Jõulu-uutmisõ tulõvärk

Minevä pühäpäävä panti pall’odõn paigun palama jõulupuu kündle ja tetti muud tulõvärki. Niimuudu tähistedi edimäst adventi, jõuluao alostust. Võro ja Räpinä vaihõl Leevi külän oll’ pühäpäävä hulga sagimist. Leevi poodi mano oll’ kogonõnu pall’o latsi, pinne ja suuri inemiisi. Meisterdedi olgist eläjit, tetti tuld ja ehitedi talvõonni. Latsõ saiva põhust «batuudi» pääl hüpädä. Päält jõuluao [...]


Võrol tulõ pikk jõululaat-käsitüütarõ

10.–21. joulukuuni tulõ Võro liinan Võro instituudi saalin jõululaat, kon müvväs Vana-Võromaa käsitüüd, söögikraami ja võrokeelitsid raamatit. Laat om valla tüüpäivilde kellä 10–17. «Jõulumüük om tuu õigõ kotus, kon rahvalõ käsitüüd näüdädä,» kõnõlõs laatu kõrraldava MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü iistvidäjä Oja Vilve. Jõulumüüki omma Vana-Võromaa käsitüülise kõrraldanu ka varatsõmbil aastil, a seo aastak tetäs tuud vahtsõn [...]


Lepassoni Kadri sai lokulavva

Eesti Rahvatandsu ja Rahvamuusiga Selts and’ 1. joulukuul vällä avvohindu. Mi kanti tull’ vähämbit tunnustuisi kah, a kõgõ suurõmba, lokulavva aasta koolitaja katõgoorian sai Lõuna-Eesti perimüsmuusiga üts iistvidäjit, pühendünü oppaja ja rahvamuusik Lepassoni Kadri. Kadri oppas kannõld ja timä opilasõ omma saanu võikimängmiisil häid kotussit. Tä om ka Võro ja Vahtsõliina tandsuklubi iistvidäjä. Päält tuu [...]


Võrol peetäs talvõfestivali

6.–8 joulukuuni peetäs Võrol Kandlõ kultuurimajan talvõfestivali, kon saa talvõakadeemiät kullõlda, meisterdä, kinno kaia. Vällä valitas ilosamb jõulukuus ja opatas süvvä tegemä. Valla omma vana ao tarõ, mängotarõ, mini-eläjäaid. Ligemb teedüs www.vorukannel.ee. UL


Põlva jõululaadal omma välän ka opilasfirma

Puulpäävä, 8. joulukuul peetäs Põlva kultuuri- ja huvikeskusõn jõululaatu. Muiõ kauplõjidõ kõrval tulõva uma kraamiga vällä ka kõik Põlva gümnaasiumi opilasfirma. UL


Aastalõpu programmi mi kandi muusõummõn

Latsilõ, a ka suurõmbilõ kõrraldasõ mi kandi muusõumi seo joulukuu esimuudu tegemiisi. Jõulusikk Mõnistõ muusõumin Timahavadsõn Mõnistõ muusõumi jõuluprogrammin saa nätä jõulusika läbielämiisi. 12.–19. joulukuul võetas sääl üten jõulusikaga ette pikk ja põnnõv tii jõuluvana mano. Ütenkuun mängitäs vanno jõulumängõ, avitõdas jõulusikal toimõnda innejõulu-tegemiisi ja tetäs vana ao moodu perrä meisterdüisi. Küdsetäs ka karaskit ja [...]


Ullikõist ei pessetä!

Minevä nätäl tõi inemiisi jutu sisse teema pessäsaamisõst ja pesmisest. Üles tull’ tuu juhtumisõga, ku Tal’na liinan Tarandi Indrek EKRE protestimiitingul lava pääle ronisi, mikrofoni haardsõ ja meeleavaldajidõ meelest ulli juttu mikrofoni sisse rüükse, mille pääle rahvahulk tä lava päält alla kaksõ, paar kõrda jalaga andsõ ja kõvva läbi sõimas’. Kuigi täämbädsel aol om egäsugumanõ [...]


