Taivauurja saava kokko

Seo nädälivaih saava Munamäe all Vaskna turismitalon kokko umas lõbus tähetiidüst uurva inemise. Peetäs hobiastronoomia süküspäivi. Süküspäivi üts kõrraldaja, Rõugõ üüpildimiis Margi Martin seletäs, et kokko tulõva nuu, kiä omma huvitõdu, mis üüse taivan sünnüs. «Paiga pääle tulõva ka peris tiidüsmehe, kelle käest saa täpsembäle taiva kotsilõ uuri,» kõnõlõs Margi Martin. Süküspäivil plaanitas taivatoro pistü [...]


Urvastõ kerikun tetti valla näütüs viläpindrist

Timahava keväjä üle Eesti maha külvet saa teräviläpindre tegemiisist om valmis saanu näütüs, midä minevä pühäpäävä Urvastõ kerikun edimäst kõrda näüdäti. Tahvlidõ pääl om ligi 50 pilti siimnide jagamisõst, külbmisest, vilä kasumisõst ja koristusõst. Man omma ka selgitüse, kon saa pikembält lukõ viie terävilä ja kolmõ kõdravilä sordi kotsilõ. Näüdüspindride pääl kasvatõdi säändsit sortõ: kesvä [...]


Pääle naas’ kuurõ kirjapandminõ V Umalõ Pidolõ

Viiendä Uma Pido noodivihk om valmis saanu ja pääle nakkas kuurõ kirjapandminõ pidolõ. Hinnäst saa kirja panda kooni 1. joulukuuni 2017. Pidolõ oodõtas laulma mudilaisi-, latsi-, poiskõisi-, naisi-, miihi- ja segäkuurõ Lõuna-Eesti maakundõst, kon köüdüs võro keele ni kultuuriga olõman. Oodõdu omma ka kõik koori, kiä laulu är opva ni võro keelest ja meelest üten [...]


Kalkuna Mari astus üles üten saami räppariga

Timahavaidsi hõimupäivi kavan astus üles üts põnnõv duo: lava pääl saava kokko võrokõsõst folklaulja Kalkuna Mari ja saami räppar Ailu Valle. Kokko pandas kõlama võrokeeline regilaul ja põh’asaamikeeline räpp. Laulja omma seo suvi kõrra varrampa kah kuun üles astnu. Kontsõrti saa kullõlda 20. rehekuul Tarton ja 21. rehekuul Tal’nan. Teedüst kontsõrdi ja hõimupäivi kotsilõ saa [...]


Joostas ja kõnnitas Lattiku rato pääl

19. rehekuul joostas ja kõnnitas jälki Lattiku Jaani rato pite. Nigu joba kombõs saanu, tetäs timahavagi läbi juuskminõ ja kõndminõ Lattiku sünnükotussõst Mägistel Lüllemäe vana kerigu mano. Tuu om tii, minkast Lattiku Jaan om kirotanu uma kuulsa luu «Tiijuht», kon juhataja poiss mõist kõnõlda kõigist pinnest, kiä tii pääl vasta võiva tulla. Noid pinne joonisti [...]


Vahtsõnõ tulõja tege Võromaa süüke

Minevä nätäl peeti üle Eesti ettevõtlusnädälit, vällä hõigati ka aasta ettevõtja. Võro maakunnan sai aasta kõrdalännüs alostajas OÜ Võrumaa Maitsed, miä pakk võroperäst süüki. «Meid and’ nominendis üles Võromaa tüütukassa. Säälse inemise omma mi ettevõttõ luumisõ ja edimäidsi sammõ man olnu,» selet’ ettevõttõ üts umanik Karu Kadri. OÜ Võrumaa Maitsed tege süvvä. Ku vajja, tuldas [...]


Meistre omma iks meistre

Minevä nädäli lõpun olnul oppajidõ pääväl jäi kõrvu, kuis kõnõldi, et vanast nimmati koolioppajat kuulmeistres. Tuu tähendäs, et meisres piät inemine tüüga saama, olõma innemb sell ja opipoiss. Jumala õigõ jutt. Koolin saa lats uma elotsihi, om tähtsä, et nuu, kiä noorõlõ inemisele tuu kätte juhatasõ, omma uma ala meistre. Omma uma tüü häste selges [...]


Kitetü olku valimisõ!

Inne valimiisi tetäs kipõstõ kehväste olnuid asjo kõrda. Olnu valiimisi inämb, saanu vast kõik murrõ är klaaritus. Valimisõ omma umbõ hää. Ei usu joht, et päält noid vai tõisi valimiisi elo kõrraga parõmbas vai kehvembäs lätt. Tuu iist inne valimiisi om nätä, kuis tegeläse, kes «pumba man» istva, tegevä kõik, et perän kõnõlda: «Näet, mis [...]


