Rattasõit «Taha sõita oholda»

Minevä riidi ja puulpäävä sõidi Vana-Võromaa teie pääl kamban ligi sada rattasõitjat. Seo sõiduga tahtsõ rattasõitja miilde tulõta, et rattaga sõitja piät kah suurõmba hirmulda tii pääl sõita saama. Sõit naas’ pääle Põlvan ja lõppi Antslan, a tsiirutõdi peris hulga ja esiki Lätimaalõ kääneti sisse. Seo pildi pääl omma rattasõitja edimädse päävä õdagu jõudnu Sulbi [...]


Kõgõ osavamba püssälaskja võti mõõtu Võromaal

Nursipallu meisterdet kavval püssälaskmisõ võistlusala meelüt’ minevä nädälivaihtus laskmisõ Eesti meistrivõistluisilõ ka vällämaa kõvvu laskjit. «USA kolmõravva-laskmisõ meistri Casanova James ütel’, et Estonian Open Rifle om maailma top 5 võistlus nii kõrraldusõ ku (laskmis)ala poolõst,» kitt’ vintpüssä praktikal-laskmisõ Eesti meistrivõistluisi juht, kapten Eesmaa Allar. «Eesti kaitsõvägi om siiä tennü hää paiga hulga laskõtiirõga, kon saa [...]


Võrol käü perimüstandsu pido

6.–9. hainakuul om Võro liinan perimüstandsu pido. Ligembät teedüst pido kotsilõ saa kodolehe vorufolkloor.ee päält. UL


Põllumiihi päiv Sännän

Puulpäävä, 8. hainakuul kell 10 nakkas Rõugõ vallan Sännän pääle põllumiihi päiv. Ütenkuun peetäs är Eesti talopäävä ja Võromaa põllumiihi päiv. Om kündmise võistlus, vällä kuulutõdas «Eesti talo 2017» ja «Ehtsä Eesti talosüük 2017» võitja. Tegemist om kõgõlõ perrele. Teedüs: taluliit.info. UL


Kodokandipäiv Leevakul

Timahava tähüstedäs Leevaku kooliharidusõ 150. aastapäivä. Õkva nii pall’o saa aost, ku Leevakulõ kuul tetti. Kuigi 2001. aastast ei olõ Leevaku külän inämb kuuli, om siski hulk inneskiidsi opilaisi, kelle nuurus om müüdä saanu Võhandu kaldõ pääl verrevpruunin koolimajan. 8. hainakuul kell 13 nakkas Leevakul pääle kodokandipäiv, kon kõnõldas koolilukõ. Om esisugumaidsi ülesastmiisi ja nätä [...]


Rõugõ paadiralli

8. hainakuul om Rõugõn viipido ja paadiralli. Kae perrä: paadiralli.ee. UL


Kogokunnapäiv ja Ritsike laat Kanepin

8. hainakuul tulõ Kanepin Pühäjõõ veeren Ritsikel kogokunnapäiv. Om kultuuriprogramm ja peetäs laata, kon müvväs päämidselt talokraami. UL


Põlva lõõdsapido Harmoonika

15. hainakuul peetäs Põlvan Indsikurmun suurt lõõdsapito Harmoonika. Teedüs: polva.ee/lootspillipidu. UL


Tsirgumäel opatas hobõsõga hainatüüd

15. ja 16. hainakuul opatas Harglõ vallan Parmu ökokülä talgukeskusõn hobõsõga hainatüüd. Plaanin om hobõsõ niidümassinaga niitä, kaaruta, suurõrihäga hain kokko riibu, hain kokko vitä ja kuhja panda. Tüüd oppasõ Raudsepä Kalev ja Tiidu Raul. Kiä taht koolitusõlõ minnä, piät hinnäst kirja pandma: Marelle Mangus, tel 5198 9796, e-post marelle.mangus@gmail.com. Koolitust kõrraldas keskkunnaammõt, tugõ keskkunnainvesteeringide [...]


Noorõ omma väega tubli

Minevä nädäli lõpun Tal’nan peet nuuri laulu- ja tandsupido jääs aolukku tuuga, et noorõ teivä vihmadsõ ilma peräst ärjäetü tandsupido etendüse asõmõl kipõstõ uma tandsupido. Mõnõ tunniga aeti vällä tarvilik tehnika ja 1000 tandsjat tandsõva umma lusti vällä Tal’nan Vabadusõ platsi pääl. Noorõ näütsi niimuudu, et sutva tetä väega hääd ütist tüüd. Et ku midägi [...]


Nuur inemine, kullõ süäme hellü!

Olõmi jõudnu säändsele aigu, kon edukus tähendäs hulka inämbät ku raharikkus Paari nädäli iist lõpõti gümnaasiumi. Üte säändse, midä kutsutas eliitkoolis, kuigi esi kutsnu ma seod innembi vanõmbidõ mant pagõmisõ koolis. Lätsi sinnä kimmä tiidmisega, et taha saia tulõvigun tohtris: õks hää palgaga tüükotus ja ku tan palgast veitüs jääs, sis Soomõn saa hulga inämb. [...]


