Tuhandõ võrokõsõ pei pito

Võrol Kubija lauluplatsi pääl oll’ minevä puulpäävä võrokeeline laulu- ja rahvapido Uma Pido, miä tõi laulukaarõ ala 3800 lauljat ja viil inämb päältkaejit, kokko oll’ pidoõdagul Kubijal päält 8000 inemise. Umma Pito või pitä maailma kõgõ suurõmbas võrokõisi kokkotulõkis. «Olõmi õnnõligu hengelännü pido peräst, miä näüdäs’ võro kultuuri elojõudu. Hää, et Kubijal oll’ nii pall’o [...]


Kagu-Eesti eelarvamusfestival «Ilm om hukan!»

Timahavanõ Kagu-Eesti eelarvamusfestival «Ilm om hukan!» peetäs joba seo puulpäävä, 9. piimäkuul Eesti suurõtiimuusõumin Varbusõl. Kõnõldas tuust, miä mikandi inemiisil täämbä henge pääl, ja arotõdas ka üleilma asjo. Säänest jutupäivä tetäs Varbusõl joba kolmas aastak. Kolmõ eräle ala pääl tulõ 12 arotust, mink teema küünüse mõtsa- ja kodokandi küsümüisist alkoholi- ja halduspoliitiga ni kliima ja [...]


Võrokõnõ Elleri Kalle sai Kaitsõliidu kõgõ korõmba avvumärgi

Kaitsõliidu ülemb kindralmajor Kiili Meelis and’ 26. lehekuul edimädsele vahtsõstluudu Kaitsõliidu ülembäle Elleri Kallele (78) Valgõristi I klassi teenemärgi. Elleri Kalle oll’ Kaitsõliidu ülemb 1990. aastagal. Ummi muiõ tegemiisi kõrval om Elleri Kalle ka tähtsä võro liikmisõ tegeläne: tä om alostusõst pääle üten löönü võro keele ja kultuuri herätämise man. Kaitsõliidu Valgõristi teenemärk luudi 1929. [...]


Tarto Ülikoolin kaitsti kats võro kultuuriga köüdetüt magistritüüd

Lehekuu lõpun kaitsti Tarto ülikoolin kats magistritüüd, miä omma köüdedü võro kultuuriga. Kondsi Eleri tüü päälkiri om «Võrukeelse ajalehe Uma Leht keeleline toimetamine». Tüün uuritas, määndsit paranduisi tulõ Uma Lehe keeletoimõndajal tetä ja midä näütäse tettü parandusõ võro keele parhilladsõ olokõrra ja elojõvvolisusõ kotsilõ. Tüüst tull’ vällä, et kõgõ inämb om vajja keeletoimõndajal paranda säändsit [...]


Kas ütsäkümnendä nakkasõ tagasi tulõma?

Viimädse ao pido ja pillõrkaari kõrval om ka mõni sääne asi, miä murõhtama pand. Kõnõli külämiihiga ja jutust jäi kõlama, et om märke, nigu naanu kauboikapitalistligu 1990. aasta tassakõistõ tagasi hiilmä. Näütit om mitu. Kasvai tuu, nigu uudissin kõnõl’, et eräkõrralist arstiapi lätt küsümä kõrrast inämb inemiisi, kiä kül tüütäse, a kinkal olõ-i ravikindlustust. Tuu [...]


Aiteh, Eesti!

Saa-aastanõ Eesti riik ei olõ süüdü, ku poliitigu omma midägi võlssi tennü vai tegemädä jätnü   Aiteh, Eesti! Sa olõt nigu suurõ perre tark imä, kiä lask ummil latsil kõik ull’usõ esi läbi pruuvi, inne ku näile mõistus päähä tulõ. Üts suurõs lännü ull’us om joba tagasilöögi saanu. Nii mõnigi Mangi-usku inemine om naanu mõtlõma, [...]


Kuis miildü timahavanõ Uma Pido?

  Kalkuna Mari muusik Mu jaos om tähtsä, et oll’ vanna ja oll’ vahtsõt. Täämbädse ao puudutus piät asjal man olõma ja täämbä miildü mullõ just elektrooniga pruukminõ lugudõ vaihõl. Saman oll’ pall’o nuuri ja latsi, vana ja nuur põlvkund saiva kokko, seo miildü mullõ kõgõ inämb. Latsikoori laulu olli kõik ägedä: latsõ omma vahetu [...]


Viie murõligumba riigi sekkä

Külh om hää, et lehekuu oll’ tinavasta nii lämmi ja muiduki ka valgõ. Ja tuu tsirgulaul ja häitsemine…! Seel talvõl oll’ külmäga ka pall’u päivä nätä ja ega keväje varha kah ilmal hätä es olõ. Muidu olõski õks suurõ murõtamisõga peris ullis lännü. Meil tahetas jäl egasugutsõid talguid petä, aga et riihepesmist ja esiki suurõmbat [...]


Pidänü opma kängsepäs vai tisleris

Jäie paar aastat tagasi pinsi pääle. Kül ma oodi toda aigu, ku inämb ei piä tüüle minemä. Et saassi ummõhtõgi hinnäst vällä maada ja koton toimõnda. A ku ma olli paar päivä maaha maganu ja koton tüü järe pääle saanu, naas’ nii ikäv, et jo kahitsi tüült är tulõkit. Mõtli, et läässi tagasi. A kost, [...]


