Krabi kooli tummõ pilve

Viil nätäl tagasi oll’ Krabi kooli direktri Sprengi Ale piaaigu kimmäs, et tulõvast sügüsest Krabi kuul ummi ussi valla ei tii. Krabi külä jaos tähendänü tuu, et vahtsõt tüükotust piät otsma 35 kooli tüütäjät. 65 seoniaoni Krabil koolin käüvät last pidänü umma opmist jakkama muun koolin. Ministeeriümi vastussõst Umalõ Lehele või siski vällä lukõ, et [...]


Kaika suvõülikuul tulõ Lätimaal Kornetin

Timahavanõ Kaika suvõülikuul peetäs 11.–13. põimukuul Vana-Laitsna vallan Kornetin. Korneti om kül Lätimaal, a Vana-Laitsna vald om vanastõ olnu Rõugõ kihlkunna osa ja sääl eläs täämbädseni võrokeelitsit inemiisi. Suvõülikooli rektori Konnula Margussõ (Contra) sõnno perrä om timahava plaanin kõnõlda inämb tuust, kuis võrokõsõ ja lätläse läbi käävä ja läbi käünü omma. Muidoki tulõ juttu Korneti [...]


Liinapäävä Räpinäl ja Põlvan

Joba seo nädäli lõpun, 26. ja 27. lehekuul käävä Räpinäl ja Räpinä ümbre hää kodo päävä, miä tähendäs hulga esisugumaidsi ettevõtmiisi. Peetäs riikevaihõlist palkmajaehitäjide kutsõvõistlust, Räpinä aiakoolin omma vallaliidsi ussi päävä. Omma ka käsitüü-, kunsti- ja aiateemalidsõ tüütarõ väikeisile ja suurilõ, lillisäädmise võistlus ja näütüs. Ussõ tegevä valla kodokohvigu, sõita saa viitaksoga, om huvisõitõ ja [...]


Rõugõ kunstikuur võtt luvva ussõ iist

Seo puulpäävä, 27. lehekuul tetäs Rõugõ kunstikuur suvõs valla. Kuur nakkas valla olõma egä päiv kellä 11–18. Rahmani Jani pilt


Hää kunst pand perrä märkmä

Minevä nätäl sai ka mikandin, Põlvan ja Võrol, nätä Linnateatri etendüst «Köster». Põnõvalõ jutustõt lugu kur’ast inemisest pand’ perrä märkmä, mille inemine kur’as läts’. Tiatritükk pand mõtlõma ka maailma üle laembalt. Kas om nii, et ilman saa jaka asju selgele häis ja halvus? Kas värvi, minka ilmaello seletä, omma õnnõ must ja valgõ? Kas omma [...]


Linnugi pääl

Harva kotoh käüjä kuuld ja näge terävähe, kuis inglüse kiil eesti kiilde sisse hiil ja kuis maailmakülä peräle jõud Linnuk om luhvtibuss – õnnõ istu ja sõida. Näütüses Tarto-Tal’na bussisõiduaoga (umbõs kats tunni) saat Tal’nast Amstõrdammi nigu niuhti. Midä sa tiit? Kaet aknõst vällä, ku saat. Mõtlõt. Pilvi pääl paistus kõgõ päiv. Varrahummogunõ rahvas om [...]


Tammekännu Liina: inemise ajava esi keelin esi asjo

Keeleuurja Tammekännu Liina kaits Tarto ülikoolin 31. lehekuul umma inglüsekeelist doktoritüüd, miä kõnõlõs katskeelisüsest Võromaal. No seletäs tä täpsempä, midä ja kuis tä uursõ ja mille Võromaa katõkeelisüs esieräline om. Ti doktoritüü päälkiri om «Narratological analysis of Võru-Estonian bilingualism». Kuis tuud päälkirja lihtsäle inemisele är seletä? Midä ti täpsembält uursõti? Tüü päälkirja või tõlki nii: [...]


Pildimiis Tootseni elopildiraamat

Rõugõst peri kirämiis, inneskine raadiomiis ja riigikogolanõ Tootseni Toivo (73) korjas raamadu jaos kokko uma esä, inne sõta kuulsa piltnigu Tootseni Jaani pilte. «Mul hindäl oll’ õnnõ üts esä pilte album – ku pomm sattõ mi majja, sis linnas’ tuu aknõst vällä,» kõnõl’ Tootseni Toivo. «Esä pildikogo, negatiivi ja kõik muu fotokraam sai hukka. No [...]


Rumvolti perre Võro kunstikeskusõl tulõ juubõlinäütüs

30. lehekuul tege Võro kunstikeskus Avatud Ateljee vallalõ kümnendä aastanäütüse – kunstnigõpaar Rumvoldi Aivar ja Ruti omma nii kavva opanu huviliidsi kunsti tegemä. «Aastaga iks jõud inemine ütte-tõist är oppi,» kõnõl’ Aivar. Timahava sai ateljeen pruuvi savitüüd, õlimaali, tsehkendämist ja pastelli. Huvilidsõ omma päämidselt inemise, kiä tahtva hindä majapidämiste mõnõ ilosa as’a saia. Stiil om [...]