Lillipuu Signe: taha, et kodopaigal lääs häste!

Lillipuu Signe (23) om seo aasta alostusõst Varbusõl olõva Eesti suurõtiimuusõumi turundus- ja kommunikatsioonijuht. Päält tuu lüü tä üten Võro perimüstandsu festivali man, toimõndas säälgi müügikõrraldusõga. Võrolt peri Signe lõpõt’ timahava Tarto Ülikooli Villändi kultuuriakadeemiä kultuurikõrraldajana ja seo suvi om täüs sündmüisi, kon ka Signe käsi mängun. Määndse üritüse omma tulõman, kon sa abis olõt? [...]


«Mustlaslaagriga» rattidõga Lätti

Midä tetä koolilatsiga, kel suvõvaheaig ja nii ikäv, et tülütsemise huug pääle käü? Õigõ vastus om: tulõ minnä ütenkuun matkalõ. Naabrimiis Rain kõnõl’ joba mitmõ kuu iist, et tälle tulõva küllä rumeenlasõ ja näidega ütenkuun võinu ette võtta üte rattasõidu Lätimaalõ. Aluksne liina. Kõnõlõ latsilõ. Nimä omma nõun. Edimäne päiv: Kärgula-Krabi Om iispäiv perän jaanipäivä. [...]


Põllumajanduslik näütüs

Täämbäne pilt üten mano kirotõdu teedüssega om peri albumist «Edimäne sotsialistligu sektori põllumajanduslik näütüs Võrol 1949. a». Pildil om väega luulõlinõ alakirotus: Võro mahlatüüstüs arõnõs. (Ja proovi sa säändse kihotuslausõ all mitte arõnõda!) Põnnõv om tuu, et ka sis oll’ tsukru-hädä pääväkõrral: kural puul omma tsukruga, häädkätt ilma tsukrulda tuutõ. Võromaa oll’ 1940. aastidõ tõõsõn [...]


Õdagusüük ilosa naasõga

Mu vanaesä kitt’, et tä käve nelläaastadsõna kar’an. Ma jõudsõ vanaesäle perrä 30aastadsõlt, olli Laeva laudan kar’ussõs. Edesi sai kar’akus. Vanaesä jätt’ tollõ vahelõ, opsõ kõrraligu ammõdi ja sai nahaparkjas. Oll’ väärt miis surmani. Tuust aost pääle om mullõ võlsitu, et tii tüüd, sõs tulõ armastus, vai ku ei tulõ, sõs saat rikkas. Tei sõs [...]


Kon hädä suur, sääl abi lähkül!

Seo Eesti Vabariigi alostusõn juhtu mul üts andsak lehmä müümise lugu. Poig käve koolin, rahha läts’ hädäste vaia. Aimi väega viletsäle läbi. Liinainemine arvas, et mis viga maal ellä. Piim, kartol hindäst võtta, juurika kah. Elät nigu Miška! Mul hindä peräst es olõki väega hätä, a latsõ koolitaminõ. Pinssi kah viil es saa… Mul oll’ [...]


Jälle lugu

Paar aastat tagasi ollimi perrega Soomõn puhkaman. Tull’ mõtõ minnä lustiaida. Kävemi ilmaratta ja püürhällü pääl. Ümbretsõõri oll’ illus luudus ja uhkõ ilostusõ. Jalutimi sääl niisama, kooni jõudsõmi üte kemmergu manu, millel oll’ illus väiku aid ümbre. Ma lätsi aialõ häste lähküle. Äkki läts’ kemmergu uss vallalõ. Poti pääl istsõ üts miis, kiä podisi midägi [...]


Puu otsa tagasi

Kuuli raadiost, et tiidläse omma vällä uurnu: pia läävä inemise tagasi ahvis. Ku inemise väega pall’o puutri ja teleka takah istva ja inämb sukugi ei liigu, sõs või nii juhtuda. No ja pääliinah omgi asi käeh. Mito inemist omgi jo puu otsa tagasi lännü. A et Tal’nah om keelet tsirkusõh eläjit näüdädä, sõs pidi politsei [...]


Maolda nali

Bussijuht Mille tege bussijuht nii, et ku om massina saisma pandnu, käü ümbre bussi ja toksas küll üte, kül tõõsõ jalaga bussikummõ? Selle, et täl omma pikäst sõidust muna kintsõ külge kinni kliipünü, tä raputas niimuudu noid vallalõ.


Tossu Tilda pajatusõ

Kolikambrõ koll Talomajja oll’ katusõ ala vällä ehitet illos suvõtarõ. Sääl miildü perretütrel tõõsõ tütrikuga, kes oll’ timäga ütevannunõ, muu rahva silmi alt kavvõmbal olla. Nuu tütriklatsõ olli joba piaaigu preili. A näidega üten tilbas’ kõrvaltalo tsill’okõnõ lats’kõnõ, kinkalõ miildü kah ilostõ säet suvõtarõ. Tedä vanõmbidõ tütrigõ salajutu es huvitagi, tälle paki rohkõmb huvvi ilosa [...]