Võro keele nätäl kuts üten

7.–13.11. peetäs Vanal-Võromaal 11. kõrda võro keele nädälit. «Ku mõistati, sis kõnõlgõ, ku koton vai tüü man om võrokõisi lipp, pankõ vällä!» kuts Võro instituudi direktri Kuuba Rainer uma keele nädälil üten lüümä. Uma keele nädälil kuts instituut tegemä võrokeelidsit videoklipikeisi ja noid Youtube’i üles pandma. Miildejäävämbä klipi saava avvohinna. Üts muhe Youtube’i klipp om [...]


Kunstnik Navitroll’a tege võro keele nädälis vallalõ ummamuudu näütüse

4.11. kell 19 tetäs Vana-Võromaa kultuurikuan (Katariina 11, Võro) vallalõ Võromaa kunstnigu Navitroll’a näütüs «Mis tuu paar kriipsu sis är visata olõ-i». «Vällän omma maali ja skulptuuri, näütüse vallalõtegemise man om plaan üts performants kah tetä,» kõnõl’ Navitroll’a. «Kaia saa läbilõigõt tuust, kuis ma perämädse paarikümne aasta joosul olõ lõvvõndilõ värvi lakja määrnü ehk sis [...]


Vana-Võromaa kõgõ jämmämbä haava

Kanepi kihlkunnan Mügrä külän Kaarnamõisa mõtsan kasusõ Vana-Võromaa kõgõ jämmämbä haavapuu. «Ilusa haava ommava!» kitt’ haavatiidläne Tammõ Ülo, kiä mõõt’ 19. rehekuu pääväl är kolm Kaarnamõisa jämmet haava ja sai noidõ ümbremõõdus 2,7, 2,61 ja 2,44 m. Tammõ Ülol oll’ üten võetu ka puu läbimõõdu mõõtmisõ riist (klupp), mille perrä tull’ kõgõ jämmämbä haava läbimõõdus [...]


Tähtraamadu saa Lindora laadust

Nigu joba aastit om olnu, saa Lindora laada aos (28.10.) valmis 2017. aastaga Võro-Seto tähtraamat (vahtsõ aastaga kallendri üten tähtpäivi, juttõ ja luulõtuisiga). Saarõ Evar kirotas tähtraamatun uma vanaimä Renate perre saatusõst, midä muutsõ kõvva revolutsiooniaastak 1917. Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja Ruusmaa Arthur tege tutvas 100aastaidsi muusõumiasjo. Seto ülembsootska Leima Aarne kirotas ütest ummamuudu juhtumisõst, miä [...]


Hoia tervüst!

No külh om hää iks ellä Võromaal: ku määnegi suurõmb tervüsehädä külge tulõ, sis päset iks kipõmbalt tohtri mano, ku suurõ liina inemisega võrrõlda. Pääliinan uut hädäline EMO-n vastavõtmist sakõst kolm vai eski kuus tunni… Võrol vai Põlvan muutus tohtri murõlikus, ku järekõrd vinüs tunn aigu pikäs. Eritohtri mano saat mi kandin iks mitu kõrda [...]


Sommeri Lauri: Jaigi-tunnõ eläs külän edesi

Sännä kandi kirämehel Sommeri Lauril (43) om kaasi vaihõlõ saanu vahtsõnõ juturaamat päälkiräga «Lugusid lõunast». Raamadu kirotamisõs sai tä härgütüst nii uma kandi kirämehe Jaigi Juhani müstikahõngolidsõst loomingust ku Setomaalt Sännäle elämä tulnu vanaesä Höödori jutõst. 96aastadsõs elänü vanaesä jutõst jõudsõ Lauri üte pundikõsõ kassette pääle üles võtta. No tundsõ kirämiis, et om õigõ aig [...]


Mäletämise aig

Vähämb ku nätäl om hingipääväni jäänü. Vanal aol om naatu siit ilmast ärä lännüide pääle rohkõmb mõtlõma ja hingiaigu pedämä jo varõmb, mõnõl puul mihklipääväst pääle, mõnõl puul oktoobri lõpust. Muiduki ei unõtõda ummi lähküid, kedä enämb ei olõ, muul aolgi, aga ku päiv om lühükene ja vällän pall’u tetä ei saa, om enämb aigu [...]


