ja mõtli Tiina hindäle naasõs võtta,» alost’ pereesä umma juttu. «A sis tull’ üts tõõnõ miis ja võtsõ mu silmärõõmu mu nõna iist är!» Kõnõlõja ohas’ sügäväle. Jupi ao peräst läts’ jutt edesi, [...]


Muda Mari pajatus

Olkõ valmi, sehvi tulõva! Ma kuuli raadiost, et põllumiihi elo lätt kerembäs. Vähämbält siih kandih piä-i inämb murõhtama, kost suvõl kipõl tüüaol tüütegijit leüdä. Ku kaabuga ministri taht är keeldä Ukrainast tulõva maaskidõ ja kurkõ korjaja, sõs no tulõvagi appi riigiammõtnigu. Ka seo aasta saat riik uma ammõtnigu vällä tüüle. Seokõrd sõs Kagu-Eestihte, koh omgi [...]


Parm tsuskas: puhkus

Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.