Kuulmeistre Vahtra Jaan

135 aastakka tagasi sündünü Vahtra Jaan tahtsõ kuulmeistres saia. Tä plaansõ minnä opma Jõhvi gümnaasiummi koolioppajidõ ettevalmistusklassi, a rahha es olõ ja es saa minnä. Es jääki muud üle, ku tull’ 1900. aastagal naada Meeksi vallakirotaja abis. A Vahtralõ es miildü kantseleiammõtnigu tüü. Õnnõlik juhus tull’ appi ja tä sai kutsõlda oppaja kotussõ Meeksi-Parapalu koolin. [...]


Viies jago vorstijupist

Rehkendi veidükese. Ku ma saa tüüandja käest 1000 eurot brutopalka ja kõik tüütäjä massu maaha arvatas, saa ma kätte 807 eurot. Et mullõ 1000 brutot massa, lätt tüüandjal tuhandõst 338 eurot rohkõmb ehk 1338. Lihtsä rehkendüs näütäs, et tuujaos, et ma saasi 807 eurot kätte, om vaia riigile massa 338 + 193 ehk 531 eurot. [...]


Võrumaa vägi

Oll’ Tartun arstõ man käümise päiv. Kõgõpäält oll’ aig kinni pantu silmäarstilõ. Sääl uutmist pall’u: järekõrran saisi ilmatu aig, sõs kontrolliti nägemist, sõs uutsõ jäl hulga aigu, ku sai tohtri kabinetti. Tuu saatsõ umakõrda alumadsõ kõrra pääle aparaatõ ala, kon pidi jäl uutma. Ku peräkõrd vahtsõst üles jõudsõ, oll’ jäl vaia uuta. Aig vinüsi nigu [...]


Kuis ma sitasitikalõ hädätappu tei

Lugu juhtu 1950. aasta paiku, a om seonimaani selgele meelen. Elli sis imä ja vanaimäga Rõugõ lähkül Hinu külän ja käve Rõugõ kooli edimädsen vai tõsõn-kolmandan klassin. Tiidse hädätapust – eläjäl ei või laskõ vaivõlda. A noid rumala nimega sitikit sibasi sakõst lauda ussõ iin ümbre ja juhtugi ma ütskõrd nägemä, et vanaimä kogõmalda ütele [...]


Soss-sepp John

Ütskõrd oll’ mu vanalesäl vaia kraavi kaiba. Kutsõ sõs appi tüümiis Johni, kes ollõv kõva kraavikaibja. Vanaesä tsusas’ kraavi ütte otsa puuroika ja köütse kabla üte otsa roika külge. Tõmmas’ kabla sirgõlõ sinnä, kohe tahtsõ kraavi kaiba, ja ütel’ Johnilõ, et kaibku kraav täpsele sinnä, kost lätt kabõl. Et kabõl jäi kraavi kaibmisõl ette, tull’ [...]


Maolda nali

Pini ja pähkmä Üts vanamutt, ku bussi pääle tull’ ja piledi ost’, pakk’ bussijuhilõ kotikõsõ pähkmit kah. Niimuudu kümme aastakka egä kõrd. A ütskõrd inämb es paku. Bussijuht es tihka kõrraga küssü, a uudishimu oll’ suur ja lõpus küsse, mis juhtunu om. «Oi, pojakõnõ, halv asi om juhtunu. Mu pinikene kuuli är,» selet’ vanamutt. «A [...]


Bussiga asku vidämä

Ma kuuli raadiost, et pääliina inemisil lätt elo põnõvas. Üts ja sama firma nakkas nii asku ku inemiisi vidämä. Tuu näge vällä sõs nii, et ku oodat bussipiätüseh ja tulõ buss, saat bussi pääle minnä, ja ku sääl asu kõrval ruumi om, saat istu kah. A ku tulõ prügüauto, pressitäs inemise sinnä kasti ja viiäs [...]


Tossu Tilda pajatusõ

Lõhnaõli ja poliitiga Valla sotsiaalammõtnik läts’ tutva provva mano. Tuu oll’ sääne provvakõnõ, kinkalõ miildü pall’o küssü. Seokõrd tahtsõ tä tiidä: «Mis tollõ odekolonniga vallalõ om?» Ammõtnik ai kõrva kirki. Tä es saa küsümisest arvu. A vanaprovva lassõ edesi nigu kuulipritsist: «Mis nä timä ümbre kisklõsõ?» Asi oll’ segätsest segätsemb. Kunagi loeti joodikilõ sõnno pääle [...]