Tsirkõ ei või välän pitä

Ülehummõnidsõst (1.04.) pääle tohe-i kodotsirkõ vällän pitä vai piät näid vähämbält võrkaia seen hoitma – Eestin om tsirgugripi oht. «Aid om olõman. Ku väega nõutas, sis või jo võrgu pääle kah tõmmada,» ütel’ päält 30 aasta kannu pidänü Antoni Annika Rõugõ kihlkunnast Tagakolga küläst. «Kana piät nigunii aia seen olõma, muidu võtt kull vai repän [...]


Aasta keeletego – kotussõnimeraamat

Imäkeelepääväl (14.03.) hõigati vällä aasta keeletego – Eesti kotussõnimeraamat, mille päält 6000 kotussõnimest omma päält 1000 Vana-Võromaa nime. Aasta keeletego om kõgõ korgõmb tunnustus eesti keele hääs tettü iist ja tuu valiva Eesti vabariigi vahtsõl aol ammõdin olnu haridus- ja tiidüsministri. Vana-Võromaa nimmi kotsilõ kirodi raamaduhe Võro instituudi kotussõnimeuurja Saarõ Evar ja Fastrõ Mariko. Raamatust [...]


Kooli pidävä vasta

Vanal-Võromaal liidetäs sügüsest Sõmmõrpalo kuul Osola kooliga ja Misso kuul tetäs 6klassilidsõs, tõõsõ kooli pidävä vasta. «Mehikuurma põhikoolin oll’, om ja tulõ sügüsest 18 opilast,» ütel’ Vana-Võromaa kõgõ väikumba vallakooli direktri Hellengu Ege. «Mi iks usumi, et kuul jääs alalõ.» Mehikuurma lätt Räpinä valla ala ja parhillanõ vallavanõmb Palu Kaido ütel’, et ütteminegilepingu perrä püsüs [...]


Keeletark vanavanõmbidõ abiga

«Opnu ma ei olõki, vanaimä-vanaesä käest om külge nakanu,» ütel’ võro keele ja kultuuri tundmisõ võistlusõ võitnu Võro gümnaasiumi tütrik Kobini Marianne (17). Marianne võitsõ 11. klassi arvõstusõn pikä puuga. «Kõgõ rassõmb oll’, et teemas oll’ Harglõ kihlkund ja taad teemat oll’ sääl peris hulga,» kõnõl’ tä. «Ümbrepandmist olõssi võinu rohkõmb olla, tuud ma mõista [...]


Uma Leht saa vahtsõ päätoimõndaja

Vahtsõst kuust nakkas Umma Lehte vällä andma SA Kultuurileht, kiä valisi Uma Lehe vahtsõs päätoimõndajas Rahmani Jani (41). Kirämiis Rahmani Jan ütles, et toimõndajatüü om tälle selge, tä om ka varrampa puhkusõaol Uma Lehe toimõndaja asõmõl olnu. Vahtsõnõ päätoimõndaja lupa, et Uma Leht jääs iks seoniaoni tuntu vormi sisse. Vahtsõs saa ka SA Kultuurileht vällä [...]


Aituma, hää lugõja!

Olõ Uma Lehe tegemist iist võtnu joba pia 17 aastakka, kõgõpäält abi-, sis päätoimõndaja ammõtin. Om olnu illos ja põnnõv aig. Et Uma Leht püüd löüdä elost üles kõkkõ kitmisväärset, sis olõ otsnu üles võrokõisi, kiä midägi väega häste tetä mõistva. Sändse luu andva kimmüst, et mi kandin saa toimõ tulla külh, ku esi usut [...]


Pazuhanitši Romet: Mehkamaal piät elu alalõ jäämä!

Mõnistõ nuurmiis Pazuhanitši Romet (22) juht väikun vallan pia kõiki nuuri tegemiisi: om koolin huvijuht, kodotütride ja nuuri kotkidõ päälik ja valla nuurijuht. Päält tuu opp viil Villändi kultuuriakadeemiän huvijuhis. Mändse omma olnu kõgõ parõmba ettevõtmisõ, midä sa üten Mõnistõ kandi nuuriga tennü olõt? Eks egä nuuriga kuun tettü sündmüs om olnu hää, a kõgõ [...]


