Kultuurkapital and’ maakundõn aastapreemjit

Eesti Kultuurkapitali maakundligu ekspertgrupi jagasiva aasta alostusõn kultuurirahvalõ avvohindu. Seokõrd saiva kõgõ korgõmba – Kultuuripärli preemiä – Võro maakunnan muusik ja laululuuja Kalkuna Mari ja Põlva maakunnan lõõdsamängjä ja -meistre Tartese Heino. Vällä anti ka preemiä elotüü iist. Võro maakunnan sai tuu kavvaaignõ kultuurijuht Kudu Ilmar, Põlva maakunnan raamadukogo juht Kappo Reet. Võro maakunnan anti [...]


Tsoorun tähistedi Jaigi Juhani 120. sünnüaastapäivä

Minevä nädäli keskpaigan, 9. vahtsõaastakuu pääväl tähistedi Tsoorun Võromaalt peri tunnõdu kirämehe Jaigi Juhani ümärikku tähtpäivä. Üten tuuga tähist’ Tsooru raamadukogo uma 110. tegotsõmisaastapäivä. Pidopääväle oll’ tulnu ka Jaigi Juhani tütär Jaigi Ilo, kiä eläs Pariisin. Pildi pääl kirotas Ilo pühendüst vahtsõhe Jaigi raamatuhe «Tundmata palu». Kabuna Kaile Kabuna Kaile pilt


Draamatiatri nakkas mängmä võrokeelist «Põuda ja vihma»

Eesti Draamatiatri nakkas seo aasta mahlakuu lõpust mängmä Kõivu Madissõ ja Lõhmussõ Aivo 1987. aastagal ilmunut näütemängu «Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl». «Seo om ütekõrraga üte taloperre lugu, eht võro keele ja maa lugu, minevä aastasaa alostusõ Eesti ja Euruupa lugu,» kirotas tiatri näütemängu tutvustusõs. «Põua ja vihma» sääd lava pääle Pedäjä [...]


Peri poodi perämädse päävä

Lätsi vanal aastal puuti, et süvvä osta. A vot, es olõki, midä võtta. Müüjä ütel’ murõligult, et Peri puut pandas kah vahtsõst aastast kinni. Õnnõs oll’ riioli pääl viimäne konserv, sis sai viil paki präänikit ja väikeisi topsõga kohvikuurt. Es olõ piimä, leibä, vetsupaprõst kõnõlõmalda… Kuis iks nii saa, et terve Põlva-Võro tii pääle ei [...]


Hää talvõspordi talv

Timahavanõ talv uma parra lumõ ja parajidõ külmäkraatõga om hää talvõspordi tegijile. Mitmõl puul omma valla tettü vissiplatsi, suusaraa ja kelgumäe. Seo pilt om tett minevä pühäpäävä Haani suusastaadioni man. Rahmani Jani pilt


Tenolist tennüspäivä!

Talv om poolõ pääl. Vanast peeti 17. vahtsõaastakuul tennüspäivä. Tuus pääväs keedeti puul tsiapääd hernide vai kruupõga. Arvati, et sis läävä tsia häste edesi. Käüti ka keldrin, puukuurin ja küünün. Uuriti, kas iks jakkus viil talvõ tõõsõ poolõ jaos süüki hindäle ja eläjile ja puid aho kütmises. Täämbädsel aol om inemiisil söögi ja lämmäga murõt [...]


Kultuurkapitali preemiä saaja

Midä kõnõli kõgõ korgõmbidõ preemjide saaja päält avvohinna kättesaamist?     Elotüüpreemiä saanu Kudu Ilmar: «Suur üllätüs oll’. Jäi mõtlõma, kas ma sis olõ midägi niipall’o hääd tennü vai… Aastit om kül lännü, naksi pääle joba kooliaol, tehnikumin tegi näütemängu. Sis lätsi kultuurimajja, sis panti kultuuriosakunda tüüle ja sis juhtsõ muusikakooli mõni aig. Nii seo [...]


Usk ja terve mõistus

Nüüd, kon jõuluaig läbi, om paras aig kõnõlda kristlusõst ja jõulõst kõrvaltkaeja mättä otsast. Ma loe hinnäst mittekristlasõs. Kuigi usu, et Jeesus Kristus oll’ üts väkev pühämiis, arva siski, et säändsiid mehi oll’ õigõ mitmõn usun õigõ pall’u ja om arvada nüüdki. Ainult et nüüdsel aol mõistõtas pühämehiga pall’u parõmbalõ ja targõmbalõ toimõ tulla. Piiblit [...]


Kas tinavaasta parembadõ?