Võro keele oppaja ja koolilatsõ käve Kihnuh opikäügil

17. ja 18. lehekuu pääväl oll’ Võromaa võro keele oppajil ja koolilatsil võimalus kävvü opikäügil Kihnuh. Ossa võti Orava, Mõnistõ, Kääpä, Puiga, Misso ja Lüllemäe esindüse 44 keelehuvilidsõga. Tsihis oll’ tutvust tetä kihnu keele ja kultuuriga. Munalaiu sadamast sõidimi praamiga Kihnu saarõ pääle. Kihnuh hüpsimi veomassina kasti ja pia jõudsõmi koolimajja, koh meid uutsõ koolidirektri [...]


Ilmahulgus

Perämädse paar aastat maailma pite ümbre rännänü Mustmaa Ulvi kirotas, miä om lajan ilman silmä jäänü. Vaba riigi ja vulkaani Mi, kes mi elämi kimmä maa pääl, miä ei värise ja ei kärise, ei olõ vast mõtõlnugi, kuimuudu sõs om, ku purskama nakas. Islandi inemise omma egäsugudsõ värisemisega nii är harinu, et jäl ei panõ [...]


Laulupido köüt võrokõisi ütes

Võrokõsõ omma iks laulurahvas olnu. Nii Võro liinan ku maal om ütenkuun laulmist avvu seen hoitu. Läbi ao omma kõva laulja olnu Vahtsõliina kandin, kon peeti tunnõtuid Asundusõ laulupidosiid, miä mõnikõrd esiki maakundligõst pidodõst üle olli. Ku võim vahetu, olli laulupido kõgõ pühendüsega, inämbüisi Eesti NSV aastapäivile. 1960. aastil naati mõnõ teema perrä pito pidämä, [...]


Tõsõl puul musta mulku

Inemiisile ei olõ inämb midägi pühä. Terve hulk astroloogiahuviliidsi naisi pand Mangilõ süüs ligitükmist ja kõgõ rohkõmb sündümäldä mooduga kumpamist. Mang käü politsein asja seletämän, paparatso käävä Mangil esiki tsukõluskotussõn takan, ja ku ei saa vanameistri näko üles võetus, pildistedäs meistri pal’ast perset ja riputõdas pilt internetti üles. Perse perrä om väega rassõ üldä, kas [...]


Hummok päält pulmapito

Illos om hummok tan Piusa veeren. Tõsõl puul jõkõ om kuulda vikati luiskamist, miä om nigu suvõlaul – mälestüs kunagidsõst aost. Korela vana lagonu veskitamm saat vett suurõ kohina ja mühinäga Peipsi poolõ. Olõssi vaia minnä veskile ja katõ hobõsõga, a terri ei olõ. Pidoplatsi pääl, tan Piusa veeren, suurõn rohilusõn ja Eestimaa sinidse taiva [...]


Sugulanõ käve tõsõlt puult tagasi

Taa jutu kõnõl’ mullõ ildaaigu üts naabrinaanõ, kiä om jo katsõkümne ligi. Tä ütel’, et noorõmban külh sääntseid asju es usu, a nüüd juhtu hendäga. Suvõl näkk’ tä unõn umma velle, kiä jo ammu koolu om. Tuu oll’ käünü naidõ latsõpõlvõkotun üte huunõ ussõ mant tõsõ manu, a kohegi sisse es päse. Viimäte kattõ ärä. [...]


Tossu Tilda pajatus

Siil silla pääl iin Üten Võromaa külän oll’ talo pernaasõ juubõl. Külälidse jõudsõ pidomajja õigõl aol… pääle üte kutsudu. Tuu miis uma provvaga astõ ussõst sisse pia tunn aigu ildamba. «Kallis pernaanõ, es jõvva kuigimuudu innembä. Siil oll’ silla pääl iin,» kahjats’ miis umma ildasjäämist. Pidorahvas, kiä oll’ lavvan joba lõbusan tujun, naas’ säändse jutu [...]


Muda Mari pajatus

Tervüsele hää bussisõit Ma kuuli raadiost, et kuiki katõ maakunna pääle om üts Kagu transpordikeskus tettü, ei saa iks kõrvalmaakunnast tõistõ massulda sõita. Ku Leevi inemine taht Võrro sõita, sõs piät piledi ostma. Piledi piät ostma vähämbält Leevilt Paidra piätüseni. Sääl astus tä bussist maaha ja tulõ vahtsõst bussi pääle. No om tä Võro maakunnah [...]


Maolda nali

Hiussõlõikaja ja ämm Miis om hiussõlõikaja man. Tuu küsüs: «Kas sul ämm kah om?» «Iks om,» vastas miis. «Kuis ämmä tervüs ka om?» küsüs hiussõlõikaja. «Ei olõ vika.» «Kas ämm kah vahel hiussõlõikaja man käü?» Miis saa vihatsõs: «Mille sa mu ämmäst kõik aig kõnõlõt!» «Sul nõsõsõ hiussõ pistü egä kõrd, ku ma ämmäst juttu [...]