Maakunnabuss sai koolibussitsõõri

«Opilasõ jõudva sama bussiga nii Rõugõ kuuli ku Võro gümnaasiummi, vald võit aastan 2000 eurot,» kitt’ Rõugõ vallavanõmb Tootsi Tiit maakunnabussi köütmist valla koolibussitsõõri. Seo kuu 5. pääväst jõud buss nr 39 (Võru – Vastseliina – Misso – Murati – Ruusmäe – Luutsniku – Rõuge – Võru) Rõugõlõ kell 7.55, et latsõ jõvvassi kelläs 8s [...]


Uutmada hädä korstnapühkjä aktõga

Aasta aigu om masnu säädüs, et korstnaga majapidämise piät kutsõlinõ korstnapühkjä üle kaema ja ku korstna-aho kõrran, tuu kotsilõ akti vällä kirotama. Mitmõl majal täämbädses tuu akt om, tiiä-i kiäki ja tuust või hädä tulla. Lõuna pästekeskusõ ennetusbüroo nõvvomiis Mölteri Riivo ütel’, et korstnapühkjä aktist pia ei pästeammõdilõ teedä andma. Eesti korstnapühkjide koda kah tuud [...]


Võromaal trehväs ette harv seeneliik

Seo rikas seeneaastak om samblõ alt vällä toonu ka väega harva kasuvit siini, üte sändse otsa trehvsi õkva Võro liina küle all. Kõndsõmi põimukuu lõpu poolõ Võro liina lähküh Kosõl mõtsan ja silm kai kikkasiini ja puravigõ perrä. Kõrraga paistu, nigu olõs roosinupp samblõ vaihõlt vällä trügünü. Õkva sääne illos rõõsa tsõõrik lainõlinõ siin püüdse [...]


Saa oppi hobõsõga põllutüüd tegemä

Hobõsõga põllutüü tegemist saa oppi Karula rahvuspargin ja Harglõ kihlkunnan Tsirgumäel. 23.09. kell 11 kõnõldas Ähijärvel Karula rahvuspargi keskusõn hobõsõpidämisest vanastõ ja parhilla, tüühobõsõpidäjäs saamisõst, hobõsõriistust ja loogarakõndist. Pääle lõunat saa esi kah hobõsõga tüü tegemist pruuvi. Oppasõ Kama Kaido, Partsi Priit-Kalev, Tammõ Vello ja Väärsi Kaja. 24.09. kell 11 om hobõsõtüüpäiv Harglõ kihlkunnan Tsirgumäel. [...]


Opatas vana maja kõrdategemist

Palkhuunõ kõrdategemise nõvvopäiv tulõ 16. süküskuu pääväl kellä 15–18 Antsla vallan Kaikal Ala-Härmä talon. Mändse omma vana talomaja ja tõisi talohuunidõ päämidse hädä ni mille nuu omma tegünü, seletäs MTÜ Vanajamaja meistri Palolilli Margus. Saa nõvvo, kuis piäsi vana maja kõrdategemisega pääle nakkama, mändse matõrjali omma hää ja midä piät tegemä, et vana huunõ edespite [...]


Saa parõmbidõ külh!

Illos, et Rõugõ vald sai koolibussitsõõri külge haaki maakunnaliini, millega saa õkva õigõs aos nii Rõugõ kooli ku Võro gümnaasiumi ussõ ette. Nii pidänügi bussi sõitma. Põhikooli-, gümnaasiumi- ja kutsõkooliopilasõ ommaki jo kõgõ suurõmba bussisõitja. Et suurõmb jago näist autoga ei sõida, sis (kinnimastu) bussisõit om näide jaos kõgõ parõmb ja odavamb sõitmisõ viis. Põhikooliopilasõ [...]


Kas põllumiihi Tuumpää-meeleavaldusõst om kassu?

• OÜ Põlva Agro (1067 piimälehmä + pia sama pall’o nuurkarja) juht Alepi Piitre: Kassu om egäst ettevõtmisõst, mis and teedä, mändsen saisun mi põllumajandus om. Valitsus ei kullõ jo sukugi, midä tuu kotsilõ kõnõldas. Sitan saisun om Eesti põllumajandus innegi olnu, a nii kehvä suhtumist olõ-i ma viil kunagi tundnu, nigu parhilla om. Ma [...]