Sällähädä pitsitäs

Tohtri hindasõ, et päält 90% inemiisist halutas sälg – seoilma-ao eloviis ei passi sälgroodsulõ. A ku sälä alomadsõn jaon läävä luutsõõri ehk diski uma kotussõ päält är, sis nä nakkasõ närve pitsitämä. Tuust tulõ põrguhalu, millest mõnõl juhul avitas valla õnnõ kirurgi väits. Kats võrokõist kõnõlõsõ umast kogõmusõst. Harju Ülle ylle@umaleht.ee       Maamiis [...]


«Kõva» papõr avit’ rahalugõja kodo

Sõda vai revolutsioon käänd’ iks inemiisi elo sassi. 1917. aastal, päält revolutsiooni edimädse ilmasõa pöörüssen, pagõsi umast Võro liina kotost üten perrega är ammõdi poolõst rahalugõja Zopa Friedrich. Zopa sõidi sõa jalust är Omski liina. No päält sõta ja Eesti Vabariigi välläkuulutamist tahtsõ pere iks Võromaalõ kodo tagasi saia. A Vinne ammõtnigu es lupa niisama [...]


100 euro lugu

Jälles kisk, egält puult, kost kaet. Simson ja Ratas võtva Savisaarõ käest Keskeräkunda üle, abis omma võedu kõik nipi mis võimalik. Musta Aadu tekk’ avaldusõ, et Loone Oudekki ollõv eräkunna Tarto kontorist 100 eurot är varastanu. Sopa-aokiränik Lusti Katrin naard’ tuu pääle sotsiaalmeediän, et tuu ollõv joba vana lugu. Keväjä oll’ tälle pakutu samma luku [...]


Kokkusaaminõ «kahruga»

Ma sõida valla bussiga tüü manu. Tõnõkõrd sõida tuusama bussiga tüült kodu kah. Ütskõrd, ku ma kodu sõitsõ, tull’ bussijuhiga sääne kõnõlus. Bussijuht (B): Kas sa julgutki kodu minnä? Ma (M): Mille ma es pidänü julguma? B: Ma näi täämbä Suulätte kandin karru üle tii minemän. M: No tuu oll’ sääl kandin, ma lähä jo [...]


Kavalus päst’ hädäst

Lugu juhtu innembi Võromaal Kasaritsa kandih. Tuudaigu veeti posti hobõsõga: lumõga riiga ja pall’a maaga vankriga. Talvõ olliva iks talvi muudu – pall’o lummõ ja keväjä pall’o suurvett egäl puul. Postividäjäs oll’ nuur latskõnõ Lea, kes sai hobõsõga häste toimõ. Ütskõrd keväjä, ku suurvesi jälki nigu vahunõ uja üle tii kohisi, jäi hopõn vii ette [...]


Suurõga ei olõ mõtõt vaiõlda

Olli vanaimä man. Unu oll’ kah sääl. Istsõmi läve pääl ja aimi niisama juttu. Ussõ kotsil om meil varikatus. Ma tahtsõ teedä, kas saanu katust üllen hoitvat ravvast posti vaheta puust posti vasta. Unu arvas’, et mille tedä piät vällä vahetama, nii om jo hää. Ma arvssi, et ravvast posti saanu viiä vannarauda ja tuu [...]


Tossu Tilda pajatusõ

Kuulsa nime solvaminõ Gümnaasiumi perämädse klassi opilasõ pidi läbi lugõma terve virna raamatit. Abiturient Oskar oll’ hädän: suur jago kirändüsklassikast oll’ timä meelest määnegi hämmär targutaminõ – saa es nõiakooli opilasõ Harry Potteri seikluisiga võrrõldagi… «Stepihundi» ja mõnõ tõsõ lugi Oskar iks läbi. No Ristikivi «Hingede üü» oll’ nuurmehe jaos õks liig mis liig. Tä [...]


Uma Lehe 2016. aasta suur jutuvõistlus

Ku sul om rahvalõ kõnõlda mõni põnnõv, lustilinõ vai hallus õkva elost peri jutt, saada tuu Uma Lehe 13. jutuvõistlusõlõ! Parõmba kirätükü saava avvohinna ja hää jutu trükümi lehen är 2017. aastaga joosul. Võistlusjuttõ sordi: 1. Periselt elon juhtunu nal’alinõ vai tõsinõ lugu Lugu, miä om olnu kas nal’alinõ, oppusõga, saatuslik vai muido ummamuudu. Juhtuminõ [...]