Kur’a näoga ringikäümine tulõssi är keeldä!

Kas kiä om mõtõlnu, misperäst viimätsel aol nall’apääväl vähä nall’a saa? Mu meelest omma säändse hädä kaala toonu inemise, kiä nall’ast arru ei saa ja võiva õkva vihatsõs saia, ku näid petetäs. Ei tohe ka edimetse aprilli lehen ulli aija, et konhgi kauõn medägi ilma rahalda vai maru odavalt andas, sis või toimõndus esiki kohtukutsõ [...]


Perrevägivallast

Pühendet J. Ossinovskile Perämiidsil aastiil käü Eestin üts kampaania, mille võinu kokku võtta nii: «Appi, naisi pestäs!» Viil ei olõ ma kuulu, et: «Appi, mehi sõimatas ja mõnitõdas!», aga lootust om, et tulõ tuu kah. Mõlõmba hüüdlausõ olõsi esihindäst õigõ, aga naisiga om asi jõudnu kavvõmbalõ, turvakodudõni. Meestele võinu sõski kah kasvai üte turvakodu tetä, [...]


Ilmaparandaja opp pääliinan oppajas

Võro küle alt Kubijalt peri Lepä Harold (20) taht muuta maailma parõmbas kotusõs ja tiid, et tuus tulõ muuta latsi. Nii opp tä Tal’na ülikoolin klassioppajas. «Nigu üteldäs – mul om missioonitunnõ,» seletäs Harold. «Saa esi kah arru, et seo om tsipakõsõ lihtsämeeline mõtõ. No ma iks looda, et saa häste opatõn muuta parõmbas latsi [...]


Puiga näütemängupäiv tõi vällä latsi mängurõõmu

Äri tarkusõkivvega, tüütü provvakõsõ ja kriuhkalidsõ vanamehe – 17. Puiga näütemängopääväl sai nätä kirivit tegeläisi. Võrokeelitsit näütemängõ mängiti kuus tükkü: Puiga kooli «Tarkusõ kivi», Mõnistõ «Ilodu pardsipoig», Vilustõ «Ütsindä kotoh», Harglõ «Tiatrin» ja Osola kooli kats tükkü – «Jussikõsõ 7 sõpra» ja «Kardoka Polli». Latsi mängmist hindsi nii suurõ inemise (Allasõ Tiia, Tammiste Heli ja [...]


Trehvämi Rõugõn!

1846. aastal luudi Rõugõn kihlkunnakuul: 25 last naksi opma olõkatussõga elotarõn. 1883. aastal sai valmis koolimaja, kon Rõugõ kuul om täämbädse pääväni. Kihlkunnakoolin opsõ poiskõsõ lugõma, kirotama, kerigulaulõ laulma, rehkendämä ja saiva usuoppust. Koolioppusõ kats päämist alostalla olli kristlik eloviis ja esämaa-armastus. Päält 150 aastaga tagasi naati koolin saksa kiilt oppama ja tetti tuud nii [...]


Tühi tunnõ om

Ma olli viie-kuvvõnõ. Sai keskkõrvapõlõtigu, kõrv halut’ niimuudu, et pää unnas’ vaihtpidämäldä. Papa es aja minno ütsä aigu magama nigu harilikult, istsõ vanaimä üsän ja kai telekat. «Don Juan Tal’nan». Nii hää film oll’, et halu tundu väikumb. Kamprihais – kamprit panti vatiga kõrva, mis tuust, et tä es avida. Don Juan mullõ väega es [...]