Mi kandi kiränigupalga saaja

Tulõvast aastast om riigi kiränigupalga saajidõ hulgan ka kats mikandi korgõn luumisõvormin kiränikku. 22. märdikuul otsust’ kiränigõ liidu puult kokko pant kommisjon vällä valli viis vahtsõt kiränigupalga saajat, kinkalõ mastas järgmädse kolm aastakka palka ja ravikimmätüst. Noidõ hulgan omma ka Kauksi Ülle ja Contra. Kiränigu- ja kunstnigupalka om Eestin mastu vällävalituisilõ luuja-inemiisile 2016. aastagast pääle. [...]


Joulu nakkasõ aigsõst tulõma

«Jonkadi-jonkadi, joulu tulõva, vorstikambrõ võti kadunu!» Säänest salmi tiidse jo mu vanaimä, a rohkõmb sõnnu es tulõ taal kah umal aol naid mullõ lukõn miilde. Arvada, et ta laul vääga vana om, õks tublistõ enämb ku sada aastat. Tuul aol nakas’ suuris pühis säädmine sea tapmisõ, vorstõ ja muide lihasüüke tegemisega. Ja tuuga es alustõda [...]


Söögimurõ ja -murõtus

Ega sügüse tulõ mul tahtmine silmu süvvä. Tartu turuhuunõst om tuud aig-aolt võimalik osta, kui om õigõ huuaig. Lätsi minevä aasta oktoobrin asja uurma. Mu iin saisõ järekõrran üts kõhna mutikõnõ. Tahtmalda näet är, midä ja kui pall’u su iin ostõtas. Mutikõnõ ostsõ 25 sendi iist värsket räime; sis tuhlas’ uman rahakotin ja löüse viil [...]


Rumeeniä raport

Üten perrega mõnõs aos Rumeeniä pääliina Bukaresti tüüd tegemä kolinu Võromaa miis Epleri Rain kirotas elost, tüüst ja mõttist puultõist tuhat kilomiitret lõuna puul. 23. kiri. Liina- ja maainemiisist   Egäl puul maailman, nii meil Eestin ku tan Rumeeniän, pidävä liinainemise hinnäst tihtsäle kuigimuudu parõmbas, targõmbas, võimõkambas. Ütspäiv autoga Bukaresti liiklusummikun istõn tekkü mul olõtus, [...]


Käsitüümeistri Viksi Heli

Rõugõ kihlkunnan Viitinä lähkül Muduri külän eläs käsitüümeistri Viksi Heli, kiä tege peenükeist käsitüüd: tä kuda piili pääl ilosit käterätte. Uma käsitüüpisiläse om Heli saanu kotost Haanimaa Trolla küläst, kon aost aigu om käsitüüd tettü. Uma edimädse käsitüü tekk’ Heli neländän klassin. «Sis tetti koolin käsitüünäütüs ja oppaja tiidsevä, et meil koton koetas kaldsuvaipu. Lätsi [...]


Kõiki asjo saa kõnõlõmisõga kõrda aia

Ku ma lats olli, sis vanaimä lugi piiblit. Nigu ma mälehtä, oll’ sääl pääle kümne käsu viil sääne jutt: «Inne maailma lõppu tulõ aig, ku riik lätt riigi vasta, rahvas rahva vasta, suguharo suguharo vasta, esä puja vasta, veli vele vasta. Elo lätt nii hääs, et ei mõistõta inämb, midä är tahta.» Mullõ paistus, et [...]


Haigõmaja

Pikkä aigu traumapunktin tüütänü Urmi Aili tulõtas miilde, määndsit juhtumiisi meditsiinitüün ette om tulnu. Liiva õnnõtus   Olli üüvalvõn. Kõrraga juusksõ sisse miis ja ütel’, et tä tõi uma autoga Liiva kurvõn olnust õnnõtusõst mehe. Lätsimi raami ja tüül olõva rahvaga vikasaanut autost vällä võtma. Mitte koskilt es olõ kinni võtta. Egält puult luu paindu. [...]