Imä-esä iist olku iks imä ja esä

Vanaimä-vanaesä olku ennegi toes ja rõõmus No om nakatu meil kah vanavanõmbõidõ päivä erälde tähistämä. Ei mõistaki üldä, kas taad nii väega vaija om. Sääne tähtpäiv om jo egä kõrd, ku latsõlatsõ vanaimä-vanaesä man olla saava. Muiduki eläse ka põra mitma põlvkonna üte katusõ all, aga nuid ei olõ siski kuigi pall’u. Enämbüisi käüdäs õks [...]


Imeline vanaimä kellä ei kae

11. süküskuu pääväl peeti vanavanõmbidõ päivä «Latsõlats läts’ edimäste klassi, neläpäävä sõitsõ Tartohe, riidi tulli tagasi ja pühäpäävä õdagu lätsi vahtsõst – vei tagasi pini, kelle nädälivaihtusõs hindä poolõ võtsõ,» vurist’ Vahtsõliina kandist Loosi küläst peri Tomsoni Viive (69) ette jupikõsõ imelise vanaimä elost. «Egäl vabal momendil olõ latsõlatsi jaos olõman,» ütel’ Viive, üts kümnest [...]


Kiä om Vana-Võromaa seenekuning?

Vana-Võromaa seenekuningalõ saa-i seo leheluuga kruuni pähä panda, no kõva kandidaadi omma vällä pakku külh. «Mäki pääl kõomõts, kai, et puhas kõllanõ väli – säält sai sada killo kikkasiini,» kitt’ Ravva Kalju (59) Karula kihlkunnast Apja küläst poolõtõsõ nädäli tagost trehvämist. Kalju naanõ Eha (65) om kokkoostu vidänü 116,8 kg pääväsaagi. «Ei tiiä, kas mi [...]


Avaldamada õnnõsuuv

40 aastakka tagasi pidi koolimiis, piltnik, kalamiis ja viil ütsä ammõdi pidäjä, kuulsa võrokõnõ Ivaski Albert (1906–1995) umma 70. juubõlisünnüpäivä. Timä vana sõbõr, kirämiis Tuulingu Enn kirot’ Ivaskilõ tähtpääväs võrokeelidse tervitüse ja tahtsõ laskõ tuu är trükkü rajoonilehen Töörahva Elu. A lehetoimõndus tsusas’ Tuulingu kirä suhvlihe ja lehte läts’ tuu asõmõl Ploomi Elmo kirotõt juubõliartikli. [...]


Hirmsa unõnägo

Näi täämbä unõn, et lätsi uulitsat pite. Kõrraga oll’ mu iin rahvamass. Jäi saisma – ma olõ seltskunnainemine. Tuu oll’ Reformieräkunna meeleavaldus. Ei tiiä, mille vasta nä õiõndi, a egäl juhul müüdi hamburgõrit ja inemise olli rõõmsa. Uulidsa viirde oll’ lagja katskinõ katõinemisesäng maaha pantu ja sääl pikuti Contra ja Pulga Jaan, õnnõ noil olli [...]


Vipõrusõ komisjonipoodin

Parhilla om egän hindäst luku pidävän liinan egä nuka pääl sekker vai vintage vai tõõsõ tsõõri puut. A Vinne aigu võisõ säädüse perrä egän liinan olla õnnõ üts komisjonipuut, kos vannakraami võtt’ müügüs vasta koolitõt, kimmäste papõrdõga kraamitunja. Tuu pidi kaema, et kraam puhas olõssi, tiidmä hindu, pall’o vahtsõst pääst kraam massõ, kobima matõrjaali. Oi, [...]


Vargamehidse

Naabriperrel oll’ paar tarro mehitsidega. Peremiis esi õiõnd’ näidega, pernaanõ peläs’ mehitsit ja es lää manogi. Peremiis kuuli är ja nii jäivä mehidse ummapääd. Edimädse aasta sügüseni es olõ midägi hätä, a vahtsõl keväjäl es linda tarost inämb kedägi vällä. Ku ma suvõl ütskõrd naabri poolõ lätsi, nakas’ naabripernaanõ seletämä: «Kae, mehidse umma tan taron [...]


Tossu Tilda pajatusõ

Kooli kangõlasõ Kävemi tuukõrd kuvvõndan klassin. Ütskõrd vahetunni aigu saistas’ Koll’a aknõlavva pääle ja karas’ tõõsõ kõrra päält alla. Purist’ lumõn tsipa aigu ja tull’, hindäl nägo naarunõ, klassi tagasi. Jutt Koll’a vägiteost läts’ koolimajja piten lakja. Esieränis helevällä olli tütrigu. Peräkõrd jõudsõ vikurvändä tego dire kõrvu. Dire lahend’ probleemi niimuudu, et ütel’: «Ärke uskõ, [...]