Peetäs jõululaatu

Edimädse 15 laadaminotiga möimi är 24 villaubinat joulukuusõ kaunistusõs,» kitt’ Vana-Võromaa käsitüü jõululaada vidäjä Oja Vilve päält laada vallalõtegemist 5. joulukuu pääväl. Kullõ artiklit:   Vilve ütel’, et joululaadal lätsi kaubas ka pinivillasuka ja Vana-Võromaa kirjoga märkmigu. Oja Vilve saat’ õkva päält edimäst laadapäivä käsitüümeistriile sõnomi, et käe omma vaia käümä panda ja kingikraami mano [...]


«Vana katskinõ kass» – Eesti kõgõ umaperätsemb latsiraamat

Keväjä vällä tulnu Laanõ Triinu latsiraamat «Vana katskinõ kass» sai kõgõ umaperätsembä latsiraamadu preemiä – Eesti latsikirändüse keskusõ Aasta Rosina. «Vana katskinõ kass» kõnõlõs vana kassi eloõdagust ja pakk võimaluisi tõsõ ilma ja vanassaamisõ seletämises latsõlõ. Latsikirändüse keskus põhjõnd’ preemiä andmist tuuga, et raamadu teemat – elokaar ja vanas saaminõ, elost ärminemine ja lein – [...]


Ekspertiis: Eesti lõunatippu tulõssi viil uuri

Luuduskaitsja tahtva tetä Eesti lõunatipun Piitre jõõ kaitsõalla suurõmbas, no tuus pidänü tuu maanuka põh’aligumbalt läbi uurma, ütles vahtsõnõ ekspertiis. «Et kaitsõalla suurõmbas tetä, olõssi vaia tetä viil mitu põh’alikku hindamist: uuri mõtsaelopaiku tüüpe, vääriselopaiku, samblit, sammõlikkõ ja siini,» selet’ Eestimaa luudusõ fondi (ELF) mõtsatundja Selli Indrek, kelle käest keskkunnaammõt ekspertiisi telse. ELFi tüürühm (päält [...]


Mi kandi latsõ robotivõistlusõl

2.–4. joulukuul pääliinan peetül robodivõistlusõl Robotex leivä huuga üten ka mi kandi koolilatsõ. Robotexil oll’ hulga võistluisi, võistlusõl «Kinä päiv robotiga» võistli Rõugõ roboditsõõr ja kats võistkunda Haani koolist. Avvohinna sai võistkund «Haanja tiigrid» (Soka Andrika-Anete, Järe Kusti, Säde Sädeli, Jõgeva Raimondo ja Vodi Õnnõlõim). Võistlustüün suusat’ Ozoboti robot alla Suurõ Munamäe mäejala päält, suusat’ [...]


Luuduskaitsja kutsva Eesti mõtsa iist hellü andma

Luuduskaitsja kutsva kõiki, kiä Eesti mõtsa peräst süänd haltasõ, andma uma helü Eesti mõtsa iist ja üteliidsi mõtsasäädüse muutmisõ vasta. Üleskutsõ tetti tuu pääle, et Riigikogo taht muuta mõtsasäädüst tuun tsihin, et saasi viil inämb ja noorõmbat kuusõ- ja pedäjämõtsa maaha rako. Hellü saa anda www.petsitsioon.ee/eestimetsaeest. Ku kokko saias vähämbält 5000 allkirja, sis antas papõr [...]


Kõik priitahtligus?

Seon lehen om mitu juttu, mille pääle tulõ küsümüs: ku tahat, et Eesti riigin midägi tarvilikku sünnüs, kas sis piät tuu esi är tegemä? Tuud om pästeammõt ammu kõnõlnu, et suurõmb jago pästmisetüüst piässi jäämä priitahtligõ pritsimiihi olgõ pääle. Võro maakunna kõgõ tegüsämbäs kodanigus valitu Pruti Väle seletäs ilosahe, et muidoki avitas tä, pall’o saa, [...]


Osta tulõ aru järgi

Jo märdipääväst pääle tetäs joulust juttu. Poodi ja kaubakataloogi mugu pakva, et ostkõ joulus tuud ja tõist. Mi inemise omma muiduki enämbüisi taa jandiga harinu, tegevä hendäle nimekirja, medä om vaija pikis pühis söögitegemises ja medä kinkmises, ja ostva tasahaaval ja mõistusõga. Mõni nätäl tagasi naksi siin ja sääl kuulda ja lukõ olõma, et mi [...]


Lugõja küsüs

Mille saa-i Võromaalt saata Võromaa-teemalidsõ postmargiga kaarti? Ku Võro liina inemine taht saata sünnüpääväs vai pühhis postkaarti, sis joba tükk aigu tsusatas inämbäle kätte mark Keila liina kiräga. Kas ei võinu ummõhtõgi Võro liin hindä jaos laskõ tetä uma ja ummamuudu kirämargi, nii et kõrraga olõs arvu saia, et taa kiri om saadõt Võro mäki [...]