Minevä kuu kõlist’ mullõ üts tragi naistõrahvas, eluaignõ koolioppaja, aastõid üle katsõkümne. Taal oll’ ildaaigu ummi konagiitsi tüükaaslaisiga joulupidu ollu. «Peris häste läts’. A kolm kõrda pedi ma tuu istmise aigu juttu muijalõ käändmä, ku rahvas poliitikast kõnõlama naksi ja vihatsõs minema tükke. Veidü ärä väsüt’ sääne märgutamine, et mea nüüd ülda,» kõnõl’ provva, kiä [...]


Rumeeniä raport

Üten perrega mõnõs aos Rumeeniä pääliina Bukaresti tüüd tegemä kolinu Võromaa miis Epleri Rain kirotas elost, tüüst ja mõttist puultõist tuhat kilomiitret lõuna puul. Perämäne kiri. Koton tagasi   Rumeeniäst tagasi kodo tulõminõ käü lihtsähe. Panõt uma kraami auto pääle, võtat üte latsist kaardilugõjas, panõt massina käümä ja nakkat sõitma. Kõgõpäält sõidat 12–13 tunni Poola [...]


Puutüümeistre Sibula Ärni

Misso küle all Pupli küläh Kirsi taloh eläs vanast rehetarõst ehitedüh elämiseh käsitüümeistre Ernst Sibul, kedä rahva siäh tiidäs Sibula Ärni nimega. Hää meistre kuulsus liigus suust suuhtõ ja palvõ timäst aoleheh kirota tull’ timä meistretöie ostjalt. Juttu aimi tä väikuh tüükuah, mis om veerest veereni ummatettüid puust asju täüs. Om hulga egäpääväelos tarvilikku kraami [...]


Kuis tulla toimõ talvõstressiga, miä pümmel aol ligi hiil?

Käen um jälleki talv ummi tujokiidsi ilmuga ja vaihõl um tarõn nii hämmär, et ilma lambilda ei näe lukõki.Pall’odõlõ hiil ligi nn talvõstress – esieränis noilõ, kes eläse ütsindä ja viil koskil (veere)maal. Läässi vai kotost vällä miilt lahutama, a kohe ja mille iist? Pall’o meist noid rikkit um, kes toda hindäle lupa saava. Hää, [...]


Haigõmaja

Pikkä aigu traumapunktin tüütänü Urmi Aili tulõtas miilde, määndsit juhtumiisi meditsiinitüün ette om tulnu. Puuk pudõlin   Vastavõtulõ tull’ noorõpuulnõ miis. Pandsõ penitsilliinipudõli, kon puuk sehen, lavva pääle. Ütel’, et võtsõ esi, tiidäki kost, puugi är. Nõudsõ mi käest, et mi toda puuki põh’alikult uurissi. Kas um terve vai haigõ puuk. Ku ma ütli, et [...]


Vanainemiisi asi

Õga toda murõt ei olõ, et murõt ei olõ! Ku üts murõ kuigimuudu kõrda saa, om õkva tõnõ platsin, luudus om as’a niimuudu säädnü. Pulga Jaan laul vast seenimaani, et meil murrit ei olõ, a Jaan om joba ei tiiä mitmõndan nuurusõn miis ja timäst noorõmbidõ inemiisi murrõ timäni vast lihtsäle ei jovva. Päämine ja [...]


Horoskoop 2019. aastagas

Katõtõistkümnele tähemärgile kuulutas laelambi abiga vahtsõs aastas tüü-, raha-, armastusõ- ja ilmaõnnõ Eesti kõgõ vähemb tunnõtu tähetark Kaldmani Hedi (40).   Oinas 21.03.–20.04.   Tüü. Aasta tuu hulga tüüõnnõ, a kae ette: ku tüükuhi ülearvo suurõs kasus, võit hinnäst oinas tüütädä. Raha. Hulga. Armastus. Veenusõ kvadraat jakkas tuud, miä oll’ inne. Ku inne oll’ kehväste, [...]


Tossu Tilda pajatusõ

Ku kajagu kõndsõ jalaga EPAn, parhillatsõn maaülikoolin, tüke tudõngi nädäli algusõn ildas jäämä vai peris puuduma. Üts Hiiumaa poiss ilmu loengulõ tõõsõpääväl. Oppaja küsse, mille tä eelmidsel pääväl es tulõ. Hiiumaa poiss selet’, et tuul oll’ kõva ja praam es liigu. Oppaja, kinkal oll’ tudõngidõ võlsmisõst viländ, kahtlust’: ku kõva tuu tuul iks olla sai? [...]


Muda Mari pajatus

Võro linnujaama katusõraha Ma kuuli raadiost, et Pärnoh panti raudtii kinni ja rongõ asõmõl nakkasõ vahtsõst linnujaamast linnugi lindama. Tuu asi käve näil sääl kipõstõ külh. Võrol om rongiliiklus jo ammu otsa saanu, a linnujaama olõ-i viil siiäni ehitämä naatu. Vast seo vahtsõnõ aasta nakkas tuu ehitüs pääle, selle et mi kanti andsõ valitsus kõgõ [...]