Jaigi Juhani kingitüs kodokoolilõ Itaaliast

Võromaa kiränik Jaigi Juhan, timä tõõnõpuul ja viil ka Koidula Lydia tütär käve 1933. aastaga keväjä reisi pääl Euruupan. Muiõ maiõ hulgan käüti Itaalian. Itaalian ollõn es jätä Jaik kaemalda Vesuuvi ja Etna tuld purskavat mäke, kost viil todaaigugi tull’ tuld, tossu, tuhka ja esiki laavat. Vesuuvilt ja Etnalt tõi Jaik, nigu ka pall’o tõõsõ [...]


Mõttõga inemise

Kae hindä ümbre ja näe, et kõik kotusõ omma mõttõga inemiisi täüs. Tarand näütüses. Ja sammamuudu tuu miis, kiä meeleavaldamisõl Tarandilõ jalaga persehe lei. Kõigil om elon määnegi mõtõ löütü: kiä kumardas rahha, kiä määnestki ideed, kiä kaits luudust. Ku inemisel ei olõ päältnätä määnestki mõtõt, om tä vähembält mõnõn küsümüsen puult vai vasta. Mul, [...]


Unõnäon ku kinon

Uma elo joosul olõ ma nännü kistumada kirivit unõnägosit, miä lajan laastun või panda kolmõ jakko. EDIMÄDSES. Nuu unõ, miä omma tähendüsega. Ku ma näe, et mõnd ihokotust valusahe tsusatas, sis jääs õkva tuu kotus haigõs. Ku ma olli 13-aastanõ, näie unõh, et soldani aiva minno vanaaoliidsi treppe piten takan, ni üts tsusas’ kahvliga küle [...]


Mustlasõ ettekuulutus

Vana Jaan kõnõl’ 1958. aastagal säändse luu: 1945. aastaga kardokavõtmisõ aol oll’ tä kasupoig Jaan joba kolm vai neli kuud tiidmäldä kaonu. Tä uma poig Lembit pidi minemä sõaväkke, a hoitsõ kõrvalõ, oll’ nigu poolõldõ mõtsamiis. Ütel pääväl tull’ näide tallu soomõ mustlanõ ja tahtsõ kaartõ panda. Perrerahvas oll’ tuuga nõun. Lembitulõ ütel’ mustlanõ, et [...]


Tossu Tilda pajatusõ

Edimädsele puhkusõlõ Võromaa nuurmiis saadõti kaitsõväkke Ida-Virumaalõ. Sügüse lasti tä edimädsele puhkusõlõ. Kodosõidu pääväl sai selges, et rongijaama jalaga astõn häste ei jõvva. Kimmämb oll’ telli takso. A Tapal eläs pall’o vinläisi, peräkõrd tulõ mõni Vitja vai Petja? Sõit jaama ei olõ pikk, a kuis kõnõlõmisõga saa… Takso tull’ ja rongi pääle sai sõdurpoiss ao [...]


Muda Mari pajatus

Aoluu värmi Ma kuuli raadiost, et edimädse vabariigi aigu es olõki Eesti aolugu nii must-valgõ, ku inemise kõnõlõsõ ja kooliraamatih kirotõdas. Ma tiiä-i, midä sääl kooliraamatih kirotõdas, a parhilla om Eesti poliitiga külh kirriv ja segi nigu Kört-Pärtli särk pühäpäävä hummogu. Mõnõ poliitigu meelest olõs mi täämbädse päävä aoluulõ vaia vähä rohkõmb must-valgõt värmi mano [...]


Maolda nali

Kats tsuklõvat kruusi Kats kruusikõist tsuklõsõ vii pääl. Üts jääs tõõsõst maaha. «Mis juhtu?» küsüs edimäne taadõ kaiõn. «Ooda veidü. Mul läts’ vesi kõrva,» kost tõõnõ.