Sulõ teräväs! Uma Lehe jutuvõistlus uut vahtsit umakeelitsit juttõ

Hõi, vana kirotaja! Sa olõt seod kuulutust joba uutnu! Uma Lehe 14. jutuvõistlus om no vällä kuulutõt. Ku sul om rahvalõ kõnõlda mõni põnnõv, lustilinõ vai hallus õkva elost peri jutt, saada tuu Uma Lehe 14. jutuvõistlusõlõ. Parõmba kirätükü saava avvohinna ja hää jutu trükümi lehen är 2018. aastaga joosul. Hõi, vahtsõnõ kirotaja! Sa olõt [...]


Naksikõisi rata pite

«Nuhutami tsipakõsõ paigavaimu,» juhatas Allasõ Tiia sisse võro keele ja kultuuri oppajidõ matka Luhamõtsa ja Roosiku kanti, kirämiis Jaigi Juhani noorõpõlvõratu pääle. Om rehekuu edimäne puulpäiv ja katskümmend oppajat ja muud huvilist omma, seerigu jalan, Luhamõtsa küllä jõudnu. «Kel kaarnakivi üten, tuu telgu hääd ilma, et mi vihma kätte es jäänü,» and Allasõ Tiia käsu [...]


Parõmb sügüse tsungi ku keväjä kündä

Süküs om tävven huun, a aiapidäja saa-i hinnäst kuigi viil sällülde sängü visada. Näpu iks süütvä viil mulla perrä. Mõnõ kotusõ pääl om edimäne külm joba uma tüü tennü ja kirivä lõunamaisõ häitsme är külmänü. A tuust olõ-i hullu, seo aasta omgi süküs pikält lasknu näide ilost häädmiilt tunda. Ku olõt ärhäitsenü ja külmä ärvõedu [...]


Hindäst tettü piltpostkaart

Täämbädse pildi pääl om Plaksi August, kiä sündü 1895. aastagal Haanin Kurgjärve külän. Tä oppõ Kokõ vallakoolin, Rõugõ kihlkunnakoolin ja läts’ Võro 4klassilidsõ liinakooli lõputunnistusõga Tartohe Treffneri gümnaasiummi opma. Ei olõ midägi vahtsõt tan ilman – täämbägi valiva pall’o võrokõsõ Treffneri kooli! 1918. aastagal läts’ tä õigustiidüst opma ja ildampa tull’ Võrolõ ja oll’ tan [...]


Valigõ minno!

Valimisõ omma väega tähtsä. Inemine saa egä nellä aasta takast valli, ku suurõ sita sisse tä ast. Ku õkva vällä üldä, sis valli om, kas mul lätt järgmädse neli aastat sitastõ vai väega sitastõ. Sitastõga olõmi harinu, sitastõolõk paistus eestläsele nii, nigu olõssi kõik häste. Selle et häste ei olõ tan ilmangi olnu. Ma ei [...]


Ettearvamisõ peräst kattõ mõõk

Taa jutu kõnõl’ Harglõ murdõ kirjapandjailõ päält kolmõkümne aasta tagasi Uibu Ella Mõnistõ vallast Kuutsi küläst, kiä oll’ esi sis päält säitsmekümne ja oll’ kuuldunu luku latsõn uma imä käest. Vanast tsaariaigu võeti nuuri mehi nekrutis õks väega pikäs aos, ka katõkümne viies aastas. Tuud ei tiiä, kas miis, kellest jutt, nii kaugõ kroonun oll’, [...]


Lakjaajamisõ säädüs

Kuuli raadiost, et kokko elämine keeletäs är. Riigikogo taht tuu säädüse, minka inemise kokko ellä võiva, är keeldä. Kae ku pall’o säädüsest üle astjit sõs meil om! Pall’okõnõ sõs parhilla noid ammõtlikult paari pantuid om. Inämbüs eläse niisama kokko. A ku tuu om säädüse vasta, mis sõs noist saa? Pandas kinnimajja vai? Üts tark miis [...]


Õnnõ uulidsa viin

Viil kuuli raadiost, et Lätist viina vidäjä omma nii pall’o rahha kokko saanu, et omma no naanu tugõma Eesti kõgõ rohkõmb kaetut saadõt televisioonih. Ja tuu iist saava nä umma ärri inemiisile päähä määri. Ku muido viil kõik pensionäri es tiiä, et viina piä-i poodist ostma, a tulõ otsi mõni tutva, kiä Lätimaa vahet käü, [...]


Maolda nali

Ei saa rummi juvva Om joba küländ üü, ku väsünü pidolinõ kõrtsi astus. «Ma taha kokaga rummi juvva!» Kõrdsimiis lätt kohegi taadõpoolõ ja tulõ pia tagasi. «Ei saa!» «Mille?» «Kokk om joba kodo är lännü.»


Tossu Tilda pajatusõ

Vesi võtt jala nõrgas Külän elli kolm lõbusat sõpra: Ruudi, Volli ja Kusti. Näile miildü viinakõist visada. A är es vao nä külh kunagi. Säändse truksa Eesti mehe. Ütskõrd sügüse, ku kardokavõtja lõunatunni pei, olli kolm sõpra äkki kaonu. Ku tüü jäl edesi läts’, olli mehe vahtsõst platsin ja väega hään tujon. Tüüd teivä nä [...]