Kivigõ õkva aknõlõ

Uma puulsada aastat tagasi käve ma Antsla keskkooli kümnõndõn klassin. Mi pidimi käümä koolivormin, valgõ kraegõ tummõsinitse vai pruuni kleidigõ. Mul oll’ kats sõbrantsi, Ester ja Halja. Lasimi nääripidulõ minnä indäle tetä ütesugutsõ kleidi, kirsipunatsõst mõsusammõtist, valgõ brodõriipits ilustõ krae ümbre. Pidu pääl tull’ meil sääne krutskilinõ mõtõ, et tulõmi kõik pääle koolivaheaigu edimäsel pääväl [...]


Uutmada külälise

Mu esä juhtsõ mõnõ aasta tagasi jahisektsiooni ja ütel talvõpääväl oll’ täl asja Põlvahe jahimajandihe. Imä lepse uma sõsarõga kokko, et nä ommava niikavva Orajõõl vele puul küläh, ku esä ummi asju aja. Ilm oll’ illos ja imä sõsaraga lätsi suurõ tii pääl auto päält maaha, et kilomiitre jago uno majani jalaga kõndi. Tii pääl [...]


Sanna man

Vanast küteti sanna mõnikõrd mitmõ perre pääle. Mehe olli joba sannan käünü ja võtsõva tarõ man õlut. Naisil olli latsõ kah sannutõdu ja saiva esi lõunõt visada ja mõskõ. Ütel poiskõsõl nakas’ ikäv ja timä läts’ sanna aknõst kaema, midä naasõ sääl tegevä. Juusksõ sis meeste manu ja kuulut’: «Kas ti tiiäti kah, et naasõ [...]


Tossu Tilda pajatusõ

Rehkendämise rõõm Ütskõrd aastit tagasi oll’ kevväi käen ja kooliaasta lõpp lähkün. Edimädsen klassin es olõ üts poiskõnõ kümne seen rehkendämist selges saanu. Nuur koolipreili kaivas’ umma suurt murõt vanõmbalõ tüükaaslasõlõ, kes üteliidsi oll’ internaadin kasvataja. Tuusama poiskõnõ tekk’ kah pääle tunnõ sääl ummi koolitükke. «Olõ no murrõlda, kül ma as’a tälle selges tii. Nii [...]


03.04. Soomõ ja Norra vähendäse saamõ õigust piirijõõst kalla püüdä

Soomõ ja Norra parlamendi kinnüdi kokkolepmise riike vaihõl, mink perrä antas inemisile õiguisi Teno jõõst kalla püüdä. Kokkolepmise puult andsõva uma helü Soomõh inämbäste liidovalitsusõ eräkundõ rahvaedüstäjä (Keskusta, Perussuomalaiset, Kokoomus), puult oll’ 111 hellü ja vasta 53. Teno vai põh’asaami keelen Deatnu jõkõ piten juusk põlidsõl Saamimaal luuduslinõ piir Norra ja Soomõ riigi vaihõl. Piir [...]


03.04. Naval’nõi sai meeleavalduisi kõrraldamise iist 15 päivä vangikuan

Valitsusõ vastalidsõ poliitigu Aleksei Naval’nõi kutsmise pääle avaldi inemise miilt piaaigu 100 liinan Vinnemaal. Meeleavaldajidõ arvamisõ perrä om pääministri Dmitri Medvedev umah ammõtih kokko varastanu suurõ varandusõ. Politsei võtt’ lualda kõrraldõduil meeleavalduisil pall’o inemiisi kinni ja Naval’nõi esi piät noidõ kõrraldamisõ iist kohtu otsussõ perrä 15 päivä kinni istma. Kokko säädse Hainapuu Ott


03.04. Putin om valmis Trumpiga kokko saama Helsingin

Vinnemaa president Vladimir Putin ütel, et om valmis kokko saama Ameeriga Ütisriike presidendi Donald Trumpiga Soomõh, ku sääl saava kokko Arktika nõvvokogo riike valitsuisi juhi. “Soomõ mõist väega häste säändsid sündmüisi kõrralda,” ütel Putin Arhangelskin kokkosaamisõl Soomõ presidendi Sauli Niinistöga. “Soomõ om väega hää riik ja Helsingi väega hää kotus säändse kokkosaamisõ jaos.” Soomõ saa [...]