Vahemehe jahtva põllumaad

Maa ostmisõ ja müümise ettevõttõ ullitasõ maaumanikkõ, et põllumaa odavalõ kätte saia ja põllumehele kallimbalt edesi müvvä. Kullõ artiklit:   «Nii ilostõ kõnõl’, et 2300 eurot hektärist om umbõ hää hind, et kõik paprõ ajasõ nä esi kõrda ja masva käsiraha kah ette,» kõnõl’ maaumanik, kellele kõlist’ üte firma «kuldsuu» ja pruuvsõ kümmet hektärri põllumaad [...]


Margi Martini pilt võitsõ Vana-Võromaa preemiä

Maavalla kua pühäpaiku pildivõistlusõl sai Vana-Võromaa eräpreemiä Rõugõ piltnigu Margi Martini pilt, mille pääl om Haanimaa Mustahamba tamm kuuvalgõl üül. Margi Martin selet’, et pühä puu pildistämine sai ette võetus kimmä tsihiga – oll’ tahtminõ pühäpaiku pildivõistlusõl viil kõrd üten lüvvä. «Minevä-aasta ma võitsõ tuu võistlusõ ja mõtli, et proovi viil,» kõnõl’ tä. «Ma otsõ [...]


Inne märgi, sis müü

Iks kuulõt, kuis üts vai tõnõ inemine om põllumaa müümisega pettä saanu. Skeem om sama, minka pantas inemine ostma 2500eurost pudsunudsijat vai aiatäüt plastmasspäkätsiid – kavval mesijutt. Ku iks müügimiis kõlistas ja kitt, et pakk umbõlõ hääd kaupa, sis nigu ütel’ põllumiis Oidermaa Erki: «Piät olõma väega kimmä sälgroodsuga, et sändsele pommitamisõlõ vasta saista.» Ku [...]


Kaarna Kalev: ku om hää idee, tasus uman kodokandin ettevõtõ luvva

Ühisnätäl (21.–27.11.) pidä tähtsäs ütenkuun luumist ja ettevõtmist Põlva maakunna nuuri jaos om vällä hõigat ideekonkurss päälkiräga «Välgatus» – noorõ opva uma kodokandi häti tähele pandma ja vällä pakma, kuis võisi nuu kõrda saia. Ütitsel nädälil, 24.11. om Põlvan ideeturg, kon nuuri miiskunna saava hindä mõttõ käümätoukamisõs avitaja. Nuuri avitas 12 uma ala as’atundjat, üts [...]


Tegijäle!

Hummuk Mõnistõ muusõumin. Telefon helises – tõsõl puul om Silla Silver: «Kas sa olt muusõumin, taha kõrras arvutilõ, üts kiri om saata.» Muiduki saa. Täl sääl Läti piiri veeren Tsiamäe otsan levvi ei olõ. Tsiamägi om Silveri vanõmbidõkodu. Sündünü om tä kül Tsiberin, a kooliaos sai joba kodu tagasi. Mullõ tundus, et tuu Krabi-tagunõ mägine [...]


Uma Mekk – võro keele nädäli mahlakas lõpp-punkt

Võro keele nädäli ettevõtmiisi tipp oll’ 12. märdikuu pääväl Võro spordikeskusõn peetü Uma Meki suurlaat. «Sada eurot kuluti külh esi laada pääl är, mugu mekse ja ostsõ,» tunnist’ laada üts kõrraldaja Veeroja Eda. «Väega hää olli Ilumäe talo verivorsti – õkva nigu imä tettü ja aiahainoga mekki antu. OÜ Ulgumaa angõrhainasiirop oll’ ummamuudu hää mekiga [...]


Võro keele nädäli võistlusõ

Võro keele nädälil 7.–13. märdikuul peeti mitmit võistluisi. 8. märdikuu pääväl saiva Võro latsiraamadukogon selges timahavadsõ parõmba võro keelen ettelugõja. Kokko võtsõ ettelugõmisõ pääväst «Kullõ, ma loe sullõ!» ossa 32 opilast. Parõmba 2.–4. klassi vannusõrühmän: Raju Eliisabet (Kääpä PK, 4. kl, oppaja Kähri Jana), Soonõ Madli (Osola PK, 4. kl, oppaja Ermeli Merili ja Mürgü [...]