Tulõkipõn Tuviku Anu

«Nõrk tetä kimmäs, kõvvõr sirgõs, pelgäjä julgõs ja kohmats siuhkõs,» sääne om Põlva maakunna sädeinemises valitu Tuviku Anu (73) tüü tsiht olnu jo pia puul aastasata. Anu tull’ Räpinähe kihälise kasvatusõ oppajas ja kergejõustigutreeneris pääle ülikuuli 1967. aastal. Anu tulõtas miilde, et ku tä bussiga edimäst kõrda Räpinähe tull’ ja kooli poolõ kõndsõ, trehväs’ silla [...]


Uma kandi hää valvaja Pruti Väle: tüüd tulõ kõikaig mano

Võro maakunna kõgõ tegüsämbäs kodanikus valitu haanimiis Pruti Väle (51) vidä joba säidse aastakka Suhka priitahtlikku pästekomandot. Kukki turismitalo pidämise mant om tuusjaos rassõ aigu võtta ja tüü kurb, tund miis, et piät umma kogokunda avitama. «Vaihõl kaksa hinnäst kasvai poolõs, no kohusõtunnõ toukas takast, et taad asja vitä,» kõnõlõs Pruti Väle pästekomando kotsilõ. Katõs [...]


50 aastakka vanno asjo korjamist

23.11.1966 tetti Kreutzwaldi muusõumi mano kodoluulinõ osakund. Vana-Võromaa kultuurikua muusõummõ päävarahoitja Ruusmaa Arthuri lemmik-muusõumias’a 58 000 museaali siäst: Mammutikihv. Ku latsõ tulõva muusõummi, sis nä küsüse kõgõ, määne om mi kõgõ vanõmb asi. Õkva om hää üteldä, et seo kihv – 10 000 aastakka vana. A löüti tuu peris ilda: 18.10.1973 Nogopalo liivakarjäärist. Tark miis, [...]


Pasunapoisi lustilidsõ mälestüse

12aastadsõlt kotost Võromõisast Võro kreiskuuli opma lännü Lina Robert (Karl Robert Linna 1893–1985) mõistsõ häste laulda ja pilli mängi. Muusõumilõ saadõtuin mälestüisin kirotas tä nii: «Võrol oll’ sis ammõtin rätsep Sika Osvald, kes mängse pasunakoorin. Kuna tä pidi hindä man üüriliidsis ka maalt tulnuid koolipoissõ, sis sai Sikk teedä, et ma mõista pilli mängi. Tä [...]


Preemiä pudõlikäkjäle?

Ai, kuramus, sotsiaalministeeriüm uut maakundõ käest ettepanõkit, taht kittä kõgõ kõvõmbit alkoholikah’o vähändäjit. Preemiä nimi om «Kõgõ tegüsämb alkoholikah’o vähändäjä paikkunnan». No nüüt naatas viinapudõli käkjile avvotasso andma vai?! Inämbüste omma nuu naasõ, kiä mehe iist õdagu pudõli är käkvä. Inemine heränes hummogu üles, süä om saismajäämise veere pääl… Kopõrdas sis mehekene vüürüste, kon om [...]


Tütrik kesk massinavärki

32 aastakka tagasi nakas’ mu koolitii Tsirguliina keskkoolin lõpulõ saama. Lõpõtusõs pidi tulõma viil umblõmisõ oppus. Mullõ oll’ tuu hirmsalõ miilt müüdä. Paar pruntsi, pluusõsit ja vellele lakju siiriga pükse olli joba kokko lasknu. A huviliidsi punt es kasu sukugi ja tetti vahtsõnõ plaan. Mi klass lüüdi juppõs ja anti teedä, et kolm tütrikut nakasõ [...]


Latsõ suu ei petä

Mi perrele anti inne sõta Eesti aigo Räpinä vabadussamba platsi kõrrahhoitminõ. Tuu iist sai säält niitä haina lehmäle. Päält sõta tull’ Venne aig. Sammas laste õhko. Heitämine oll’ suur ja plats oll’ kivimüräkit täüs. Esä nägi, et sammas jäi pia tervest, aga kohe peräst kattõ, es tiiä kiäke. Platske tette tasatsõs. Parteilästele tull’ mõttõhe, et [...]


Äpärdünü ehalkäük

1967. aasta talvõl oll’ lummõ peris pall’u. Mu kodu oll’ külä lõpun. Inne toda oll’ puukuur, jupikõnõ aiamaad ja sõs tõnõ maja, kon eläsi mu peigmiis Elmar. Päivä tüü man tä ütel’, et tulõ õdagu mullõ küllä. Uutsõ ja uutsõ, kell läts’ joba pall’us. Lõpus koput’ mullõ aknõ pääle. Sisse tullõn raput’ püksiseerist lummõ vällä [...]


Tossu Tilda pajatusõ

Kitsõtallõ ja matõmaatiga Umaaigsõ Kolepi kooli matõmaatigaoppaja Tedre Linda pidi kitsi. Oppajat kutsuti Kitsetädis. Kõrd talvõl, ku ilmajaam lubasi väega külmä üüd, pallõl’ Kitsetädi kooli direktri käest lupa kitsõtallõ üüses koolimajja lämmäle laskõ. Hummogu sai selges, et eläjä olli eelmidsel pääväl tettü matõmaatiga kontrolltüü nahka pistnü. Ku oppaja latsilõ tuud kurba uudist kuulut’, plaksuti latsõ [...]