Põlva maavanõmba edimäne umakeeline säädüs

Põlva maavalitsus tennäs Võro Instituuti kuuhtüü iist võro keele nädälil ja and teedä, õt riigiasju saa umah keeleh kah aia – tulõ õnnõ tahta ja iist võtta. Võro keele nädäli pidämise mõtõ jõudsõ maavalitsusõni Võro Instituudist. Teema sai Põlva maavalitsusõ kuuholõkil üles võetus ja sündügi plaan. Suur jago Põlva maakunnast om aoluuh käünü Vana-Võromaa kultuuriruumi [...]


Vastakaja

Minevädsen Uman Lehen olnu jämmide kuusõpuiõ jutu pääle anti toimõndusõlõ teedä viil mitmõst jämmest puust. Leisi Õie (75) Põlva kihlkunnast Listaku küläst näüdäs’ Võhandu jõõ perve pääl kasuvat harolist kõivu. Tä mäletäs, et kõiv oll’ joba sis jämme, ku tä lats oll’ ja imä tuu puu mant lehmäle haina tekk’. Ildampa om Õie käünü 284 [...]


Kriisa hõrila

21. märdikuu pääväl sai 150 aastakka tuust, ku sündü kuulsa Haanimaa hõrilameistri Kriisa Tannil. Kriisa vahmiilin oll’ mitu hõrilameistrit, kamba pääle teivä nä 23 keriguhõrila, päält tuud hulga koolihõrilit. Kasaritsa Jaani kooli juhataja Tedre Jakob kirot’ aolehen Wõru Teataja (ilmu 4.02.1935) mälehtüisi Tannili käest hõrilidõ ostmisõ kotsilõ. Teder selet’, mille väikul koolil hõrilit vaia läts’: [...]


Tekke jah riigile restart!

Väega häid asjo sünnüs: Keskeräkund, sotsi ja IRL kangutasõ põrgo väretit vallalõ. Edenemist näile! Arvudikeelen tulõgi riigile «format disk» tetä. Kõvaketas tulõ är formaati, vahtsõ mälubloki pääle panda ja sõs tulõ kõvakettalõ põhisäädüs vahtsõst pääle laskõ. Tsukrumass tulõ. Arvada soolamass kah. Automass, tiimass. Aktsiisi pandva lakkõ. Inemise tetäs lõpus umõtõ võrdsõs: ku põra ei olõ [...]


Imeruuhv

Tuu juhtu Orava vallah Kõliküläh. Üts naabrikülä miis sai hindäle mino uno Karla naabrimehe Kõlli Jaani elämise. Kõlli Jaan oll’ kiudutõdu Tsiberihe, kõgõ perega, ku kõrralik talopidäjä ja viil väikese traktori umanik. Venne kõrd es või kõrralikkõ talomiihhi salli. Puulpäävä õdagu pallõl’ vahtsõnõ naabrimiis Elmar, kas tä võissi uno poolõ sanna tulla. «Tulõ muidogi,» lubasi [...]


Kuis ma vanaimäle latsõsaamisõ asjun oppust anni

Seo ilma aigu ei olõ latsõsaamisõ ümbre inämb määnestki salgust. Latsõuutõl naasõ kõnd’va lämmä ilmaga ringi, suur kõtt iin puhtani pall’as, ja näide olõmanolõva väiku poja-tütre tiidvä väega häste, et imäl kasus kõtun tita ja esä um tuu tita sinnä kasuma säädünü. Mu latsõiän oll’ asi aga hoobis tõistõ. Sõs pidi latsõuutõl naanõ uma suurõ [...]


Tossu Tilda pajatusõ

Poliitikist võro keelen Võro keele nätäl trehväs’ ütte Eesti valitsusõ sadamisõga. Raadion aroti saatõjuhi vana valitsusõ maahavõtmist ja vahtsõ võimulõsaamist. «Rõivas pruugiti är ja visati minemä,» arot’ üts saatõjuht. «Rõivas – tuu om puhas võrokiilne nimi jo. A kuis om võro keeli ärpruugitu rõivas – tuu om jo pulst! Vahtsõnõ pääministri tulõ meil Ratas, tuu [...]